Nasza odpowiedź na otrzymane od Wójta Gminy Tymbark wezwanie do usunięcia naruszenia dóbr osobistych

Lech Nowak

Wójt Gminy Tymbark

Odpowiedź na wezwanie do usunięcia dóbr osobistych (zobacz treść wezwania Wójta)

W odpowiedzi na Pana pismo, niniejszym informujemy, iż w naszej ocenie nie doszło do naruszenia Pańskich dóbr osobistych i brak podstaw do uwzględnienia roszczeń, jakie przedstawił Pan w swoim Piśmie.

Treść materiału pt. „Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem absolutorium Wójtowi Gminy Tymbarkjest jedynie stanowiskiem grupy radnych Gminy Tymbark, zawierającym ocenę Pańskiej działalności jako Wójta Gminy. Forma tego stanowiska mieści się w granicach dopuszczalnej krytyki, która dodatkowo uzasadniona jest szczególnym interesem publicznym mając na uwadze stanowisko jakie Pan piastuje.

Osoby podejmujące działalność publiczną, w sposób nieunikniony a zarazem świadomy i dobrowolny wystawiają się na kontrolę i reakcję ze strony opinii publicznej – w tym także ze strony Radnych, którzy są przedstawicielami mieszkańców Gminy. W treści naszego wstąpienia poruszono ważne kwestie dotyczące sposobu zarządzania Gminą, o których winni wiedzieć mieszkańcy udzielający Panu mandatu.

W swoim wystąpieniu nie oceniamy etatowych pracowników merytorycznych, zatrudnionych w Urzędzie. Za jakość i efektywność pracy Urzędu odpowiada wyłącznie wójt jako  osoba,  która dobiera pracowników, dokonuje podziału prac, motywuje itd

W żadnym zdaniu naszego wystąpienia nie ma jakiegokolwiek odniesienia do naszych koleżanek i kolegów Radnych, którzy nie podzielają naszej oceny Pana pracy.

W zakresie oceny efektywności działania samorządów można odnieść się do rankingu gmin subregionu sądeckiego, który został przeprowadzony przez PWSZ w Nowym Sączu. Danymi wyjściowymi tego rankingu były informacje uzyskane w Regionalnej Izbie Obrachunkowej. Gminy były oceniane pod kątem: generowania dochodów, aktywności inwestycyjna i pozainwestycyjna, dynamiki zmian i efektu polityki społecznej. W rankingu tym w gminie  Słopnice, o której pisaliśmy,  przypadły dwa pierwsze miejsca: w kategorii aktywność inwestycyjna oraz w kategorii dynamika świadczącym o największym wzroście w stosunku do 2012. Gmina Słopnice miała również 3 miejsce w  uzyskanym wskaźniku „relacja nadwyżki operacyjnej do wydatków bieżących” (im większy udział nadwyżki w wydatkach bieżących, tym korzystniejsza jest sytuacja finansowa  gminy). Przedstawione informacje cytujemy za portalem „Sądeczczanin”.

W zakresie wartości środków unijnych pozyskanych przez gminę Tymbark ( a raczej ich braku) to cytując za opracowaniem wykonanym przez Fundacją Sądecką„Ocena Aktywności Subregionu Sądeckiego” w pozycji „Środki unijne per capita i dynamika zmian w tym zakresie” to Gmina Słopnice zajmuje trzecie miejsce , Gmina Dobra: siódme ( wartość wskaźnika), zaś dynamika wskaźnika: Gmina Dobra jest na drugiej pozycji. Ten sam wskaźnik w odniesieniu tylko do powiatu limanowskiego przedstawia się następująco: Słopnice, Niedźwiedź, Dobra, Laskowa, Łukowica, zaś w zakresie dynamiki: Limanowa (gmina), Dobra, Niedźwiedź, Łukowica, Laskowa. Gmina Tymbark nie znalazła się w tych zestawieniach.

W sprawie przetargu nie twierdziliśmy, że działa Pan niezgodnie z prawem.

Uważamy, iż   przy niektórych  realizowanych przez Pana pracach  budowlanych, chociaż spełnione były przesłanki dopuszczające zastosowanie innych trybów udzielania zamówień niż przetarg nieograniczony, to  w celu uzyskania oferty  najkorzystniejszej dla finansów gminnych,  należałoby zastosować właśnie przetarg nieograniczony.

Odnosząc się do kwestii budowy wodociągu w Zamieściu, bezsprzecznie  jest , iż budowa przyłączy indywidualnych od granicy działki do budynku leży w kompetencji właściciela nieruchomości.

Nie zmienia to jednak faktu, iż sposób wykonania wodociągu polegający na budowie jedynie głównej linii wodociągowej  od przepompowni  bez sieci rozdzielczej tj. odgałęzień do granic zamieszkanych nieruchomości czyli przyłączy zbiorczych większości mieszkańcom utrudnia lub wręcz uniemożliwia podpięcie się do sieci wodociągowej. Zadziwiające jest również zasilanie rzeczonego wodociągu, gdyż wykonanie linii głównej nastąpiło z początkiem  2013, a dopiero w ponad rok później  przedstawiony został Radzie Gminy projekt  uchwały  w zakresie kupna gruntu pod budowę studni powyżej przepompowni (uchwała ta oczywiście została przez Radę przyjęta).

W zakresie realizacji zadania „Wodociąg m.in. na osiedlu Podlas” sprowadzenie zaistniałej sytuacji  do zachowania pracowników geodezyjnych jest nieporozumieniem. Jeżeli było tak jak Pan mówi,  to z jakiego powodu zmieniono  przebieg wodociągu?

W odniesieniu do stawianych nam zarzutów naruszenia Pańskich dóbr osobistych, dziwi Pańskie stwierdzenie, w którym jak sam Pan wskazuje – nasza krytyka (nawet niesprawiedliwa)”byłaby dopuszczalna w trakcie prowadzenia kampanii wyborczej, kiedy to najbardziej powinno zależeć Panu na pozytywnym odbiorze społecznym?

Teraz chcemy się odnieść do zasygnalizowanej przez nas sprawy wpływu osób trzecich na Pana działania . Nasza opinia (ocena) wynika z obserwacji polityki lokalnej,  podejmowanych przez Pana działań. Jako  przykład może służyć fakt  inicjowania i realizowania analogicznych przedsięwzięć.

W przesłanym do nas piśmie napisał Pan następujące słowa „..z działaniami prowadzonymi przez mnie, jako szefa samorządu Gminy Tymbark”.  Nie mamy wątpliwości, iż Pan czuje się szefem. Ale jak to się ma do ustawy o samorządzie gminnym, która w art.15 ust.1 stwierdza, rada gminy jest organem stanowiącym i kontrolnym w gminie, zaś w art.26 ust.1 jest napisane,  iż wójt jest organem wykonawczym?

Ponadto w naszym piśmie wypowiadamy się jako radni Gminy Tymbark, a wskazany przez Pana Pełnomocnik  zapewnia m.in obsługę prawną Rady Gminy Tymbark ( zamierzamy wystąpić do Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie z zapytaniem, czy sytuacja ta jest zgoda z etyką prawniczą).

Jeżeli zechce Pan przedstawić swoje oficjalne stanowisko i ustosunkować się merytorycznie do treści naszego wystąpienia, chętnie opublikujemy Pana oświadczenie na łamach portalu tymbark.in.

Mając na uwadze powyższe, Pańskie wezwanie i przedstawione w nim roszczenia uznać należy za bezpodstawne.

 

Tymbark, dnia 11. lipca 2014 r.