Jak to było z Przedszkolem Samorządowym?

5 września 2014 r. w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku odbyło się spotkanie rodziców z Dyrekcją Przedszkola ( z nowym rokiem szkolnym nastąpiła zmiana na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora przedszkola).  Na tym spotkaniu obecny był też Wójt Gminy, który  jakoby twierdził „ile to jeszcze można by zrobić, gdyby nie tacy co to przeszkadzają” .

Oczywiście nie wiemy kogo miał na myśli Pan Wójt, ale jeżeli ktoś obecnych na spotkaniu pomyślał, że może chodzić tu o grupę radnych wypowiadających się na stronie tymbark.in oraz w przypadku, gdyby Wójt Gminy mówił te słowa z myślą o nas , to dla pokazania prawdy w tej sprawie  przedstawiamy przykładową sytuację.

W kwietniu 2014 r. Komisja Oświaty otrzymała pismo od Grona Pedagogicznego i Rodziców ( w załączeniu), z którego wynika, iż zwracają się już kolejny raz o przeznaczenie środków finansowych na realizację zajęć dodatkowych. Przy czym, jak się wyjaśniło podczas posiedzenia Komisji, nie chodziło tu o ponowny wniosek do Komisji (gdyż takiego nie było), lecz o  wnioski  przekazywane na ręce Wójta.

Na pismo Rodziców odpowiedział Wójt,  pismem z 06.05.2014 (w załączeniu).

07 maja 2014 r. odbyło się w siedzibie Samorządowego Przedszkola posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia, Spraw Socjalnych i Sportu  ( w załączeniu protokół ). Na posiedzeniu tym członkowie Komisji stwierdzili, iż widzą konieczność finansowania takich zajęć. Przewodniczący   Komisji przedstawił Wójtowi w imieniu Komisji wnioski z posiedzenia ( w załączeniu). Komisja wnioskowała o zapewnienie dodatkowych środków dla przedszkola, jak też dla Samorządowego Gimnazjum, które też zwróciło się do komisji o zabezpieczenie środków na nagrody dla laureatów konkursu organizowanego przez gimnazjum ( pismo w załączeniu).

Kilka dni później Wójt Gminy dokonał zmiany na stanowisku pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola.

Odpowiedź Wójta Gminy na złożone przez  Komisję wnioski  w załączeniu.

Załączniki:

pismo od Grona Pedagogicznego oraz Rady Rodziców

odpowiedź Wójta Gminy z 06.05.2014 na pismo od Grona i Rodziców

Protokół z posiedzenia Komisji, które obyło się 07.05.2014 w Publicznym  Przedszkolu  Samorządowym  

Pismo Dyrektora Gimnazjum do Komisji

Wnioski  Komisji skierowane do Wójta Gminy 

odpowiedz Wójta na wnioski Komisji 21.05.2014 r.

Nasza odpowiedź na wezwanie, które otrzymaliśmy od Pana Wacława Zonia

Treść Wezwania

Pan Wacław Zoń

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark.

W artykule tym napisaliśmy, iż są osoby, które, wg naszej opinii,  atakują radnych, bronią Wójta oraz mają duży wpływ na działania Wójta Gminy Tymbark.

Osoby te zostały opisane jako:

– „piszące pod artykułami na portalu informacyjnych „limanowa.in”, a nie jest napisane –  jak Pan to sugeruje – iż chodziło o osoby piszące pod artykułami, które były atakami na radnych,

– „osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa,

– „..o której  ostatnio głośno było  z powodu  kłopotów finansowych,  które przysporzył m.in. Mieszkańcom Tymbarku ,

– „… Radca Prawny, tak się jakoś dziwnie składa, obsługujący te właśnie gminy, czyli Laskową, Tymbark i miasto Limanowa.

Pana pismo świadczy, iż odnalazł się Pan w dwóch pierwszych opisach:

–  iż komentuje Pan artykuły na limanowa.in.  (nie jest dla nas zrozumiałym z jakiego powodu fakt pisania komentarzy na limanowa.in może powodować negatywne skutki dla Pana dalszego funkcjonowania w samorządzie. Według nas świadczy to o tym, iż Pan żywo interesuje się sprawami, problemami, z jakimi mają do czynienia samorządy) ,

– oraz „…osoba wysoko postawiona we władzach Miasta Limanowa oraz udzielająca się również w Gminie Laskowa”.

[Czytaj więcej…]

Trzeci Muszkieter?

Na to pytanie  trzeba jednak odpowiedzieć NIE, ponieważ trzej muszkieterowie  byli  postaciami (co prawda wymyślonymi przez autora powieści) pozytywnymi, a w naszej historii   jedna z osób biorących w niej udział  określa się  jako kardynał Richelieu.  A może trzeci muszkieter  jeszcze nam się przedstawi?

O kim mowa? O Panu Leszku Nowaku, o Panu Krzysztofie Smadze  i o Panu Wacławie Zoniu. Właśnie Pan Zoń również wezwał nas do usunięcia naruszenia dóbr osobistych.

Fakt ten oraz  forma tego wezwania wskazują, iż Panowie ci ścisłe ze sobą współpracują, a nawet pracują wszyscy w Urzędzie Gminy Tymbark, o czym świadczy to  iż wszystkie wezwania przyszły za pośrednictwem, a niektóre za pieniądze Urzędu. To akurat jest tyko  potwierdzeniem tezy postawionej w naszym artykule “Dlaczego nie głosowaliśmy …”.

 

Zoń 1 Zoń 2

Odpowiedź na “Wezwanie…”

Pan Krzysztof Smaga

Radca Prawny

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych  (zobacz treść Wezwania)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” to jedynie opinia grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę działalności Wójta Gminy Tymbark, a nie Pana pracy jako radcy prawnego.

[Czytaj więcej…]

Nasza odpowiedź na otrzymane od Wójta Gminy Tymbark wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych

Lech Nowak

Wójt Gminy Tymbark

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych (zobacz treść wezwania Wójta)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbarkjest jedynie stanowiskiem grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę Pańskiej działalności jako Wójta Gminy. Forma tego stanowiska mieści się w granicach dopuszczalnej krytyki, która dodatkowo uzasadniona jest szczególnym interesem publicznym mając na uwadze stanowisko jakie Pan piastuje.

Osoby podejmujące działalność publiczną, w sposób nieunikniony a zarazem świadomy i dobrowolny wystawiają się na kontrolę i reakcję ze strony opinii publicznej – w tym także ze strony Radnych, którzy są przedstawicielami mieszkańców Gminy. W treści naszego wstąpienia poruszono ważne kwestie dotyczące sposobu zarządzania Gminą, o których winni wiedzieć mieszkańcy udzielający Panu mandatu.

[Czytaj więcej…]

Protokół z posiedzenia Rady Gminy Tymbark w dniu 28.03.2014 r.

Protokół nr XXXVI/2014

z posiedzenia XXXVI Sesji Rady Gminy Tymbark odbytego w dniu 28 marca 2014 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Tymbark pod przewodnictwem Przewodniczącego Rady Gminy Tymbark pana Mariana Zimirskiego.

Obrady Sesji rozpoczęto o godzinie 1610.

W Sesji uczestniczyli Radni w składzie jak na załączonej do niniejszego protokołu liście obecności. Lista obecności Radnych Rady Gminy Tymbark stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

W Sesji uczestniczyli:

 

 1. Wójt Gminy Tymbark                                                     Lech Nowak
 2. Sekretarz Gminy Tymbark                                             Stanisława Kaptur
 3. Prezes ZGK sp. z o.o. w Tymbarku                               Stanisław Sajdak
 4. Kierownik GOPS                                                           Dorota Ogórek
 5. Kierownik IGKiOŚ                                                        Bożena Matras
 6. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Podłopieniu              Jolanta Sopata
 7. Dyrektor Szkoły Podstawowej w  Tymbarku                Marek Sawicki
 8. Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej                     Ewa Skrzekut
 9.  Referent ZEAS                                                              Marta Smoter
 10.  Sołtys wsi Piekiełko                                                       Zofia Jeż
 11. Sołtys wsi Zamieście                                                       Marian Rybka
 12. Członek Komisji ds. PRPAiN                                        Stanisław Oleksy

 

Listy obecności osób uczestniczących  w obradach XXXVI Sesji Rady Gminy Tymbark stanowią załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Przewodniczący Rady pan Marian Zimirski otworzył obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Tymbark, przywitał biorących udział w Sesji; Wójta Gminy Tymbark pana Lecha Nowaka, pracowników Urzędu Gminy, przedstawicieli jednostek organizacyjnych, Radnych oraz obecnych na sali zaproszonych gości : Starostę Powiatu Limanowskiego pana Jana Puchałę oraz Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg pana Marka Urbańskiego.

Przewodniczący Rady na podstawie podpisanej przez Radnych listy obecności stwierdził, że w Sesji udział bierze 14 Radnych, 1 Radny jest nieobecny, a to:

– Radny Maciej Urbański

Na sali znajduje się czternastu radnych, co stanowi kworum niezbędne do podejmowania prawomocnych uchwał.

 Ad. 2

        Starosta Powiatu Limanowskiego pan Jan Puchała w swoim wystąpieniu przedstawił koncepcję zagospodarowania wód termalnych w Porębie Wielkiej. Planuje się budowę:

– zakładu przyrodoleczniczego

– zespołu basenów termalnych

– drogi regionalnej łączącej Rabkę Zdrój – Porębę Wielką – Szczawę.

– drogę „uzdrowiskową” łączącą powiaty: nowotarski, limanowski, nowosądecki oraz gorlicki.

Pan Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przedstawił Radnym planowane inwestycyjne na terenie gminy Tymbark w 2014 roku:

–  poprawa 1800 metrów nawierzchni drogowej w Podłopieniu ( położenie nawierzchni asfaltowej wzmocnionej geosiatką)

–  na wniosek gminy Tymbark, wybudowanie chodnika na odcinku Tymbark – Piekiełko ( jest to wspólna inwestycja Powiatu i Gminy Tymbark)

–  przebudowa mostu wraz z dojazdem na trasie Limanowa – Piekiełko ( nawierzchnia asfaltowa do granicy z Koszarami) oraz remont mostu w Piekiełku polegający na wymianie konstrukcji (zostaną również zamontowane wsporniki chodnikowe). Dla poprawy bezpieczeństwa podróżnych planowane jest wykonanie zatok autobusowych. Inwestycje tą pilotuje również sołtys wsi Piekiełko pani Zofia Jeż.

– poprawa warunków przejścia poprzez wykonanie chodnika w kierunku Zawadki. Przeszkodą jest wiadukt kolejowy. Za sugestią Dyrekcji PKP wykonania przepychu, Starostwo przystąpiło do przygotowania dokumentacji. Dokumentacja wraz z zezwoleniem gotowa ma być do końca maja. Jeszcze w tym roku powinna być rozpoczęta inwestycja polegającą na wykonaniu chodnika od skrzyżowania w Podłopieniu do przejścia pod wiaduktem kolejowym, następnie przejście przez drogę gminną, która prowadzi do cmentarza. W dalszej części (pod górę) planuje się wykonać poszerzenie bitumiczne drogi z wydzieleniem pasa dla pieszych oraz  wykonaniem miejsca postojowego na wysokości szkoły i  policji.  Inwestycja ta szacowana jest na kwotę 1200 – 1300 tysięcy złotych. Powiat posiada zabezpieczone środki w wysokości 600 tysięcy złotych, a na zabezpieczenie pozostałej kwoty Powiat zwrócił się w ubiegłym roku pismem do Gminy, na co uzyskał ustną deklaracje Wójta na współudział w tej inwestycji.

Wójt Gminy pan Lech Nowak zapewnił, że Gmina przystąpi do wykonania zadania w Zawadce, natomiast kwestię deklaracji o wysokości wkładu finansowego należy odłożyć do chwili uzgodnienia z Radą Gminy. Jest zgoda na udział w kosztach budowy chodnika i poszerzenia poboczy w Zawadce, natomiast udział gminy w kosztach wykonania „przepychu” będzie podjęty w późniejszym terminie.

Starosta pan Jan Puchała zwrócił się do Radnych oraz wójta Gminy o zabezpieczenie w budżecie środków na inwestycje drogowe w Zawadce. Oświadczył, że koszty związane z przepychem pod wiaduktem pokryje Powiat, natomiast prosi, by Gmina partycypowała w kosztach wykonania chodników oraz poszerzenia nawierzchni drogowej.

Na zakończenie wypowiedzi Starosta przeprosił, że w związku z licznymi obowiązkami nie może uczestniczyć w dalszych obradach, podziękował Radzie za zaproszenie na obrady Sesji oraz złożył życzenia na nadchodzące święta.

Ad. 3

    Przewodniczący przedstawił porządek obrad, kierując pytanie o propozycje zmiany porządku obrad.

Wobec braku zgłoszonych wniosków, Przewodniczący poddał proponowany porządek obrad pod głosowanie.

+Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła porządek obrad Sesji, który po zrealizowaniu punktu 1; 2 i 3 przedstawia się następująco:

 

 1. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXV Sesji Rady Gminy.
 2. Interpelacje i zapytania radnych.
 3. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Nr  XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark na lata 2013 – 2025.
 6. Podjęcie uchwały sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark na 2014 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia / nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Tymbark do projektu partnerskiego pn. „Praca się opłaca”.
 12. Podjecie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnej Strategii Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tymbark na lata 2014 – 2020.
 13.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark w 2014 roku.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podłopieniu, objęcie przez Gminę Tymbark udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Tymbark nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.
 17. Podjęcie uchwały ogłoszenia Gminnego Konkursu – „Piękno wokół nas”.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie budynku wraz z lokatorami w prawie użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A.
 19. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark za 2013 rok.
 20. Przyjęcie sprawozdania z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2013.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2013.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad XXXVI Sesji Rady Gminy.

Ad. 4

      Przewodniczący Rady ogłosił, że w terminie określonym statutem nie wpłynęły żadne zastrzeżenia do protokołów z XXXIV oraz XXXV Sesji Rady Gminy Tymbark. Zaproponował przyjęcie protokołów bez ich odczytywania.

     Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosie „wstrzymującym się” przyjęła protokóły z XXXIV oraz XXXV Sesji Rady Gminy.

 Ad. 5

        Interpelacje i zapytania Radnych:

1)   Radny Czesław Kuc skierował pytanie do pana Wójta: czy będzie wykonana droga „Dyrlówka” biegnąca od drogi gminnej w stronę p. Andrzeja Pacha.

2)   Radny Paweł Leśniak

– skierował pytanie do Prezesa ZGK: kiedy zostaną wykonane prace wiosennego porządkowania Tymbarku

–   zgłosił prośbę o naprawienie asfaltu na drodze koło Zespołu Szkół KEN, który zapadł się po ubiegłorocznym przekopaniu – w tym miejscu wykonywane były prace przy budowie kanalizacji.

3)   Radny Marek Golonka zadał  pytania w sprawie:

– czynionych starań o oznaczenie strefy przemysłowej w Tymbarku

– możliwości uruchomienia szaletów miejskich w Tymbarku.

4)   Radny Paweł Ptaszek  zgłosił prośbę o:

– podniesienie poziomu przystanków w Zamieściu, ponieważ przy remoncie drogi    krajowej wykonano pobocza wyżej niż usytuowane są przystanki

–   oszklenie zdewastowanego przystanku w Zamieściu

5)   Radny Jan Jamróz :

– do Prezesa ZGK skierował prośbę o przestawienie tablic informacyjnych ( zjazd z drogi krajowej za „kolanem” na osiedle „Bokówka”, druga tablica na drogę „Jamrozówka”), ponieważ blokują zjazd na drogę gminną

–  do Wójta skierował prośbę o  dostarczenie 30 korytek, ponieważ na drogę osiedlową Zagonie z trzech stron spływa woda. Pan Gacal sam założy korytka i wyczyści rów.

6)   Radny Daniel Smoter:

–  zgłosił Prezesowi ZGK, iż na Zaolziu tabliczki informacyjne zostały zamontowane tak,     że wskazują odwrotny kierunek

– do Wójta Gminy skierował prośbę o zamontowanie na ul. Kościelnej progów zwalniających.

Ad. 6

Sprawozdanie z międzysesyjnej działalności w okresie od 19 grudnia do 28 marca 2013 roku złożył  Wójt Gminy pan Lech Nowak.

– sprawozdanie stanowi załącznik nr 4 do protokołu

Ad. 7

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz  w Uchwale Budżetowej na 2014 rok Nr XXXIV/2011/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku przedstawiła Skarbnik Gminy pani Zofia Duda. Projekt uchwały został szczegółowo przedstawiony na wspólnym posiedzeniu Komisji Rady Gminy Tymbark w dniu 26 marca 2014 roku. Pani Skarbnik przedstawiła część sentencyjną uchwały oraz wyjaśniła, dlaczego mimo zwiększenia deficytu w budżecie, gmina nie zwiększa zadłużenia. Wytłumaczyła również na czym polega i skąd wzięły się wolne środki w budżecie.

Przewodniczący Rady otworzył dyskusje nad projektem uchwały.

W dyskusji głos zabierali:

1)   Radny pan Paweł Ptaszek, który uważa, iż wolne środki można przeznaczyć na wcześniejszą spłatę zadłużenia, lub przeznaczyć na zwiększenie ilości inwestycji w gminie.  Radny zgłosił zastrzeżenia co do przeznaczenia proponowanych w budżecie inwestycji. Zastrzeżenia dotyczą :

a)      budowy lodowiska

b)      budowy amfiteatru – inwestycja dyskusyjna, skoro w innym miejscu organizowane są   Dni Tymbarku, a w innym miejscu planowana jest budowa amfiteatru

c)      dofinansowania Spółki Zakładu Gospodarki Komunalnej w związku z zamiarem budowy myjni samochodowej

d)     opracowania strategii rozwoju gminy – Radny uważa że jest to wydatek zbędny     i w niczym gminie nieprzydatny.

Wójt wyjaśnił:

Strategia rozwoju gminy jest niezbędna przy występowaniu o dofinansowanie zadań. Wykazana w budżecie kwota, jest kwotą zarezerwowaną, a nie wydatkowaną. Na sporządzenie strategii można  również otrzymać dofinansowanie.

Budowa lodowiska jest kontynuacją pomysłu z początku kadencji. Na realizację tego zadania gmina może uzyskać kwotę 150 tysięcy złotych dofinansowania z LGD.

Dofinansowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej jest w formie zwiększenia udziału gminy w Spółkę. Kwota dofinansowania będzie wsparciem Zakładu w budowie myjni samochodowej w Tymbarku.

Z powodu nieuzyskania  dofinansowania na budowę amfiteatru, gmina wycofała się z tej inwestycji. Pozostały jednak projekty budowlane i zezwolenia na budowę, które można wykorzystać na wykonanie podbudowy lodowiska. Latem podbudowa może służyć jako miejsce dla widowni, a dla młodzieży do uprawiania innego rodzaju sportów.

Na pytanie Radnego Daniela Smotra o koszty eksploatacji lodowiska Wójt odpowiedział, iż koszt utrzymania lodowiska zależy w dużej mierze od temperatury powietrza w ciągu dnia. W Limanowej za 2 miesiące eksploatacji koszt energii elektrycznej wyniósł 24 tysiące złotych, ale zaznaczyć należy, że przez cały ten okres były plusowe temperatury. Przy temperaturach ujemnych, według oceny producenta, koszt zużytej energii przez agregaty wynosi 4-5 tysięcy złotoch wraz z  oświetleniem lodowiska. Należy pamiętać, że na budowie lodowiska może finansowo skorzystać Klub Sportowy.

Pan Wójt zwrócił uwagę, że przyjęcie przez Radę proponowanych zmian w budżecie nie oznacza, iż nie będzie odwrotu i wszystkie proponowane zadania muszą być zrealizowane. Jeżeli okaże się, że można zrealizować ciekawsze zadanie,  zawsze można wnieść zmiany w budżecie gminy , rezygnując równocześnie z któregoś  zadania.

2)   Radny pan Dariusz Socha przypomniał, że przyjmując budżet na 2014 rok mowa była o 300 tysiącach deficytu, przy którym Rada miała problem z ustaleniem inwestycji drogowych. Teraz znaleziono wolne środki i proponuje się inwestycje, które są „piękne” ale dla gmin, które mają dużo gotówki oraz posiadają wykonaną podstawową infrastrukturę – w naszej gminie nadal istnieją drogi wymagające remontu.  Kilka miesięcy temu Rada zatwierdziła dofinansowanie Spółki Wodnej w Piekiełku w kwocie 7 tysięcy złotych na naprawę studni głębinowej, po czym pieniądze te zostały Spółce odebrane – teraz proponuje się budowę myjni samochodowej w Tymbarku. Radny uważa, że ZGK mając inne zadania do realizacji i nie posiadając gotówki nie będzie w stanie utrzymać myjni tym bardziej, że posiada wiedzę, iż przynajmniej 2 osoby złożyły wnioski o zezwolenie na budowę myjni na terenie Tymbarku.

Radny poddał pod przemyślenie, czy Rada chce realizacji proponowanych inwestycji, gdyż jego zdaniem pilniejsza jest realizacja  inwestycji drogowych, które służą większej ilości mieszkańców.

Wójt poinformował, iż szacuje, że w niedługim czasie gmina będzie miała do dyspozycji kwotę około 300 tysięcy złotych pochodzących z oszczędności na przeprowadzonych przetargach, odzyskanego podatku VAT oraz środków pochodzących z innych źródeł. Kwota ta nie może być jeszcze ujęta w budżecie, ponieważ nie znamy ich faktycznej wysokości. Wójt zaznaczył, że inwestycje drogowe będą stale wykonywane, natomiast proponowane inwestycje punktowe jak np. lodowisko czy też myjnia samochodowa  wykonane zostaną tylko jeden raz.

Wójt wyjaśnił również, że nie wypłacono Spółce wodnej w Piekiełku kwoty 7 tysięcy złotych, ponieważ gmina zakupiła na jej potrzeby pompy, natomiast z pozostałych materiałów Spółka sama zrezygnowała.

3)   Radny Daniel Smoter spytał o realne koszty, jakie musiałaby ponieść gmina na budowę lodowiska i amfiteatru, przy założeniu, że dofinansowanie będzie wynosiło 150 tysięcy złotych. Pan Daniel Smoter  przekazał radnym informacje jakie uzyskał w Urzędzie Miasta Limanowa na temat kosztów eksploatacji lodowiska.

Odpowiadając Radnemu pan Wójt oświadczył, iż na budowę lodowiska można uzyskać 150 tysięcy dofinansowania. Kwota ta nie może być jeszcze wpisana po stronie dochodów, ponieważ jeszcze jej nie pozyskano. Natomiast  uzyskane oszczędności w związku   otrzymaniem dofinansowania, zostaną przeznaczone na inne inwestycje w gminie, w tym inwestycje drogowe, które nie zostały objęte dotychczasowym planem. Pan Wójt podkreślił, że nie ma w planie budowy amfiteatru, mowa jest jedynie o placu, który ma pełnić potrójną rolę: podbudowy pod lodowisko, placu dla widowni oraz placu dla skyparku.

4)   Radny Marek Golonka odnosząc się do wypowiedzi przedmówców podkreślił, że priorytetem radnych są inwestycje drogowe, lecz nie mniej ważna jest inwestycja wodno-kanalizacyjna, na którą nie ma żadnej propozycji. Zdaniem Radnego, ważniejszym jest dla Spółki ZGK  zakup np. piaskarki, pługa lub sprzętu do utrzymania sieci wodno-kanalizacyjnej, niż budowa myjni samochodowej, która nie wiadomo czy i w jakim czasie się zwróci. Od 3 lat mówi się o podłączeniu wsi do sieci kanalizacyjnej, ale do tej pory nie zostały przedstawione Radzie plany tej inwestycji. Radny uważa, że inwestycje te prowadzone są opieszale.

Przewodniczący Rady pan Marian Zimirski zwrócił się do Radnego Marka Golonki, aby rzetelnie przekazywał informacje. Przewodniczący  przypomniał wystąpienie Radnego podczas dyskusji na jednej ze sesji, kiedy dyskutowano na temat kanalizacji na terenie gminy. Wówczas Radny Marek Golonka sam wspominał o trudnościach wynikających w trakcie prowadzenia tych prac. Nie jest również prawdą, że nie prowadzi się inwestycji wodno-kanalizacyjnych.  ZGK na bieżąco wykonuje prace remontowe  istniejącej sieci. Wszystkim wiadomo jest, z jak ogromnym niezadowoleniem mieszkańców spotyka się wykonywanie prac ziemnych. W  2013 roku wartość inwestycji wodnych wyniosła około dwóch milionów złotych. Wielokrotnie była mowa, iż należy przygotować się do wykonania kanalizacji na terenie całej gminy. Koniecznym jest sporządzenie dokumentacji, a jest to zadanie na wiele lat. To Rada powinna zainicjować kolejne działanie mające na celu przygotowanie środków na wykonanie dokumentacji,  a w dalszej części na wykonanie pozostałego zadania.

Pan Wójt zwrócił uwagę, że w załączniku nr 7 do projektu uchwały, w pozycji nr 1 widnieje kwota 80 tysięcy złotych przeznaczona na wykonanie map i dokumentacji pod budowę kanalizacji w Piekiełku i Zamieściu. Pan Wójt poinformował Radnych, że obecnie gmina nie otrzyma z zewnątrz dofinansowania na zadania wodociągowe, jeżeli nie będą one związane z kanalizacją lub w terenie, który jest skanalizowany. Postępują również prace przy koncepcji budowy studni i zbiornika wody w Piekiełku – jest to zadanie specyficzne i długofalowe. Najtrudniejszym i największym zadaniem będzie skanalizowanie wsi Podłopień.

5)   Radny Paweł Ptaszek uważa, że największymi potrzebami gminy są: woda, kanalizacja oraz drogi. Radny uważa, że te inwestycje są ważniejsze niż budowa amfiteatru. Odnosząc się do sprawy zagospodarowania wolnych środków w budżecie gminy, Radny uważa, iż możnaby wykorzystać je na modernizację boisk sportowych przy szkole podstawowej w Tymbarku.

6)   Radny Marek Golonka  odnosząc się do swojej wcześniejszej wypowiedzi oraz do wypowiedzi Przewodniczącego Rady oświadczył, iż nie powiedział, aby w kwestii kanalizacji nic się nie robiło. Ponadto Radny uważa, że zatargi w kwestii inwestycji rodzą się z braku wiedzy Radnych o ich planach.

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

      Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 7 głosach „za”, 7 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” nie przyjęła uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2014 rok oraz w uchwale budżetowej na 2014 rok nr XXXIV/211/2013 z dnia 19 grudnia 2013 roku.

Projekt nie przyjętej przez Radę uchwały stanowi załącznik nr 5 do niniejszego protokołu.

Ad. 8

W związku z nieprzyjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie, projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark na lata 2013 – 2025, będący w ścisłym związku z powołaną wyżej uchwałą, nie został poddany pod głosowanie.

Ad. 9

        Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark na 2014 rok, który omawiany był na wspólnym posiedzeniu komisji.

      Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/221/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark na 2014 rok

– Uchwała stanowi załącznik nr 6 do niniejszego protokołu.

 

W tym miejscu Radny Marek Golonka poprosił o głos w kwestii formalnej. Radny zadał pytanie: cyt. „ Zgodnie z zaproponowanym porządkiem obrad, po projekcie nr 7 jest projekt uchwały nr 8 – ona nie była głosowana. Czy w takiej sytuacji gdzie ona jest konsekwencją, ale jest innym projektem, też powinna być poddawana pod głosowanie?”.

Przewodniczący Rady wyjaśnił, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej ściśle wiąże się z nieprzyjętą  przez Radę uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy i w związku z tym nie ma sensu poddawać ją pod głosowanie.

 

Ad. 10

       Przewodniczący przypomniał zebranym, że na wspólnym posiedzeniu Komisji po przeprowadzonej dyskusji nad projektem uchwały w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego zaproponowano, by nie tworzyć funduszu sołeckiego. W związku z tym,  Przewodniczący poddał pod głosowanie projekt uchwały w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na 2015 rok.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/222/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku.

– Uchwała stanowi załącznik nr 7 do niniejszego protokołu.

W tym miejscu Skarbnik  Gminy pani Zofia Duda wyjaśniła zebranym, że zgodnie z  „nową” ustawą o funduszu sołeckim, która weszła w życie 20 marca 2014 roku, podjęte przez gminy uchwały na podstawie przepisów nowej ustawy będą miały zastosowanie do kolejnych lat budżetowych następujących po roku, w którym zostały one podjęte. Oznacza to, że Uchwały te będą obowiązywały do momentu zmiany decyzji przez Radę Gminy.

Ad. 11

          Przewodniczący poddał pod dyskusje projekt uchwały w sprawie zmiany Studium, uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

Radny Paweł Ptaszek zapytał, którego rejonu Zamieścia dotyczą zmiany.

Odpowiadając Wójt powiedział, że proponuje się zmiany na Przylaskach przy drodze do smolarni pod las oraz po drugiej stronie.

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/223/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.

– Uchwała stanowi załącznik nr 8 do niniejszego protokołu.

Ad. 12

     Przewodniczący poddał pod dyskusję przedstawione Radzie roczne sprawozdanie finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark.

  Głos zabrał Radny Marek Golonka, który pochwalił działalność Biblioteki. Mimo braku wzrostu środków na działalność, wzrasta jej aktywność. Radny zwrócił szczególną uwagę na organizowane prelekcje, za które Biblioteka nie ponosi kosztów.

Wobec braku dalszych głosów Przewodniczący zamknął dyskusję i poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/224/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Publicznej Gminy Tymbark.

– Uchwała stanowi załącznik nr 9 do niniejszego protokołu.

Ad. 13      

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawie zmian w Statucie GOPS pod głosowanie.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/225/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku..

– Uchwała stanowi załącznik nr 10 do niniejszego protokołu.

Ad. 14

        Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały w sprawieprzystąpienia Gminy Tymbark do projektu partnerskiego „Praca się opłaca”.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/226/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przystąpienia Gminy Tymbark do projektu partnerskiego „Praca się opłaca”.

– Uchwała stanowi załącznik nr 11 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 15

        Przewodniczący poddał pod dyskusję projekt uchwały w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii  Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tymbark na lata 2014 – 2020.

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/227/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia do realizacji Strategii  Integracji i Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Tymbark na lata 2014 – 2020.

– Uchwała stanowi załącznik nr 12 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 16

          Projekt uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi omawiany był na wspólnym posiedzeniu Komisji w dniu 26 marca 2014 roku. Przewodniczący skierował do radnych pytanie, czy zgłaszają uwagi do projektu uchwały.

Radny Marek Golonka  zapytał,: do kogo konkretnie mieszkańcy mają zgłaszać fakt wałęsających się psów niewiadomego pochodzenia.

Odpowiedzi udzielił Wójt Gminy, który powiedział, że niezmiennie od lat tego rodzaju problemami zajmuje się w Urzędzie Komórka ds. Leśnictwa i Rolnictwa, konkretnie pan Tadeusz Rybka, który zajmuje się również rozwiązywaniem problemów bezdomnych zwierząt. Problem można również zgłosić Policji.

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/228/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2014.

– Uchwała stanowi załącznik nr 13 do niniejszego protokołu.

 

Ad 17

W związku z nieprzyjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie, projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Gospodarki Komunalnej – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Podłopieniu, objęcie przez Gminę Tymbark udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym oraz pokrycie objętych udziałów wkładem pieniężnym., nie został poddany pod głosowanie.

 

Ad. 18

         W związku z nieprzyjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie, projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji nie został poddany pod głosowanie.

 

Ad. 19

Przewodniczący poddał pod dyskusje projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Tymbark nieruchomości stanowiącej własność osoby prywatnej.

Wójt Gminy wyjaśnił, że mimo iż uchwała w sprawie zmian w budżecie nie została przez Radę przyjęta, uchwałę w sprawie nabycia nieruchomości można poddać pod głosowanie, ponieważ środki na ten cel można sfinansować z innych źródeł.

Radny Paweł Ptaszek odnosząc się do zorganizowanego wspólnie z Wójtem oraz Radnym Zbigniewem Papieżem spotkania w sprawie wody, podczas którego obaj radni dali ustną gwarancję, natomiast pan Wójt gwarancję pisemną, iż stan studni „wiejskich” mimo budowy wodociągów nie zostanie naruszony. Radny skierował do Wójta pytanie: czy w świetle omawianej uchwały, dane mieszkańcom gwarancje nadal są aktualne.

Wójt zapewnił, iż dana mieszkańcom gwarancja, iż istniejące studnie pozostaną nienaruszone, jest i   pozostaje niezmienna. Zakup działki niezbędny jest do zalegalizowania istniejącego ujęcia wody i przy tej okazji do poszerzenia drogi biegnącej do wyżej położonych terenów.

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 14 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 0 głosach „wstrzymujących się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/229/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nabycie na rzecz Gminy Tymbark nieruchomości stanowiącej własność osoby fizycznej.

– Uchwała stanowi załącznik nr 14 do niniejszego protokołu.

Ad. 20

    W związku z nieprzyjęciem przez Radę Gminy uchwały w sprawie zmian w budżecie, projekt uchwały w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji nie został poddany pod głosowanie.

 Ad. 21

Przewodniczący otworzył dyskusje nad projektem uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejecie budynku od PKP.

Wójt poinformował Radnych, że podjecie wyżej powołanej uchwały nie powoduje, iż gmina musi budynek przejąć. Uchwała upoważnia do prowadzenia negocjacji warunków na jakich ma nastąpić przejęcie budynku.  Wójt zapewnił, że o wynegocjowanych warunkach powiadomi Radę i dopiero wówczas zostanie podjęta ostateczna decyzja.

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący poddał projekt uchwały pod głosowanie.

Rada Gminy Tymbark w głosowaniu jawnym w obecności 14 Radnych, przy 13 głosach „za”, 0 głosach „przeciw” i 1 głosie „wstrzymującym się” przyjęła uchwałę w następującym brzmieniu:

Uchwała nr XXXVI/230/2014

Rady Gminy Tymbark

z dnia 28 marca 2014 roku

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie budynku wraz z lokatorami w prawie użytkowania wieczystego od Polskich Kolei Państwowych S.A.

– Uchwała stanowi załącznik nr 15 do niniejszego protokołu.

 Ad. 22

        Przewodniczący poddał pod dyskusję omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark za 2013 rok.

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący stwierdził, iż Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Tymbark za 2013 rok.

– Sprawozdanie stanowi załącznik nr 16 do niniejszego protokołu.

 

Ad. 23

   Przewodniczący poddał pod dyskusję omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za 2013 rok.

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący stwierdził, iż Rada przyjęła  Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za 2013 rok.

 – Sprawozdanie stanowi załącznik nr 17 do niniejszego protokołu.

Ad. 24

       Przewodniczący poddał pod dyskusję omawiane na wspólnym posiedzeniu Komisji Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2013.

Wobec braku uwag oraz dodatkowych pytań, Przewodniczący stwierdził, iż Rada przyjęła Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2013.

 – Sprawozdanie stanowi załącznik nr 18 do niniejszego protokołu.

Ad. 25

Odpowiedzi na interpelacje i zapytania Radnych:

          Wójt Gminy pan Lech Nowak udzielił odpowiedzi w kolejności kierowanych do niego pytań:

Droga „Dyrlówka” nie będzie wykonana, ponieważ Rada nie przyjęła zmian w budżecie i w związku z tym nie ma środków na realizację tego zadania

         Czynione były starania o wydanie zezwolenia na ustawienie znaków informujących o strefie przemysłowej poprzez Powiatowy Zarząd Dróg oraz Dyrektora Małopolskiego GDDKiA pana Jacka Grygę. Uzyskano odpowiedź, iż można ustawić znak z napisem „strefa przemysłowa” ale bez nazwy „Tymbark”. Ustawienie znaku na skrzyżowaniu dróg w Dobrej , które nie będzie zawierało nazwy Tymbark nie ma sensu.

Szalety w Rynku są czynne. Nasza pani sprzątaczka sprząta szalety, rano je otwiera, a na noc zamyka.

Po sprecyzowaniu przez Radnego Pawła Ptaszka na czym polega problem podniesionych zatok autobusowych, pan Wójt zlecił Kierownikowi IGKiOŚ pani Bożenie Matras wizje lokalną.

Zdewastowana wiata przystanku autobusowego w Zamieściu zostanie obita blachą.

Wójt zlecił Prezesowi ZGK przestawienie słupków z nazwami osiedli, które utrudniają zjazd z drogi krajowej

Wójt wyjaśnił, że prośbę o zakupienie korytek dla drogi osiedla Zagonie należy skierować do Sołtysa, ponieważ na taki i tym podobny cel zostały wydzielone w budżecie środki dla sołectw.

Zostało zlecone wykonanie projektów na progi zwalniające na ulicy Targowej oraz w Podłopieniu przy szkole – można więc również zlecić wykonanie projektu dla ulicy Kościelnej Jeżeli będzie akceptacja mieszkańców tej ulicy, wówczas próg zwalniający zostanie zamontowany.

Prezes Spółki ZGK pan Stanisław Sajdak odpowiedział na skierowane pod jego adresem wnioski i pytania:

Tymbarski rynek został już posprzątany, pozostały teren sprzątany jest sukcesywnie.

W tym miejscu Wójt poinformował zebranych, że Prezes ZGK zawarł porozumienie z Proboszczem w sprawie utrzymania porządku na skarpie przy cmentarzu. Polega to na tym,              że   Proboszcz poprzez swoich ludzi sprząta skarpę, natomiast Prezes zobowiązał się do wywiezienia przez ZGK śmieci.

Przy pracach związanych z uzupełnieniem ubytków drogowych zgłoszony przez Radnego Pawła Leśniaka zapadnięty odcinek drogi zostanie naprawiony.

Znaki z nazwami osiedli ustawiane były w uzgodnieniu i zgodnie z zaleceniami Dyrekcji Dróg Krajowych. Jeżeli faktycznie ich usytuowanie stwarza zagrożenie, to zostaną                              przestawione.

Ad. 26

Wolne wnioski:

1)   Radny Marek Golonka odnosząc się do odpowiedzi pana Wójta w sprawie oznakowania strefy przemysłowej wyraził opinię, że na znaku z napisem „strefa przemysłowa” wystarczy umieścić informację np. „ 2 km”, i to załatwi problem.

Kierownik IGKiOŚ pani Bożena Matras oświadczyła, że jest zgoda na umieszczenie tabliczki wyłącznie z napisem „strefa przemysłowa”

2)   Radny Czesław Kuc skierował pytanie do Kierownika  IGKiOŚ: czy Gmina ma obowiązek poinformowania właściciela prywatnego gruntu, że na jego własności będą wykonywane prace przez gminę?

Odpowiadając pani Bożena Matras oświadczyła, że urząd ma obowiązek powiadomienia. W przypadku, o którym mówi Radny, na wielokrotny wniosek Radnych z Podłopienia w sprawie zabezpieczenia osuwającej się drogi został założony jeden kręg przepustowy.

3)   Radny Paweł Ptaszek zwrócił się do Wójta o wyjaśnienie, czy wykonanie drogi nad „Transblachem” musi być robiona z zastosowaniem specustawy ZRID.

Odpowiadając Radnemu Wójt wyjaśnił, że aby włączyć się do drogi krajowej, należy wykonać plany w dokumentacji skrzyżowania i drogi. Z uwagi na fakt, że na początkowym odcinku tej drogi gmina nie posiada odpowiedniej ilości gruntu, dlatego też należało wykonać dokumentację ZRID.  Uznano, by nie robić jedynie 20 metrów ale perspektywicznie całą drogę do osiedla, które zaczyna powstawać. Wyjaśniając obiekcje pani Grotowskiej Wójt poinformował, iż planowana droga nie wchodzi w teren działki pani Grotowskiej. Zgodnie z przepisami zadrzewienie musi być oddalone więcej niż 3 metry od krawędzi drogi. Pani Grotowska nie do końca zgodnie z prawem posadziła drzewka przed płotem, ale gmina nie chce występować przeciwko niej w tej sprawie. Koniecznym jednak jest wycięcie tych drzewek. Skarpa, która jest pod ogrodzeniem pani Grotowskiej nie będzie przeznaczona na drogę – co prawda mieści się w pasie drogowym, jednak nie będzie użytkowana. Istniejące korytka są granicą drogi, która będzie tam budowana.

Zwężenie tej drogi było  w lesie i bez ZRID-u nie można było jej poszerzyć.

4)   Sołtys wsi Zamieście pan Marian Rybka zwrócił się z pytaniem, czy konkurs „Piękno wokół nas” dojdzie do realizacji – plakaty zostały już we wsiach rozklejone, mieszkańcy poinformowani. Czy w zaistniałej sytuacji należy pościągać plakaty i odwołać konkurs.

Przewodniczący wyraził opinię, że chęć pokazania się z dobrej strony często nieobecnych na posiedzeniach Komisji oraz sesjach Radnych spowodowała, że wprowadzony został chaos w pracach Rady.

Wójt wyjaśnił, że w związku z tym, że Rada nie zatwierdziła zmian w budżecie, nie ma więc środków na to zadanie.

5)   Sołtys wsi Piekiełko pani Zofia Jeż wyraziła oburzenie postawą i dzisiejszym głosowaniem Radnego Marka Golonki ponieważ Radny był obecny na posiedzeniu Komisji, podczas którego omawiane były wszystkie projekty uchwał, w tym również toczyła się dyskusja na temat konkursu. Była również mowa o kanalizacji na terenie Piekiełka. Zdaniem pani sołtys, gdyby Radny Golonka rozmawiał z Wójtem oraz pracownikami urzędu, wówczas wiedziałby na jakim etapie jest realizacja budowy kanalizacji w Piekiełku.

6)   Radny Jan Jamróz odnosząc się do udzielonej przez Wójta odpowiedzi na złożony wniosek wyjaśnił, iż to Sołtys przysłał  mieszkańca Podłopienia do Radnego. Radny zwrócił się do Wójta z prośbą, by zwrócić uwagę sołtysowi o zakresie jego kompetencji.

Wójt zobowiązał się do zorganizowania spotkania z sołtysami w celu ustalenia limitu zadań.

7)   Radny Dariusz Socha odnosząc się do wypowiedzi Przewodniczącego Rady powiedział, że „nie  życzy sobie wycieczek pod jego adresem”. Ponadto Radny Socha powiedział, że wiadomym jest jak on głosuje – jeżeli są podstawy merytoryczne, wówczas głosuje „za”. Radny wyraził opinię, że niezbędne jest załączenie do proponowanych inwestycji biznesplanu.  Radny oświadczył również, że ”nie przyjechał po to by się tylko pokazać”.

Przewodniczący przeprosił Radnego, skoro poczuł się urażony. Przewodniczący wyjaśnił, iż uważa za „nieelegancki” fakt, kiedy nie bierze się udziału w procesie przygotowawczym, nie przekazuje opinii w omawianych sprawach, natomiast bez próby dotarcia do materiałów źródłowych, uważa się za złe to co jest proponowane.

Radny Dariusz Socha odnosząc się do stwierdzenia Przewodniczącego, że nie bierze się udziału w pracach przygotowawczych zapytał: „ kto kogokolwiek z Radnych zaprosił do udziału w pracach”. Radny stwierdził, że o proponowanych inwestycjach Radni dowiedzieli się z otrzymanych kilka dni temu materiałów na Sesję – „Należy rozmawiać oraz normalnie przedstawiać pewne rzeczy, a nie dziwić się, że tak to później wygląda”.

8)   Radny Marek Golonka odnosząc się do głosowania nad zmianami w budżecie stwierdził, iż Komisje tematyczne nie miały wiedzy na ten temat do chwili otrzymania materiałów na sesję. Nie należy więc się dziwić, że taka była reakcja radnych.

9)   Radny Paweł Ptaszek  powiedział, że w poprzedniej kadencji wiele wysiłku włożył, aby doprowadzić to tego, by Radni głosowali według własnego uznania i sumienia oraz aby nie był zmuszany do głosowania za czymś lub przeciwko czemuś. Radny oświadczył, że w dniu dzisiejszym nie głosował ani przeciwko Przewodniczącemu ani też przeciwko Wójtowi. Głosował tak, jak mówił mu zdrowy rozsądek i nie wstydzi się tego.  Radny uważa, że proponowane zmiany w budżecie są dalej idące niż uchwalony budżet na 2014 rok.. Radny zaproponował, by komisje ponownie spotkały się wspólnie i ponownie przedyskutowały wszystkie proponowane kwestie. Nie należy podchodzić do tego co się stało emocjonalnie, ponieważ chodzi tutaj o gminę.

10)    Wójt Gminy odnosząc się do wypowiedzi Radnych wyraził swoją opinię, iż wbrew temu co mówią, nie jest to podyktowane troską o dobro gminy i jej mieszkańców. Jak już wcześniej Wójt powiedział, podjęcie uchwały nie jest równoznaczne z natychmiastowym wykonaniem tego co jest proponowane – jest to jedynie umożliwieniem wszczęcia procedury. Zdaniem Wójta, skoro Rada uniemożliwia wszczęcia jakichkolwiek procedur, nie może mówić o trosce. Proponowane zmiany nie były podyktowane zamiarem zmarnowania pieniędzy, one były po to, aby Tymbark stał się miejscowością przyjazną mieszkańcom, aby mogli korzystać z dobrodziejstw tego co świat proponuje. To co zostało zaproponowane, służyło rozwojowi Tymbarku. Na początku kadencji ustalono, że  w pierwszej kolejności  będą prowadzone inwestycje w sołectwach, ponieważ w Tymbarku inwestycje były robione wcześniej. Kiedy teraz przyszedł czas na inwestycje w Tymbarku, to okazuje się, że nie ma odpowiedniej atmosfery by Tymbark się rozwijał. Wójt uprzedził Radnych, że mieszkańcy zostaną poinformowani o tym, że pomysły na rozbudowę i uatrakcyjnienia centrum Tymbarku zostały przez Radę odrzucone. Zdaniem Wójta, Radni nie przemyśleli głosowania nad projektem uchwały, ponieważ można było wyłączyć niektóre z proponowanych zmian. Nieprawdą jest to, że wcześniej nie było mowy o zaproponowanych w uchwale zmianach. Wójt zwrócił uwagę Radnemu Dariuszowi Socha, że faktem jest, iż rzadko bierze udział w obradach sesji oraz posiedzeniach Komisji. Pan Socha, w przeciwieństwie do niektórych Radnych, nie bywa w urzędzie aby dowiedzieć się co dzieje się w gminie, jakie są plany i jak realizowane są inwestycje. Radni, którzy interesują się tymi sprawami, są uczestnikami życia w Tymbarku. Wójt stwierdził, iż grupa Radnych nie jest zainteresowana współpracą na zasadach przyjętych na początku kadencji. Działania prowadzone przez tę grupę radnych powodują zniechęcenie ludzi do współpracy z gminą oraz rozbicie kierunków i zasad działania  z jakimi przystąpiono do wyborów samorządowych.

11)    Skarbnik Gminy Pani Zofia Duda wyjaśniła Radnym, że do 15 listopada przygotowany został projekt budżetu gminy na 2014 rok według stanu wiedzy posiadanej na ten dzień. Nie można było ani w listopadzie, ani w grudniu przewidzieć i przeliczyć jak zostanie zrealizowany budżet za 2013 rok. Po zamkniecie roku okazało się, że nie było potrzeby zaciągać kredytu w całości – zaoszczędzono tym sposobem 300 tysięcy złotych. Budżet gminy został zrealizowany ponad plan. Ponadplanowe dochody pochodzące z rozliczenia podatku VAT stanowią kwotę ponad 500 tysięcy złotych.  Wiedzę o wykonaniu planu oraz uzyskanych oszczędnościach można posiadać dopiero w nowym roku, po sporządzeniu bilansu, to jest na koniec lutego. Wolne środki, o których na dzisiejszej sesji jest mowa, są wynikiem oszczędności w 2013 roku, a o istnieniu których podjęto wiedzę po zamknięciu i rozliczeniu poprzedniego roku. W przekazanym Radnym sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2013 rok, dokładnie został przedstawiony wynik finansowy oraz wykazane wielkości oraz źródła  wolnych środków.

12)    Wójt podkreślił, że wypracowanie tak wysokich wolnych środków jest zasługą pani Skarbik oraz wójta. Aby wypracować wolne środki, walczono o ściągnięcie zobowiązań podatkowych oraz innych zaległych zobowiązań, o możliwość odliczania wszystkiego co możliwe z podatku VAT. Wójt uważa, że skoro dzięki jego staraniom wypracowano tak ogromne wolne środki, ma prawo decydować i uczestniczyć w sposobie ich wydatkowania.

13)    Radny Dariusz Socha zaproponował, by zwołać za kilka dni sesję i ponownie przedyskutować proponowane zmiany w budżecie gminy. Zdaniem Radnego, wszystkie zmiany ujęte zostały w jednej uchwale i dlatego też nie można było uchwały w takim brzmieniu przyjąć.

14)    Radny Zbigniew Papież podziękował Wójtowi za zorganizowanie spotkania z właścicielem NZOZ „Chiramed” w sprawie poprawy opieki zdrowotnej nad najmłodszymi mieszkańcami gminy.

Ad. 27

O godzinie 1930 wobec wyczerpania porządku obrad Przewodniczący Rady pan Marian Zimirski zamknął obrady XXXVI Sesji Rady Gminy Tymbark.

Na tym protokół zakończono i podpisano.

 

Protokołowała

Bożena Kapturkiewicz

 

Demokracja jest wartością?

Niejeden z nas po usłyszeniu lub przeczytaniu zdania wypowiedzianego przez W. Churchilla  „demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, tylko że lepszego nikt jeszcze nie wymyślił” zastanawiał się, jak to jest możliwe, że ludzkość przez kilka tysiącleci nie wypracowała systemu idealnego. Dlaczego tak jest, gdzie leżą tego przyczyny i z jakich przesłanek wypływają i dlaczego w końcu pomimo wielu ułomności i wad demokracja jest jednak tym najlepszym ustrojem

Kolebką demokracji jest kontynent europejski, jednak należy pamiętać, że zarówno w greckich polis jak i rzymskiej republice „demos” wcale nie oznaczał wszystkich. Obywatele (wolni i tylko mężczyźni) wybierali swoich reprezentantów jednak później wsiadali do lektyk niesionych przez niewolników pozbawionych praw i nikogo to nie dziwiło.

Platona i Arystotelesa uważa się za ojców demokracji, pomimo tego, że obydwaj byli jej krytykami. Platon twierdził, że demokracja oznacza rządy ciemnego tłumu, który nie kieruje się wiedzą niezbędną do tworzenia sprawnie funkcjonującego państwa lecz zmiennymi kaprysami. Arystoteles uważał demokrację za zwyrodniałą formę państwa przeciwstawną – politei – „rządom najlepszych obywateli ku ogólnemu pożytkowi”. Zarówno Platon jak i Arystoteles byli przeciwni oddania władzy w ręce obywateli (chociaż i tak wybranych jednak nie dysponujących fachową wiedzą i mądrością) ponieważ nieuchronnie prowadziło to w konsekwencji do upadku państwa.

W XX wieku demokracja stała się tak popularna ( w krajach cywilizacji grecko-łacińskiej),  jak motoryzacja czy elektryczność , jednak należy pamiętać, że ofiar motoryzacji i elektryczności w tym samym czasie było zdecydowanie mniej niż niewłaściwego używania demokracji.

Niektórzy uważali, że demokrację należy umocnić prawami podstawowymi jednak nie potrafiono ustalić owych podstaw. Jedni uważali, że musi nim być obywatel inni, że istnieją prawa wyższe, których ani większość ani mniejszość nie może łamać. W pierwszym przypadku może się okazać, że będziemy zakładnikami różnych mniejszości, które niejednokrotnie nie mając nic wspólnego z wyznacznikami etyki i moralności będą twierdzić, że mają do tego prawo. W drugim też możemy mieć trudność aby w sposób nie budzący zastrzeżeń ustalić te właśnie prawa wyższe, bowiem w zależności od kultury, religii czy ogólnie mówiąc światopoglądu mogą mieć one różny wymiar.

Założenia współczesnej demokracji opierają się na wartościach, które są fundamentem naszej cywilizacji, jednak nie wszyscy  wartości te tak samo interpretują. Samo pojęcie „interpretacja” jest w odniesieniu do założeń (wartości) już niewłaściwe, ponieważ nie mogą być one wynikiem subiektywnych odczuć, powinny mieć one wartość niezmienną, absolutną. Prawdziwe zrozumienie zasad demokracji wiąże się z umiejętnością jednoznacznego rozróżniania pojęć wypływających ze stosunków społecznych, zależności człowieka od drugiego, umiejętności współuczestniczenia w tworzeniu wspólnego dobra czyli zasadami którymi powinna cechować się demokracja.

Rozważmy czym jest demokracja, lecz nie od strony etymologicznej lecz aksjologiczno – deontologicznej.

Pojęcie demokracji w takim układzie sprowadzić powinniśmy do właściwego rozumienia podstawowych wartości, które są wyznacznikami cywilizacji.

Demokracja powinna wynikać z mądrości ludzi doświadczonych  i umiejętności rozróżniania dobra od zła.  Lecz czym jest mądrość, co to jest dobro, a czym jest zło.

Według Demokryta „ Sztuka lekarska leczy choroby ciała, mądrość zaś uwalnia od namiętności duszę”. Życie mądre wiąże się z umiejętnością równoważenia obecnego i przyszłego szczęścia i nieszczęścia Mądrość to posiadana wiedza naukowa oraz roztropność i rozsądek poparty dużym doświadczeniem życiowym. Roztropności  i rozsądku nie można się nauczyć z książek; jest to umiejętność, która może być nabyta, jedynie dzięki osobistym wysiłkom, doświadczeniom i dokonywanym wyborom. Kierując się sprawiedliwością i rozumem. To umiejętność  właściwego działania poprzez umiejętność dokonywania właściwych wyborów i odnajdywanie „złotego środka”.

[Czytaj więcej…]

Działania Wójta zmierzające do wygaśnięcia mandatu radnej

Od 20 lat działam  w ramach Samodzielnego Terenowego Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 99 w Tymbarku, pełnię funkcję prezesa Zarządu Koła. Stowarzyszenie to prowadzi Społeczną Szkołę Muzyczną w Tymbarku, która działa w budynku byłego domu kultury( budynek  ten jest obecnie własnością Gminy Tymbark, a przepisy zabraniają, aby radny prowadził działalność gospodarczą na mieniu gminnym).  Fakt mojej  społecznej działalności był znany w momencie podejmowania  decyzji,  iż będę kandydować  na radną z komitetu “Nasz Gmina” . Wiedział też  o tym Pan Lech Nowak i nie widział w związku z tym  żadnego problemu  (chociaż w rozmowach sugerowałam, iż „na wszelki wypadek” wycofam się z kandydowania). Radną zostałam , wszystko było porządku. Do czasu.  W kwietniu ubiegłego roku Wójt Gminy złożył do Wojewody wniosek o sprawdzenie, czy mogę  dalej posiadać mandat radnego. Jako powód  wskazał fakt,  iż prowadzę  działalność   na majątku gminy. W przypadku, gdyby Wojewoda stwierdził, iż  taka sytuacja ma miejsce, byłoby to jednoznaczne, iż w myśl przepisów o samorządzie gminnym następuje wygaśnięcie mojego mandatu .

Irena Wilczek-Sowa

 

odpowiedz Wojewody