Demokracja jest wartością?

Niejeden z nas po usłyszeniu lub przeczytaniu zdania wypowiedzianego przez W. Churchilla  „demokracja jest najgorszym z możliwych ustrojów, tylko że lepszego nikt jeszcze nie wymyślił” zastanawiał się, jak to jest możliwe, że ludzkość przez kilka tysiącleci nie wypracowała systemu idealnego. Dlaczego tak jest, gdzie leżą tego przyczyny i z jakich przesłanek wypływają i dlaczego w końcu pomimo wielu ułomności i wad demokracja jest jednak tym najlepszym ustrojem

Kolebką demokracji jest kontynent europejski, jednak należy pamiętać, że zarówno w greckich polis jak i rzymskiej republice „demos” wcale nie oznaczał wszystkich. Obywatele (wolni i tylko mężczyźni) wybierali swoich reprezentantów jednak później wsiadali do lektyk niesionych przez niewolników pozbawionych praw i nikogo to nie dziwiło.

Platona i Arystotelesa uważa się za ojców demokracji, pomimo tego, że obydwaj byli jej krytykami. Platon twierdził, że demokracja oznacza rządy ciemnego tłumu, który nie kieruje się wiedzą niezbędną do tworzenia sprawnie funkcjonującego państwa lecz zmiennymi kaprysami. Arystoteles uważał demokrację za zwyrodniałą formę państwa przeciwstawną – politei – „rządom najlepszych obywateli ku ogólnemu pożytkowi”. Zarówno Platon jak i Arystoteles byli przeciwni oddania władzy w ręce obywateli (chociaż i tak wybranych jednak nie dysponujących fachową wiedzą i mądrością) ponieważ nieuchronnie prowadziło to w konsekwencji do upadku państwa.

W XX wieku demokracja stała się tak popularna ( w krajach cywilizacji grecko-łacińskiej),  jak motoryzacja czy elektryczność , jednak należy pamiętać, że ofiar motoryzacji i elektryczności w tym samym czasie było zdecydowanie mniej niż niewłaściwego używania demokracji.

Niektórzy uważali, że demokrację należy umocnić prawami podstawowymi jednak nie potrafiono ustalić owych podstaw. Jedni uważali, że musi nim być obywatel inni, że istnieją prawa wyższe, których ani większość ani mniejszość nie może łamać. W pierwszym przypadku może się okazać, że będziemy zakładnikami różnych mniejszości, które niejednokrotnie nie mając nic wspólnego z wyznacznikami etyki i moralności będą twierdzić, że mają do tego prawo. W drugim też możemy mieć trudność aby w sposób nie budzący zastrzeżeń ustalić te właśnie prawa wyższe, bowiem w zależności od kultury, religii czy ogólnie mówiąc światopoglądu mogą mieć one różny wymiar.

Założenia współczesnej demokracji opierają się na wartościach, które są fundamentem naszej cywilizacji, jednak nie wszyscy  wartości te tak samo interpretują. Samo pojęcie „interpretacja” jest w odniesieniu do założeń (wartości) już niewłaściwe, ponieważ nie mogą być one wynikiem subiektywnych odczuć, powinny mieć one wartość niezmienną, absolutną. Prawdziwe zrozumienie zasad demokracji wiąże się z umiejętnością jednoznacznego rozróżniania pojęć wypływających ze stosunków społecznych, zależności człowieka od drugiego, umiejętności współuczestniczenia w tworzeniu wspólnego dobra czyli zasadami którymi powinna cechować się demokracja.

Rozważmy czym jest demokracja, lecz nie od strony etymologicznej lecz aksjologiczno – deontologicznej.

Pojęcie demokracji w takim układzie sprowadzić powinniśmy do właściwego rozumienia podstawowych wartości, które są wyznacznikami cywilizacji.

Demokracja powinna wynikać z mądrości ludzi doświadczonych  i umiejętności rozróżniania dobra od zła.  Lecz czym jest mądrość, co to jest dobro, a czym jest zło.

Według Demokryta „ Sztuka lekarska leczy choroby ciała, mądrość zaś uwalnia od namiętności duszę”. Życie mądre wiąże się z umiejętnością równoważenia obecnego i przyszłego szczęścia i nieszczęścia Mądrość to posiadana wiedza naukowa oraz roztropność i rozsądek poparty dużym doświadczeniem życiowym. Roztropności  i rozsądku nie można się nauczyć z książek; jest to umiejętność, która może być nabyta, jedynie dzięki osobistym wysiłkom, doświadczeniom i dokonywanym wyborom. Kierując się sprawiedliwością i rozumem. To umiejętność  właściwego działania poprzez umiejętność dokonywania właściwych wyborów i odnajdywanie „złotego środka”.

[Czytaj więcej…]

Działania Wójta zmierzające do wygaśnięcia mandatu radnej

Od 20 lat działam  w ramach Samodzielnego Terenowego Koła Społecznego Towarzystwa Oświatowego Nr 99 w Tymbarku, pełnię funkcję prezesa Zarządu Koła. Stowarzyszenie to prowadzi Społeczną Szkołę Muzyczną w Tymbarku, która działa w budynku byłego domu kultury( budynek  ten jest obecnie własnością Gminy Tymbark, a przepisy zabraniają, aby radny prowadził działalność gospodarczą na mieniu gminnym).  Fakt mojej  społecznej działalności był znany w momencie podejmowania  decyzji,  iż będę kandydować  na radną z komitetu “Nasz Gmina” . Wiedział też  o tym Pan Lech Nowak i nie widział w związku z tym  żadnego problemu  (chociaż w rozmowach sugerowałam, iż „na wszelki wypadek” wycofam się z kandydowania). Radną zostałam , wszystko było porządku. Do czasu.  W kwietniu ubiegłego roku Wójt Gminy złożył do Wojewody wniosek o sprawdzenie, czy mogę  dalej posiadać mandat radnego. Jako powód  wskazał fakt,  iż prowadzę  działalność   na majątku gminy. W przypadku, gdyby Wojewoda stwierdził, iż  taka sytuacja ma miejsce, byłoby to jednoznaczne, iż w myśl przepisów o samorządzie gminnym następuje wygaśnięcie mojego mandatu .

Irena Wilczek-Sowa

 

odpowiedz Wojewody

Do Mieszkańców Gminy Tymbark

Szanowni Państwo,

Mieszkańcy Gminy Tymbark,

Rok 2010 był czasem oczekiwania na przełomowe zmiany w Gminie Tymbark.  Mieszkańcy zdecydowaną większością głosów poparli Komitet ,,Nasza Gmina”, który na stanowisko wójta zarekomendował Pana Lecha Nowaka.

Program na lata 2010 – 2014 opierał się na współpracy pomiędzy radnymi a Wójtem   w  planowaniu inwestycji w poszczególnych sołectwach. W zakresie inwestycji priorytetami miała być modernizacja dróg, rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.  Ważną sprawą dla Mieszkańców Gminy Tymbark była też poprawa  jakości w zakresie obsługi mieszkańców w urzędzie gminy. Oczekiwano też współpracy z partnerami społecznymi (min. OSP, parafią) oraz z innymi samorządami. Wszystkie te kwestie radni nakreślali Wójtowi przez całą kadencję mając na uwadze rozwój Gminy.

Dzisiaj z perspektywy ponad trzech lat stwierdzamy, iż Wójt nie podjął się realizacji zakładanego na początku kadencji programu. Świadczy o tym niewykorzystany potencjał Tymbarku, niski poziom wydatków inwestycyjnych, często chaotyczne, niekonsultowane i niedostatecznie przygotowane inwestycje. Nie wykorzystywano środków zewnętrznych np. nie pozyskano środków z programu modernizacji dróg lokalnych tzw. ,,schetynówek” w sytuacji gdy inne gminy otrzymały znaczące środki. W Urzędzie Gminy nie przeprowadzono oczekiwanych zmian. Wszystkie te kwestie składają się na obraz stagnacji i braku perspektyw rozwoju Gminy Tymbark.

Z początkiem kadencji Wójt dysponował poparciem wszystkich radnych.  Autorytatywne decyzje Wójta (takie jak np. zmiana wykazu dróg do modernizacji na Podłopieniu wbrew stanowisku wszystkich radnych z Podłopienia, dowolne ustalenia w zakresie modernizacji dróg rolniczych, niedokończenie kluczowej inwestycji, jaką jest rozbudowa sieci wodociągowej lub sprawy mniej istotne takie jak zmiana terminu Dni Tymbarku), jak również  brak przejrzystości w zakresie zamierzeń inwestycyjnych przy tworzeniu i realizacji budżetu, doprowadziły do podziałów pomiędzy radnymi. Pierwszym tego przejawem była rezygnacja części radnych z udziału w komisji rewizyjnej. Rezygnacja ta była wynikiem nacisków na sposób i wynik przeprowadzanych kontroli oraz negatywny i obraźliwy stosunek wójta do Mieszkańców naszej Gminy.

Powyżej podaliśmy kilka z długiej niestety listy spraw,  których wspólnym mianownikiem jest hasło ,,a miało być inaczej”.

Szanowni Państwo,

Naszym celem  nie jest jednakże wyłącznie diagnoza stanu obecnego i krytyka podejmowanych działań. Zdajemy sobie sprawę jak trudną i odpowiedzialną rzeczą jest prowadzenie w odpowiedni sposób Gminy. Chcemy, aby portal ten stał się platformą dyskusji   oraz współpracy mieszkańców Gminy Tymbark w zakresie wskazywania istotnych z punktu widzenia rozwoju naszej gminy działań.

Nasze priorytety od 2010 pozostają niezmienne: w pierwszej kolejności należy inwestować w drogi, wodociągi oraz sieć kanalizacyjną, ponieważ infrastruktura ta ma charakter podstawowy dla jakości życia każdego z nas. Istotną kwestią jest także edukacja i związana  z nią infrastruktura,  gdyż dziś bez dobrze wykształconego młodego pokolenia nie mamy perspektyw w skali lokalnej, jak również globalnej.

Radni Gminy Tymbark: Jan Berdychowski, Marek Golonka, Czesław Kuc, Jan Jamróz, Paweł Ptaszek, Dariusz Socha, Irena Wilczek-Sowa

Oświadczenie grupy radnych Gminy Tymbark

Poniżej publikujemy treść Oświadczenia grupy radnych, w związku z artykułem napisanym przez Wójta Gminy Tymbark , jaki ukazał się w świątecznym Informatorze Samorządowym Gminy Tymbark.

Oświadczenie to miało być przedstawione na Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy Tymbark 29.04.2014r.  Niestety okazało się, iż radni zostali pozbawieni takiej możliwości.

Z jakiego powodu?

Wójt korzystając z prawnej możliwości (wynikającej z faktu, iż sesja ta została zwołana przez niego jako sesja nadzwyczajna )  nie wyraził zgody na wprowadzenie  zawnioskowanego (przez radnego Marka Golonkę) dodatkowego punktu do porządku obrad.

Punktem tym miało być :  “Wolne wnioski” .

 

Treść Oświadczenia

 Szanowni Państwo,

Opublikowany w ostatnim numerze Informatora Samorządowego tekst Wójta Gminy dotyczący nieprzyjętych  przez Radę Gminy Tymbark zmian w budżecie nie może pozostać bez echa, zarówno ze względu na jego formę,  oraz treść.

W naszym programie działania na lata 2010- 2014 niejednokrotnie podkreślaliśmy,                  iż priorytetami inwestycyjnymi w Tymbarku są drogi gminne, sieć wodociągowa oraz kanalizacja całej gminy. Kwestia ta jest tym istotniejsza, iż obecny stan tej infrastruktury  odbiega od standardów w sąsiednich gminach.

Mając powyższe na uwadze  Rada Gminy Tymbark w grudniu 2013 r. przyjęła budżet na 2014 rok przyjmując jako założenie,  iż wolne środki finansowe, które będą się pojawiać w trakcie roku budżetowego, będą wykorzystywane na realizację  w/w celów.

Pod koniec stycznia na wspólnym posiedzeniu Komisji Radni ustalili plan realizacji (budowy, modernizacji)  dróg gminnych  w poszczególnych sołectwach.

Z zaskoczeniem przyjęliśmy,  przedstawiony przez Wójta Gminy Tymbark na marcową sesję Rady Gminy, projekt  zmian do budżetu obejmujący ( bez uprzedniej konsultacji) takie inwestycje jak: dofinansowanie Zakładu Gospodarki Komunalnej na budowę myjni, budowę lodowiska (pomysł znany i nieakceptowany w poprzedniej kadencji) oraz amfiteatru (który byłby niewystarczający do realizacji imprez masowych np. „Dni Tymbarku”) koło budynku byłego domu kultury w Tymbarku.

Ponieważ wyżej wymienione zmiany przedstawione były  Radzie Gminy w całości , tj. wraz z  innymi projektami, nie mieliśmy wyboru jak zagłosować przeciw przyjęciu tej uchwały, a tym samym musieliśmy zagłosować przeciw realizacji tych zadań.  Zwróciliśmy się równocześnie o przygotowanie zmian w sposób indywidualny oraz o przeprowadzenie konsultacji – jak jest to przyjęte w samorządowym zwyczaju – przed przygotowaniem projektów uchwał.

Zamiast rzeczowej odpowiedzi usłyszeliśmy emocjonalne wystąpienie Wójta pod adresem radnych, którzy kierując się przyjętymi na początku kadencji ustaleniami ośmielili się mieć własne zdanie i sprzeciwili się zmianom proponowanym przez Wójta. Tym większe jest nasze zaskoczenie, iż słowa Wójta wypowiedziane na sesji oraz zawarte  w tekście wystąpienia w Informatorze Gminnym stoją w sprzeczności z Jego własnym programem działania prezentowanym na stronie internetowej Urzędu:

,,Projekt budżetu i szczegółowy plan realizacji inwestycji ma powstawać przy udziale Rady Gminy, a nie jak dotychczas jako program autorski wójta. Wójt ma nadawać kierunki działania i tworzyć ramy tych działań, a nie narzucać swoją wolę. To radni, mający bezpośredni kontakt z mieszkańcami, znają najlepiej potrzeby i problemy własnego środowiska. Skończą się wówczas kłopoty z zatwierdzeniem i realizacją budżetu. Niech trwają dyskusje, a nawet kłótnie na etapie planowania, a nie na etapie realizacji. Wójt w takich sprawach ma być mediatorem, a nie stroną konfliktu mówi Wójt Lech Nowak”.

Jedyny wniosek, jaki się nasuwa to to, iż słowa wypowiedziane kilka lat temu przez Wójta Nowaka były tylko pustymi frazesami.

Ponadto radni, którzy widzą pilniejsze potrzeby niż budowa amfiteatru, lodowiska czy myjni samochodowej są za to publicznie krytykowani, i to bez dania możliwości przedstawienia ich stanowiska.

Działając uczciwie oraz chcąc realizować najpilniejsze potrzeby, stanowczo protestujemy przeciwko takim działaniom ze strony Wójta.

Zwracamy się o zamieszczenie niniejszego tekstu w następnym wydaniu Informatora Samorządowego Gminy Tymbark.

Podpisani Radni Gminy Tymbark: Jan Berdychowski, Marek Golonka, Czesław Kuc, Jan Jamróz, Paweł Ptaszek, Dariusz Socha, Irena Wilczek-Sowa

Wniosek do zmiany budżetu wniesiony na Nadzwyczajnej Sesji rady Gminy – 29.04.2014 r.

Szanowny Pan

Marian Zimirski

Przewodniczący Rady Gminy Tymbark

Szanowny Pan

Lech Nowak

Wójt Gminy Tymbark

 

Dotyczy: wniosek o zmianę do projektu uchwały budżetowej

 Zwracamy się z wnioskiem o zmianę w projekcie uchwały budżetowej na sesję Rady Gminy w dniu 29 kwietnia 2014r. w następującym zakresie:

1. Usunięcie z projektu budżetu inwestycji pn.  ,,Budowa lodowiska w Tymbarku” – kwota 300 000 zł

2. Wprowadzenie nowego zadania: ,,Budowa chodnika przy drodze powiatowej  1632 K przy drodze Kępanów – Tymbark w miejscowości Zawadka – Podłopień                        –  kwota 300 000 zł (dofinansowanie zadania realizowanego przez Powiat Limanowski).

Uzasadnienie

Zgodnie z przyjętymi na początku obecnej kadencji priorytetem inwestycyjnym w Gminie Tymbark jest między innymi modernizacja infrastruktury drogowej mającej na celu poprawę bezpieczeństwa drogowego dla mieszkańców naszej gminy. W tym kontekście budowa lodowiska generującego dodatkowe koszty utrzymania nie może być uznana za pilną potrzebę inwestycyjną. Nie jesteśmy przeciwni budowie lodowiska w przyszłości, jednakże na obecnym etapie stanu infrastruktury za istotniejszą należy uznać poprawę bezpieczeństwa mieszkańców korzystających z  w/w drogi, tym bardziej, iż ze strony Powiatu Limanowskiego jest deklaracja współpracy w tym zakresie.

Podpisani Radni Gminy Tymbark: Jan Berdychowski, Marek Golonka, Czesław Kuc, Jan Jamróz, Paweł Ptaszek, Dariusz Socha, Irena Wilczek-Sowa

Tymbark, 28.04.2014 r.

 

Wniosek ten nie został przyjęty przez radę Gminy Tymbark, przy 14 obecnych radnych, 6 głosowało za przyjęciem, 7 przeciw, 1 radny wstrzymał się od głosu