“Bardzo proszę o Wasz głos” – Sołtys Zofia Jeż do mieszkańców wsi Piekiełko

Szanowni Państwo

            W ostatnim okresie mamy przesyt różnych wyborów, a to parlamentarnych, samorządowych wszystkich szczebli, unijnych i tych, które jeszcze przed nami – sołeckich.

Wybory Sołtysów i Rad Sołeckich są niejako konsekwencją wyborów do Rady Gminy, ponieważ kadencja Sołtysa i Rady Sołeckiej odpowiada kadencji Rady Gminy i kończy się z chwilą wyboru nowych organów sołectwa.

Można śmiało powiedzieć, ze Sołtys wraz Radą Sołecką jest podstawową formą samorządowego zorganizowania na poziomie poszczególnych wsi w danej gminie, osoby te są wybierane w sposób tajny i bezpośredni na zebraniach wiejskich spośród uczestników tych zebrań. W zebraniu i głosowaniu mogą brać udział mieszkańcy stale zamieszkujący dane sołectwo i mający uprawnienia do głosowania. Zebrania wiejskie w poszczególnych sołectwach zwoływane są przez Wójta danej Gminy.

Do tej pory zwyczajem było – chyba od zawsze, że takie zebrania odbywały się w dni świąteczne, były to z reguły niedziele, taka organizacja wyborów była najwygodniejsza dla wszystkich zainteresowanych, a wynikała z prostej przyczyny, ludzie na wsi wykorzystują (nawet ci, dla których rolnictwo nie jest jedynym źródłem utrzymania) każdą wolną chwilę, aby podgonić robotę na swojej „gospodarce”, czasem jest to ogród bądź tylko ogródek. Dla ludzi na wsi robota zawsze czeka, o tym nie wiedzą tylko ci, co to sami w polu w życiu nic nie robili.

 Tradycja ta z niewiadomych powodów została tego roku przerwana, nie słyszałam, żeby była z kimś konsultowana, nie słyszałam też o powodach prawnych, które by takie terminy narzucały.

 W najbliższą sobotę, tj. 6 lipca, wybory Sołtysa i Rad Sołeckich odbędą się:

w Tymbarku o godzinie 9 i w Piekiełku o godzinie 11.

W pozostałych sołectwach wybory odbędą się w innych terminach.

Szanowni Państwo – ze swojej strony, serdecznie zapraszam wszystkich mieszkańców do zrobienia sobie przerwy w pracach i wzięcia udziału w zebraniu. Mam nadzieję, że do tej pory nie zawiodłam Państwa zaufania i jeżeli tylko wyrazicie zgodę to chciałabym dalej pełnić funkcje sołtysa w Naszej pięknej miejscowości.

BARDZO  PROSZĘ  O  WASZ  GŁOS!

Z wyrazami szacunku Sołtys Wsi Piekiełko Zofia Jeż 

Wiersze o miłości Wacława Dudzika

Wiersze Pana Wacława Dudzika  pochodzące ze zbioru  “Poezje Rozważania Refleksje” wydanym w 2012 r. przez Wacława Dudzika (rocznik 1929).

Miłość
Miłość od Boga pochodzi,
I miłość się w sercu rodzi.
Miłości wszelkie marzenia,
Możliwe są do spełnienia.
 
Miłość? To sprawa duchowa,
Miłość? Kto jej dochowa?
Miłości wielkiej doznamy,
Miłością ją odwdzięczamy.
 
Miłość ludzka w parze chodzi,
Miłość na dzieci przechodzi.
Miłość: uczucie przyjemne,
Miłujmy się więc wzajemnie.
 
Miłość silniejsza od wiary,
Miłość wielka nie ma miary.
Miło, gdy Jezus przychodzi,
Miłość Jego w nas się rodzi. 
 
                                               Argenteuil, 14.02.2010
Dar miłości

Słowo ,,miłość” jest wspaniałe,
Czucie serca doskonałe.
Gdy nie czuje się miłości,
To nie ma także radości.

Bez miłości – puste słowa,
To jest taka martwa mowa.
Ale mądrość i oświata,
Tak potrzebne są dla świata.

Piękne słowa, wszelkie cuda,
Bez miłości? To ułuda.
A bogactwo i uroda,
Do miłości też przeszkoda.

Bóg miłością świat wzbogacił,
Za to Syn krwią swą zapłacił.
I choć miłość darmo dana,
Nie zawsze jest zachowana.

Ten, kto żyje bez miłości,
Nie ma w sobie szlachetności.
Ona uszlachetnia ludzi,
Drogie sercu czucia budzi. 

                                                       Argenteuil, 23.01.2010

Co za miłość

Miłujmy bliźniego
Jak siebie samego
I miłujmy Boga:
To do nieba droga.

Także przyjaciela
I nieprzyjaciela.
Taka jest nauka,
Taka jest potrzeba.

I wróg się odmieni,
Gdy miłość doceni.
Może się poprawi
I przez to się zbawi.

Trzeba trochę wiary,
A nawet ofiary,
By przebaczyć złości,
W uścisku miłości.

Nie mów o miłości,
Jeśli w sercu złości.
Trzeba w nią uwierzyć,
Z miłością się zmierzyć.

Miłość się rozpłynie
Jak potok w dolinie.
Ona jest od Boga,
Potrzebna jest trwoga.

Kto kogo miłuje,
Każdy to odczuje.
Miłość jest odwieczna,
Do zgody konieczna.

Kto z serca miłuje,
Drugiego szanuje.
Wspomaga w czym może,
Daj im szczęście, Boże. 

                                           Tymbark, 4.08.2011

tylna strona książki “Poezje Rozważania Refleksje” wydanej w 2012 przez Wacława Dudzika (rocznik 1929)