Tymbark z Oddziałem Przygotowania Wojskowego

Limit na otwarcie nowych oddziałów w roku szkolnym 2022/23 wynosił 40. W tej liczbie 11 szkół już jest obecne w programie, a zezwolenie otrzymały kolejne. 16 szkół dołączy z projektu „Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe”, który jako program pilotażowy będzie stopniowo wygaszany. 13 szkół natomiast zadebiutuje w programach koordynowanych przez MON. 

Obecnie w Polsce jest 150 oddziałów przygotowania wojskowego. Od września 2022 roku ta liczba się zwiększy do 190.

Oddziały Przygotowania Wojskowego są programem docelowym dla klas wojskowych. 1 września 2021 roku naukę w tym programie rozpoczęło 7100 uczniów w 147 szkołach. OPW ma oparcie w znowelizowanym prawie oświatowym. Nauczanie wojskowe obejmuje szkolenie zasadnicze w klasach I–III liceum i klasach I–IV technikum, w trakcie którego są realizowane zajęcia teoretyczne i praktyczne oraz obóz szkoleniowy w klasie IV liceum i klasie V technikum. Minimalna liczba zajęć realizowanych w ramach programu w obu typach szkół to 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin zajęć praktycznych. Są one przeprowadzane zarówno w szkole jak i w „patronackiej” jednostce wojskowej. Absolwenci będą mogli liczyć na korzyści, takie jak możliwość odbycia skróconej dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej czy dodatkowe profity przy przyjęciach na uczelnie wojskowe. Wszyscy, którzy będą tego chcieli, mają mieć możliwość zostania żołnierzami zawodowymi.

Źródło MON

Oddział Przygotowania Wojskowego będzie również w Zespole Szkół im.KEN w Tymbarku.

Zasady rekrutacji do Oddziału tutaj: ZASADY REKRUTACJI

Dziękujemy Panu Staroście Mieczysławowi Urydze, Zarządowi Powiatu i Radzie Powiatu Limanowskiego oraz Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej Janowi Hamerskiemu za udzieloną pomoc w utworzeniu Oddziału Przygotowania Wojskowego w Zespole Szkół w Tymbarku.

Robert Nowak

Zaproszenie dla uczniów i Seniorów do udziału w Konkursie Literacko – Plastycznym „Skrzydlate Słowa” .

Dyrekcja Szkoły Podstawowej  w Podłopieniu oraz Kierownik GOPS zapraszają  uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz Seniorów z terenu Gminy Tymbark do udziału w Gminnym Konkursie Literacko – Plastycznym „Skrzydlate Słowa” .

Regulamin 


Organizator:
Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu
Patronat: 
Wójt Gminy Tymbark
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tymbarku
Komisja do Spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii w Tymbarku
Cele konkursu:
1. Inspirowanie dzieci, młodzieży i seniorów do tworzenia własnych tekstów oraz prac plastycznych nawiązujących do wartości uniwersalnych.
2. Zachęcanie miłośników pisania do prezentacji własnych umiejętności.
3. Wychowanie do wrażliwości na piękno, prawdę i dobro.
4. Wspieranie osób uzdolnionych literacko i plastycznie do rozwijania zainteresowań
wykraczających poza treści programów szkolnych.
5. Rozwijanie twórczej inwencji i plastycznej ekspresji.
6. Kształtowanie właściwych postaw szlachetności i zaangażowania społecznego.
7. Popularyzacja twórczości literackiej oraz warsztatu plastycznego seniorów.

Zasady uczestnictwa:
1. Konkurs skierowany jest do uczniów klas I – VIII szkół podstawowych oraz Seniorów z terenu Gminy Tymbark.
2. Opiekunami Uczestników są nauczyciele języka polskiego i plastyki.

Przedmiot konkursu i kategorie konkursowe:
1. Przedmiotem konkursu jest stworzenie przez uczestników pracy literackiej lub plastycznej nawiązującej do wartości uniwersalnych takich jak: ŻYCIE, RODZINA, ZDROWIE, WIARA, DOBRO, WOLNOŚĆ, PRAWDA, PIĘKNO, MIŁOŚĆ, RADOŚĆ, MĄDROŚĆ, SZACUNEK, WIEDZA, ŻYCZLIWOŚĆ, MARZENIA, ZWYCIĘSTWO, NADZIEJA, CIERPLIWOŚĆ, PRZYJAŻŃ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, SZCZĘŚCIE, SZCZEROŚĆ, UCZCIWOŚĆ, ODWAGA, SZLACHETNOŚĆ, PRACOWITOŚĆ.

2. Konkurs odbywa się w czterech kategoriach wiekowych:
1) kategoria I: uczniowie klas I – III:
 konkurs plastyczny – projekt kartki pocztowej;

2) kategoria II: uczniowie klas IV – VI:
 konkurs plastyczny – projekt znaczka pocztowego;
 konkurs literacki – utwór literacki w dowolnej formie; od wiersza po esej;

3) kategoria III: uczniowie klas VII-VIII:
 konkurs plastyczny – projekt znaczka pocztowego;
 konkurs literacki – utwór literacki w dowolnej formie; od wiersza po esej;

4) kategoria IV: Seniorzy:
 konkurs plastyczny – projekt znaczka pocztowego;
 konkurs literacki – utwór literacki w dowolnej formie; od wiersza po esej.

3. Kategoria I: uczniowie klas I – III:
– wykonanie projektu karki pocztowej ilustrującej wybraną wartość, której nazwę należy
wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A4.
Ilość nadesłanych prac: 3.
4. Kategoria II: uczniowie klas IV – VI:
 konkurs plastyczny – wykonanie projektu znaczka pocztowego ilustrującego wybraną wartość, której nazwę należy wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A5.
Ilość nadesłanych prac: 3.
 konkurs literacki – napisanie własnego tekstu (dotąd niepublikowanego) przedstawiającego wybraną wartość;
– forma dowolna: od wiersza po esej;
– praca literacka ma być napisana na komputerze (czcionką 12; interlinia 1,5; objętość
pracy maksymalnie do dwóch stron formatu A4).
Ilość nadesłanych prac: 3.
5. Kategoria III: uczniowie klas VII-VIII:
 konkurs plastyczny – wykonanie samodzielnie projektu znaczka pocztowego ilustrującego wybraną wartość, której nazwę należy wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A5.
Ilość nadesłanych prac: 3.
 konkurs literacki – napisanie własnego tekstu (dotąd niepublikowanego) przedstawiającego wybraną wartość;
– forma dowolna: od wiersza po esej;
– praca literacka ma być napisana na komputerze (czcionką 12; interlinia 1,5; objętość
pracy maksymalnie do dwóch stron formatu A4).
Ilość nadesłanych prac: 3.
6. Kategoria IV: Seniorzy:
 konkurs plastyczny – wykonanie samodzielnie projektu znaczka pocztowego ilustrującego wybraną wartość, której nazwę należy wykaligrafować i wkomponować w pracę;
– technika dowolna (malarstwo, rysunek, grafika, wycinanka);
– format pracy: A5;
 konkurs literacki – napisanie własnego tekstu (dotąd niepublikowanego) przedstawiającego wybraną wartość;
– forma dowolna: od wiersza po esej;
– praca literacka ma być napisana na komputerze (czcionką 12; interlinia 1,5; objętość
pracy maksymalnie do dwóch stron formatu A4).

7. Dostarczanie prac, terminy.
Nadsyłane prace powinny być opatrzone opisem według wzoru:
– imię i nazwisko uczestnika, klasa;
– tytuł pracy;
– nazwa i adres placówki oświatowej;
– imię i nazwisko Opiekuna Uczestnika;
– adres e-mail szkoły.

Prace należy dostarczyć do dnia 20 maja 2022 roku (osobiście lub za pośrednictwem poczty) na adres organizatora konkursu.

Do pracy konkursowej należy dołączyć zgodę rodzica/opiekuna prawnego na uczestnictwo dziecka w konkursie (poniżej).

8. Zasady oceniania, nagrody:
1. Komisja konkursowa powołana przez organizatora oceni prace oraz przyzna w każdej kategorii trzy pierwsze miejsca oraz wyróżnienia.
2. Prace powinny być wykonane po raz pierwszy, samodzielnie (nigdzie wcześniej nie zgłaszane), tylko w celach konkursu.
3. Ocena prac konkursowych opierać się będzie o kryteria:
– merytoryczne – zgodność pracy z tematyką konkursu;
– inwencji, oryginalności, pomysłowości, kreatywności.
4. Dla autorów wyróżnionych prac są przewidziane dyplomy i nagrody.
5. Prace nadesłane na konkurs nie będą zwracane. Organizator zastrzega sobie prawo do ekspozycji i umieszczenia na stronie internetowej Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Podłopieniu.

6.O wynikach konkursu oraz formie wręczenia nagród uczestnicy zostaną powiadomieni  indywidualnie, telefonicznie lub pocztą elektroniczną na podany adres e-mail. 

Zgoda na udział w konkursie znajduje się tutaj

Zarząd oraz Druhowie OSP w Zawadce zapraszają na swój jubileusz: 50 lat działalności jednostki!

Zarząd oraz Druhowie OSP w Zawadce zapraszają wszystkich  sympatyków  jednostki na uroczyste obchody 50-lecia OSP Zawadka, które odbędą się w najbliższą niedzielę 15 maja.

Uroczystość rozpocznie się Mszą Świętą  w intencji Strażaków, o godz.11,   w kościele parafialnym w Podłopieniu. Następnie przemarsz na plac przy Szkole Podstawowej w Zawadce i dalsza część obchodów jubileuszu 50 lat działalności jednostki OSP Zawadka.