Włączamy syreny i kolejny raz prosimy Państwa do udziału w akcji! – Bitwa o wozy 2020 trwa!

Szanowni Mieszkańcy Gminy Tymbark!

Do wygranej w I turze „Bitwy o wozy 2020” zabrakło nam tylko 264 głosów! Frekwencja wyborcza 28 czerwca wyniosła u nas 70.95 % i jest to rekordowy wynik we wszelkiego rodzaju dotychczasowych głosowaniach w gminie Tymbark. Gratulujemy i bardzo dziękujemy. Ten historyczny wynik nie zapewnił nam zwycięstwa, ale w najbliższą niedzielę, przy Państwa zaangażowaniu, mamy ogromną szansę! Skoro jest to „bitwa”, to użyjmy terminologii militarnej: Nasza armia liczy 4981 osób uprawnionych do głosowania, a terenem działania są gminy do 20 tysięcy mieszkańców na obszarze dawnego województwa nowosądeckiego. Co musimy zrobić by wygrać? Zmobilizować się i zdecydowanie poprawić frekwencję z I tury.

Włączamy syreny i kolejny raz prosimy Państwa do udziału w akcji!

W imieniu wszystkich strażaków ochotników:
Stanisław Przybylski- prezes OSP Tymbark,
Zbigniew Kaptur- naczelnik OSP Tymbark,
Jacek Atłas- prezes OSP Podłopień,
Piotr Czernek- naczelnik OSP Podłopień,
Józef Klimek- prezes OSP Piekiełko,
Andrzej Czernek- naczelnik OSP Piekiełko,
Marian Klimek- prezes OSP Zawadka,
Janusz Krzyściak- naczelnik OSP Zawadka

Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dotyczące uzyskania dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego
1.Mając na względzie propagowanie aktywnego i świadomego uczestnictwa w życiu politycznym, społecznym i gospodarczym Polski oraz chęć wyróżnienia społeczności lokalnej najbardziej aktywnej w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. możliwe jest uzyskanie dotacji na zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych ze środków Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Przedmiotem dofinansowania w maksymalnej wysokości 800 000 zł jest zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego przez jednostki ochotniczych straży pożarnych.
2. Warunkiem otrzymania środków finansowych, o których mowa w pkt 1, jest uzyskanie najwyższej procentowej frekwencji wyborczej w gminie do 20 tysięcy mieszkańców w II turze wyborów prezydenckich w każdym z byłych 49 województw, wg stanu granic województw na dzień 31.12.1998 r. z wyłączeniem 16 gmin, które otrzymały dofinansowanie po pierwszej turze wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. O przynależności gminy do byłego województwa przesądzać będzie usytuowanie aktualnej siedziby władz danej gminy na obszarze byłego województwa. Przy określaniu frekwencji nie będą uwzględniane głosy wyborców głosujących poza miejscem swojego stałego zamieszkania, na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania.
3. Frekwencja obliczana wg poniższego wzoru: (Liczba kart ważnych minus Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania)*100 % / (Liczba wyborców uprawnionych do głosowania minus Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania).
4. W przypadku uzyskania takiej samej procentowej frekwencji wyborczej w więcej niż jednej gminie przy rozstrzygnięciu będą brane pod uwagę nw. czynniki:  liczba wyjazdów jednostek ochotniczych straży pożarnych z terenu danej gminy w roku 2019,  liczba strażaków mogących brać czynny udział w działaniach ratowniczych (posiadających odpowiednie przeszkolenie, wiek i badania lekarskie) na dzień 31 grudnia 2019 roku w danej gminie,  dyspozycyjność określana jako ilość przypadków, w których jednostki z terenu gminy pomimo dysponowania ich nie wyjechały do zdarzenia w roku 2019.

Konkurs z zakresu Bitwy Warszawskiej – pierwsi laureaci

W sierpniu br. przypada 100 rocznica Bitwy Warszawskiej i z tej okazji  jednostka tymbarskiego Strzelca i Urząd Gminy w Tymbarku są organizatorami internetowego konkursu wiedzy  z zakresu Bitwy Warszawskiej.

W sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku, wójt gminy Paweł Ptaszek wręczył dyplomy i nagrody rzeczowe pierwszym laureatom konkursu, którymi są Marcelina i Antoni Urbańscy  z Tymbarku. Zwycięzcom serdecznie gratulujemy.

 Dla uczestników konkursu, którzy prawidłowo odpowiedzą na pytania czekają jeszcze trzy nagrody rzeczowe ufundowane przez Urząd Gminy i Jednostkę Strzelecką nr 2007 im. kpt. Tadeusza Paolone ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku.

Robert Nowak

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

Skorzystaj z nieodpłatnej pomocy prawnej

Osoby w trudnej sytuacji mogą znaleźć nieodpłatną, profesjonalną pomoc w jednym z 1500 punktów w całej Polsce.

Kto może otrzymać pomoc?

  • Każda osoba w trudnej sytuacji życiowej w każdej życiowej sprawie, w tym między innymi w sprawach majątkowych, socjalnych, mieszkaniowych, konsumenckich, rodzinnych, czy pracowniczych;
  • Osoby samozatrudnione – osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą (niezatrudniające pracowników przez minimum 12 miesięcy) mogą liczyć na pomoc również z wnioskami do ZUS, Urzędu Skarbowego, Urzędu Pracy.

Co otrzymasz zgłaszając się do punktu? 

  • Profesjonalną pomoc prawnika, wykwalifikowanego doradcy, mediatora;
  • Informację o twoich prawach i obowiązkach w danej sytuacji;
  • Wskazanie sposobu rozwiązania twojego problemu prawnego;
  • Pomoc w sporządzeniu pism i wniosków.

Gdzie szukać pomocy?

  • Przez internet: na stronie www.np.ms.gov.pl;
  • Przez telefon: numer telefonu najbliższego punktu pomocy znajdziesz na stronie internetowej twojej gminy lub starostwa powiatowego.

Bezpłatna pomoc jest skierowana do osób, które nie są w stanie ponieść kosztów pomocy odpłatnej.

Ministerstwo Sprawiedliwości 

Zespół Promocji Nieodpłatnej Pomocy Prawnej

 

„Bitwa o wozy 2020” nadal trwa!

SZANOWNI MIESZKAŃCY GMINY TYMBARK!
 
Trwa „bitwa” o samochód strażacki.  Prosimy uprzejmie wszystkich mieszkańców naszej gminy o udział w głosowaniu  w najbliższą niedzielę.  Im większa frekwencja, tym większa szansa na nowy samochód strażacki w naszej gminie. Za najwyższą obecność wyborców w pierwszej turze wyborów prezydenckich taki samochód otrzymali strażacy z gminy Żegocina mając zaledwie  o 4% lepszą frekwencję od naszej gminy. Zachęcamy Państwa do udziału w wyborach – wybór według własnych przekonań. Jest duża szansa na pozyskanie specjalnego samochodu strażackiego dla naszej gminy, tym bardziej że rejony „konkursowe” zostały zmniejszone do byłych województw, a co za tym idzie, np. gmina Żegocina będzie w dawnym województwie tarnowskim,  a Gmina Tymbark w nowosądeckim.
 
Pomóżmy sobie nawzajem. To nic nie kosztuje a gmina zyskuje. Głosujmy i wygrajmy razem. Dziękujemy.
 
Zarząd OSP PIEKIEŁKO

Podziękowania za wspólną pracę

W poniedziałek 6 lipca 2020 roku kadra kierownicza  i pracownicy Urzędu Gminy, oświaty i ośrodka pomocy społecznej  uroczyście  pożegnali odchodzącą na emeryturę Skarbnika Gminy Tymbark Panią Zofię Duda.

Wójt Gminy wspólnie z Sekretarzem Gminy  wręczając kwiaty Pani Skarbnik dziękowali jej za pełną zaangażowania pracę na rzecz Gminy Tymbark. Pani Zofia to bardzo dobry skarbik, odpowiedzialny człowiek i fachowiec z ogromną wiedzą. Będzie nam Pani brakowało- podkreślał kilkakrotnie gospodarz gminy Tymbark Paweł Ptaszek.

Dziękujemy za sumienność i rzetelność w pracy oraz Pani zaangażowanie na rzecz rozwoju naszej lokalnej społeczności.

Dziękując Pani Zofii wszyscy życzyli jej dobrego zdrowia, spełnienia marzeń ,  dalszego zaangażowania w sprawy gminy oraz wszelkiej pomyślności na dalsze lata. Pan Wójt zapraszał do dalszych kontaktów z urzędem , bo wiedza i doświadczenie Pani Zofii na pewno będą nadal pomocne i mile przyjmowane przez koleżanki i kolegów,

Podziękowania wszystkim pracownikom złożyła również Pani Skarbnik, podkreślając, że zawsze mogła liczyć na pomoc i wsparcie co było dla niej niezmiernie ważne.

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark