Dzisiaj św.Cecylii – patronki muzyki kościelnej. Z tej okazji przypomnijmy sobie historię tymbarskich dzwonów

“Tymbarskie dzwony” – artykuł Stanisława Wcisło (Głos Tymbarku nr 38, rysunek Jana Platy oraz zdjęcia z  GT nr 37)

TYMBARSKIE DZWONY

Ich głosy towarzyszą nam codziennie, wzywając do modlitwy, na nabożeństwa, ogłaszając wielkie wydarzenia lub trwogę, a wreszcie odprowadzając na miejsce wiecznego spoczynku. Bez nich wytworzyłaby się jakaś pustka w naszym życiu. I tak jest od niepamiętnych czasów. Od czasów zaistnienia Tymbarku. 

Na okładce 37 numeru “Głosu Tymbarku” widnieje rysunek tymbarskiego dzwonu, wykonany przez p. Jana Platę, z podpisem: “Najmniejszy z trzech”. Zaś na stronie 4 zamieszczone są dwie fotografie przedstawiające: górna – fragment uroczystości poświęcenia w 1958 r. trzech dzwonów: Józefa, Marii i Jana, dolna – dzwon “Maria” z napisem: “S. Maria Calvarensis ora pro nobis”.

Tak rysunek, jak i fotografie wywołały dość ożywioną dyskusję w tutejszym środowisku, a nawet spory, kiedy okazało się, że wiadomości o dzwonach są często sprzeczne. Postarajmy się więc nieco uporządkować to, co o nich wiemy, z nadzieją, że czytelnicy przyczynią się do uzupełnienia tych danych.

Pierwszą wiarygodną wzmiankę o dzwonach napotykamy w Kronice Parafialnej. Tam w tomie I na stronie 10 jest wpis, najprawdopodobniej dokonany przez księdza Jana Szczurka: “… Zdjąłem napisy z dzwonów kościelnych Tymbarskich: na małym dzwonie napis jest taki: Buccina divina laudis. Tezror averni. Anno Domini 1662. Waży dwa cetnary. Na średnim dzwonie: Ego sum Taba Dei, peccatores ercibo an contritionem et laudandum Deum. Joannes Jaroszewski Plebanus Tymbarcensis una cum Paulo Ciszewski. Promotores A. D. 1562. 4 cetnary waży. Na wielkim dzwonie napis: Christus Rex fortissimusveniet in pace et Deus homo factus st. Anno Dmini 1536. Waży 6 cetnarów. Sygnaturka fundowana 1340 z czasów Kazimierza Wielkiego. 20 (…) waży.

Przeglądając dalej Kronikę Parafialną w tomie Il pod rokiem 1935 napotykamy wpis dokonany przez ks. Andrzeja Bogacza: Dnia 28 lipca 1935 odbyła się uroczystość poświęcenia nowego dzwonu kościelnego. Aktu poświęcenia dokonał ks. dziekan Antoni Gawroński ze Skrzydlnej. Dzwon ten otrzymał imię św. Józef. Napis na obwodzie: “W 1900 lecie śmierci Jezusa-Chrystusa i Odkupiciela świata, za  duszpasterstwa ks. Józefa Szewczyka + 31.V.1935 i administratora parafii ks. Andrzeja Bogacza – dzwon ten ufundowali parafianie Tymbarku 1935 r.“.

Następny wpis do Kroniki Parafialnej jest bardzo krótki: “30/VIII 1941 r. z kościoła tutejszego zarekwirowali 1 dzwon duży“.

Wreszcie ostatnia notatka w II tomie Kroniki Parafialnej, pod rokiem 1958, dokonana przez Księdza Teofila Świątka: “W drugi dzień Zielonych Świąt, po południu odbyła się Konsekracja 2 dzwonów do kościoła (im. Józef i Maria) i 1 małego (Jan) do kaplicy cmentarnej. Konsekracji dokonał J. E. x Bp Karol Pękala z Tarnowa”.

Na podstawie danych z Kurii Biskupiej w Tarnowie (z 1975 r.) wiemy, że ilość dzwonów w kościele tymbarskim przedstawiała się następująco:

1. Sygnaturka “Kasia”, wg zapisów z Kroniki – z 1340 r.

2.”Urban” – odlany w 1536 r.

3. 2 dzwony nowe – odlane w 1957 r. za proboszcza ks. Teofila Świątka.

Tyle o dokumentacji, do jakiej udało się nam dotrzeć. Natomiast wg relacji ludzi starszych (nieżyjącej już Bronisławy Szewczykówny z Tymbarku, Stanisława Krzyściaka z Zamieścia, Jana Kuliga z Zaolzia, Józefa Puchały z Podłopienia i innych) sprawa dzwonów przedstawia się następująco: w Tymbarku zawsze były trzy duże dzwony. W czasie I wojny światowej, o czym brak wzmianki w Kronice Parafialnej, zostały zabrane przez wojsko dwa dzwony. Austriacy uszanowali i pozostawili tylko dzwon “Urban”. W latach trzydziestych zakupione zostały dwa nowe dzwony, które wykonane zostały w odlewni dzwonów Karola Schwabe w Bialej k.Bielska. W Kronice Parafialnej jest wprawdzie wzmianka o poświęceniu tylko jednego dzwonu “Józef”, jednakże z zachowanej korespondencji, prowadzonej między odlewnią dzwonów w Białej, a Urzędem Parafialnym w Tymbarku wynika, że zakupione zostały dwa – Józef i Maria.

Można tak stwierdzić na podstawie takich faktów:

– W piśmie do ks. Józefa Szewczyka -proboszcza w Tymbarku – z dnia 26 kwietnia 1935 r. K. Schwabe pisze: “Jesteśmy w posiadaniu cennego pisma z dnia 24 bm.i komunikujemy uprzejmie, że obecnie jest nam możliwym dostarczyć dzwony po niższej cenie jak w roku 1932.” Świadczy to, że sprawa kupna dzwonów (w liczbie mnogiej) załatwiana była już od 1932 r. W zachowanej korespondencji znajduje się fotografia dzwonu “Maria” (którą publikowaliśmy w 37 numerze “Głosu Tymbarku”). Można wnioskować, że dzwon ten zawieszony był wcześniej niż “Józef”, zaś brak wzmianki o tym fakcie w Kronice Parafialnej mógł wyniknąć z poważnej choroby proboszcza ks. Józefa Szewczyka. Przemawia za tym również i to, że ksiądz Teofil Świątek zakupił (w miejsce zarekwirowanych w czasie Il wojny światowej dzwonów) dwa nowe w 1958 r., nadając im te same imiona.

Istnieje również niejasność odnośnie II wojny światowej. W Kronice Parafialnej jest wzmianka o zarekwirowaniu jednego dzwonu w dniu 30.VIII. 1941 r., podczas kiedy po okupacji został tylko jeden. O dziwo, znów “Urban”. Zachodzi więc pytanie – co stało się z drugim dzwonem? Wśród niektórych parafian panuje pogląd, że jeden z dzwonów został zdjęty i zatopiony w stawie, by uchronić go przed zarekwirowaniem. Nikt jednak nie umie odpowiedzieć na pytanie, kto zajmował się zdjęciem tego dzwonu i gdzie został zatopiony oraz dlaczego nie został po zakończeniu działań wojennych wyjęty i powieszony z powrotem. Inni natomiast twierdzą, że owszem był taki zamiar, jednakże Niemcy zabrali i ten dzwon. A jak było w rzeczywistości?

Może ktoś z czytelników zna prawdę i podzieli się nią ze społeczeństwem za pośrednictwem “Głosu Tymbarku”?

Na razie nadal trzy duże dzwony z wieży tymbarskiego kościoła głoszą chwałę Bożą. Ostatnio ogłaszały nam radosną nowinę przyjazdu do kraju Ojca Świętego. Oby takiego dzwonienia było więcej.

Skoro już mowa o tymbarskich dzwonach, warto też wspomnieć o dzwonkach loretańskich, jakie znajdują się w wieżyczce kaplicy “Na Górach”, która wybudowana została w 1826 r. przez Sebastiana Kapitana. Niestety brak jest danych dotyczących roku pojawienia się dzwonków w Tymbarku oraz ich fundatora. Podobno dzwoniły w Tymbarku już przed powstaniem kapliczki – wisiały wtedy na konarze starej lipy. Wiadomo natomiast, że używane są one podczas każdej burzy, niezależnie od pory dnia. Ich glos rozlega się jeszcze przed pierwszymi grzmotami i trwa do czasu, aż burza odejdzie, chociaż niejednokrotnie dzwonić trzeba i kilka godzin. Wielu wierzy bowiem, że dzięki cudownej mocy ich dźwięków Tymbark omijają pioruny i gradobicia.

Kaplicą opiekuje się obecnie rodzina państwa Moskali, która również zajmuje się dzwonieniem, za co należy się im wdzięczność, gdyż zajęcie to wykonują społecznie.

Stanisław Wcisło

26.05.1958 – poświęcenie trzech dzwonów: Józefa, Maryi i Jana

dzwon ufundowany przed II wojną światową, zrabowany przez Niemców

dzwon Maryja

Mikołajowy Turniej Tenisa Stołowego pod hasłem „Żaden lek nie zastąpi ruchu”

Kategorie :

I Kategoria – dziewczęta i chłopcy rocznik 2009 i młodsi ( klasy VI i młodsi )

II Kategoria – dziewczęta i chłopcy rocznik 2007,2008 ( klasy VII i VIII)

III Kategoria – dziewczęta i chłopcy rocznik 2006-2005 ( szkoła średnia)

IV Kategoria – Open- kobiety i mężczyźni ( dorośli)

Program :

            Godz. 9.30 – rejestracja zgłoszeń , rozgrzewka

            Godz. 10.00 – 10.30 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie rozgrywek

            Godz. 12.30 – 13.00 zakończenie turnieju

Regulamin :

 1. Wszyscy uczestnicy muszą posiadać odpowiedni strój sportowy oraz zmienne obuwie sportowe.
 2. Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę rodziców oraz oświadczenie / załącznik 2 /
 3. Zawodnicy pełnoletni muszą podpisać stosowne oświadczenia. /załącznik 1 /.
 4. Podczas pobytu na turnieju należy dezynfekować ręce przed każda grą, osoby oczekujące na grę muszą znajdować się w wyznaczonej strefie z zachowaniem dystansu społecznego oraz nakazu noszenia maseczek.
 5. Zachować należy spokój oraz porządek podczas turnieju.
 6. Dziewczęta i kobiety wchodzą na teren hali sportowej od strony biblioteki kierując się do szatni, chłopcy i mężczyźni od strony przedszkola – szatnia na holu.
 7. Uczestnikom nie wolno przebywać na widowni /trybunach/.
 8. Organizatorzy nie odpowiadają za rzeczy pozostawione w szatni oraz na holu.
 9. Podczas turnieju zachowujemy zasadę fair play .

System rozgrywek :

 1. Przy małej ilości zawodników w kategorii – „ Każdy z każdym”.
 2. Przy dużej ilości zawodników w kategorii – do dwóch przegranych meczy .

Nagrody : Statuetki, medale oraz drobne upominki.

Postanowienia końcowe :

 1. Zawodnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.
 2. W przypadku małej ilości chętnych możliwe jest łączenie kategorii.
 3. Interpretacja regulaminu należy do kompetencji organizatora.

Zgłoszenia można jeszcze przesyłać na adres mailowy: bjanczy@sptymbark.edu.pl podając imię, nazwisko, kategorię oraz telefon kontaktowy lub wysyłając sms na numer telefonu 600 91 94 96 – Barbara Janczy do dnia 03 grudnia 2021r. do godz. 24.00.         

      W imieniu organizatorów : Wójt Gminy Tymbark Paweł Ptaszek

Załączniki do wypełnienia