Bezdomny psiak ma nowego właściciela!

Mamy bardzo dobrą wiadomość! Bezdomny psiak, który krążył koło sklepu Biedronka, ma nowy dom!
W związku z tym, że nie wiadomo jak się wabił, ogłaszamy konkurs!
Prosimy o przesyłanie propozycji (do soboty), nowi właściciele psiaka zdecydują, jakie imię wybrać, a zwycięzca otrzyma symboliczną nagrodę, czyli opaskę odblaskową „tymbark.in”.

img_5267

„Jak rozwiązywać konflikty: …

… w domu, szkole i  środowisku – ogólne zasady”

To tytuł dzisiejszego wykładu księdza dra Jerzego Smolenia.,.k/;, zorganizowanego przez Niepubliczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną „Szansa” oraz Bibliotekę Publiczną w Tymbarku.

Konfliktów, które obecnie są tak powszechne w przestrzeni publicznej, całkowicie uniknąć nie da – tak rozpoczął swój wykład ks.Smoleń. Trzeba nauczyć się je rozwiązywać. Na pewno nie rozwiąże ich tzw. zamiatanie pod dywan, dla świętego spokoju. Wtedy konflikt tylko się potęguje. A kiedy jest konflikt? Wtedy, gdy coś nie zgadza się z własnymi intencjami, wtedy, gdy nie potrafi się z czegoś (lub siebie) zrezygnować. Powody konfliktów są różne: zła komunikacja (np.błędny przekaz, wyładowanie negatywnych emocji, zła interpretacja niewerbalnej komunikacji – jak mówią psychologowie 65% uzyskanych przez odbiorcę informacji nie pochodzi z tego co się mówi, lecz jak się zachowujemy, tak że mowa ciała jest bardzo ważna). Powodem konfliktów jest też brak zaspokojenia podstawowych potrzeb (głodu, snu, braku bliskości w małżeńskich relacjach (seksu). Później zaś potrzeby bezpieczeństwa, społecznych oraz indywidualnych (aktualizacji siebie poprzez współdziałanie).  Bardzo częstym powodem jest zaniżanie, przez otoczenie, oceny, niedocenienie wykonywanej pracy, braku umiejętności znalezienia  pozytywnych stron każdego człowieka, ucznia. Każdy chce czuć się wyjątkowym, ważnym. Premia, podwyżka to sposób na docenienie dobrej pracy, też sposób na danie pracownikowi, przez pracodawcę,  możliwości finansowych na zorganizowanie niezbędnej regeneracji sił. Konflikty wynikają też z osobowości, kiedy ktoś zawsze musi mieć ostatnie zdanie.

A jakie mogę być odpowiedzi na konflikt:

 • spór (najczęściej rozstrzygany przez sąd),
 • atak (werbalny, fizyczny),
 • brak jakichkolwiek działań mających na celu rozwiązanie ( z tego powodu tak dużo dzieci w Polsce chce popełnić samobójstwo, jak mówią dane, w Polsce dziennie jedno dziecko po 7 roku życia),
 • porozumienie, co jednak nie oznacza przebaczenia.
 • przebaczenie ( wtedy pozostaje pamięć, ale już nie powraca się błędów drugiej stronie, nie wypomina się ich przy każdej okazji).

W pojednaniu często przeszkadza zbyt rozbudowane ego ( czyli ujmując po chrześcijańsku pycha), jak też niski poziom inteligencji ( co absolutnie nie jest powiązane z poziomem wykształcenia). Strony konfliktu   nie są też nastawione na  jego rozwiązanie. Zdarza się, że przeszkadzają w rozwiązaniu osoby trzecie, które czerpią korzyści z tego konfliktu. Jest też brak szacunku dla drugiego człowieka, jak też patrzenie przez pryzmat posiadanej władzy. Dużym problem jest odrzucenie pomocy, która często jest niezbędna, a podejście, że sam, sami, damy sobie radę może być powodem tragedii.

Jakie są etapy rozwiązania konfliktu? Przede wszystkim to co jest często bardzo trudne, czyli zdefiniowanie problemu, gdyż jak się okazuje strony często /spostrzegają go odmiennie. Następnie wypracowanie  pomysłu, realnego,  na jego usunięcie, ale pod warunkiem, iż obie strony będą chciały i obie strony będą zaangażowane w realizację.

Zawsze, a szczególnie w okresie Świąt Bożego Narodzenia, najlepiej byoby, abyśmy umieli sobie przebaczać ( nie udawać, nie pozorować, chociaż jest to czasem bardzo trudne, ale możliwe ), nie czekać kto będzie pierwszy, podajmy sobie rękę, ale po to, aby ją zatrzymać, albo przynajmniej rozpocząć rozwiązywać konflikt (a nie zamieść pod dywan). Słuchajmy się, popatrzmy sobie w oczy, każdy popełnia błędy, najważniejsze jest chcieć nawiązać porozumienie.

IWS

wykład ks.dra Jerzego Smolenia, Tymbark, 7.12.2016 r.

wykład ks.dra Jerzego Smolenia, Biblioteka Publiczna w Tymbarku, 7.12.2016 r.

 

Św.Mikołaj zawitał też w kościele parafialnym w Tymbarku!

A OTO FOTORELACJA:

« 1 z 3 »

zdjęcia: RM

XXIV Sesja Rady Gminy Tymbark

6 grudnia w Urzędzie Gminy miała miejsce XXIV Sesja Rady Gminy Tymbark. Poza punktami porządkowymi radni pracowali nad następującymi sprawami:

 1. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok w                              uchwale budżetowej na 2016 rok  nr XV/75/2015  z dnia  29 grudnia 2015 roku.
 2.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
 3.  Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji na terenie Gminy Tymbark.
 4.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok.
 5.  Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do zmian miejscowego planu przestrzennego Gminy Tymbark.
 6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie od Skarbu Państwa darowizny nieruchomości położonej w Tymbarku.
 7.  Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w obrębie Tymbark.
 8.  Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia udzielających schronienia osobom bezdomnym, dla których Gmina Tymbark stanowiła ostatnie miejsce zameldowania na pobyt stały.
 9.  Rozpatrzenia skargi na działalność Przewodniczącej Rady Gminy Tymbark.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych (pkt.dodatkowo przyjęty przez Radę).

Główne zmiany w budżecie to zwiększenie środków na utrzymanie dróg oraz na opracowanie dokumentacji, która będzie podstawą do składania wniosków o środki zewnętrzne (a dokładniej na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy stacji uzdatniania wody oraz wykonanie analizy kosztowej do wniosków w ramach PROW). W wyniku zmian plan zadań inwestycyjnych na 2016 przekroczył kwotę 3 mln zł (uchwała przyjęta przy 3 głosach wstrzymujących).

W prognozie wieloletniej została uwzględniona planowana inwestycja wodociągowa, i związana z nią konieczność zaciągnięcia kredytu (uchwałą przyjęta przy 3 głosach wstrzymujących).

Uchwała w sprawie obszaru rewitalizacji wyznacza obszary zdegradowane oraz obszary rewitalizacji wyznaczone na podstawie „Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Tymbark 2016 – 2022” (opracowanego przez firmę zewnętrzną). Rewitalizacja to kompleksowe działania w celu zmiany obszarów zdegradowanych na obszary, które społeczeństwo będzie mogło optymalnie wykorzystać.

W Gminie  Tymbark wyznaczono takie obszary we wsiach:  Tymbark, Podłopień, Zawadka oraz  Zamieście.

Roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi określa cele i zasady oraz formy tej współpracy. Określa przeznaczone środki (są one na poziomie roku 2016), jak też terminy realizacji.

Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark rozpoczyna procedurę zmiany punktowej dla ok.30 działek na terenie gminy ( uwzględniono wszystkie zgłoszone do Urzędu wnioski, które spełniły prawne  wymagania).

Uchwała w sprawie przejęcia od Powiatu Limanowskiego darowizny nieruchomości dotyczy gruntu, na którym stoi Dom Kultury oraz jest położone boisko KS Tymbark. Przejęcie prawa własności spowoduje likwidację opłat rocznych (płaconych do Starostwa) z tytułu wieczystego użytkowania.

Uchwała w sprawie zgody na bezprzetargową sprzedaż nieruchomości została podjęta na wniosek osoby fizycznej, która zwróciła się w sprawie części działki o powierzchni mniejszej niż 1 ar, która graniczy bezpośredniego z jej działkami.

Uchwała w sprawie zasad ponoszenia odpłatności w ośrodkach udzielających schronienia osobom bezdomnych( których ostatni adres zameldowanie na pobyt stały był w Gminie Tymbark) uzależnia wysokość odpłatności od kryterium dochodowego (dochód osoby/rodziny), jak też określa jaki pobyt nieodpłatny dla osoby, która nie przekracza kryterium dochodowego określonego w ustawie o pomocy społecznej.Udzielenie schronienia osobom bezdomnym jest zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym.

Uchwała w sprawie dotacji dla niepublicznych placówek oświatowych wynikła ze zmian przepisów ustawy o systemie oświaty od 1.01.2017, która określiła nowe zasady.

Najwięcej dyskusji wzbudził punkt dotyczący skargi na Przewodniczącą. Po odczytaniu przez radnego Zimirskiego uzasadnienia uchwały (treść poniżej)

str1uzasadnienia

tekst uzasadnienia dołączona do materiałów, która została skorygowana poprzez usunięcie nazwisk mieszkańców

tekst uzasadnienia dołączona do materiałów, które zostało skorygowane poprzez usunięcie nazwisk mieszkańców

głos zabrał członek Komisji Rewizyjnej radny Krzysztof Wiśniowski, który nie podpisał się pod projektem uchwały.

Podniósł on, że był on za ugodowym, jak to nazwał „ekumenicznym” zakończeniem tej sprawy, gdyż uważa, że skarga w 100% jest zasadna.  Chciał, aby ją nie rozpatrywać, ale by Przewodnicząca przeprosiła mieszkańców i z pewnością  poczuliby się usatysfakcjonowani. Jednak Komisja nadal upierała się, aby sprawę rozpatrywać. Ponad 30 mieszkańców zostało obrażonych, dostało „w policzek” , a teraz jako Rada mamy to powtórzyć? Nie jesteśmy po to, aby tępić mieszkańców – kontynuował swoją wypowiedź radny Wiśniowski. Wyraził zdziwienie zachowaniem radnego Oleksego, który mieszka w tym osiedlu. Byliśmy przekonani, że wszystko jest zgodnie z umową zawartą na poniedziałkowym posiedzeniu, dopiero w czasie czytania tekstu zorientowałem się, że jest coś nie tak – dodał. Jednakże w związku z dżentelmeńską umową nikt nie rozpoczął dyskusji. Kto redagował tą rezolucję? Pani Przewodnicząca mówi, że ona z dwoma prawnikami, ale nie podaje ich nazwisk.

Przewodnicząca nie zachowywała się odpowiednio. Po sesji, gdy mieszkańcy zaczęli zadawać pytania Pani Przewodnicząca wyszła, on sam został, aby tłumaczyć, uspakajać mieszkańców, trwało to ok.45 minut, a potem z nimi wyszedł z budynku Urzędu.

Do wypowiedzi radnego Wiśniowskiego odniósł się radny Zimirski, który stwierdził, że nie był na poniedziałkowym posiedzeniu, na którym ustalono treść rezolucji, ale po analizie ich tekstu, języka, stylu można wyciągnąć wnioski, która jest prawidłowa i dlaczego tak, a nie inaczej, postąpiła Przewodnicząca.

Radny Kuc stwierdził, że nie jest prawdą, że była informacja zmianie. On po podjęciu uchwały podszedł do Przewodniczącej z pytaniem dlaczego poddała pod głosowanie inny tekst i usłyszał odpowiedź, że tak było ustalone na poniedziałkowym spotkaniu, o czym on nie wie, bo nie był. Słowa Przewodniczącej potwierdziła radna Dawcowa.

Przewodnicząca Jeżowa pozostawiła te wypowiedzi bez komentarza, zaś radny Zimirski odniósł się do wypowiedzi radnego Wiśniowskiego, że głównie co on słyszał to to, że radny Wiśniowski „nie rozumie”, czyli jeżeli tak jest to niech nie ma pretensji do całego świata, nie mówiąc o tym, że pan Krzysztof dopiero w połowie czytania rezolucji zorientował się, że coś jest nie tak.

Radny Juszczak nawiązał do sytuacji, jakie miały już wcześniej miejsce na sesjach dotyczących utworzenia GOK-u oraz przekształcenia działek pana Joniec, kiedy to też Przewodnicząca niewłaściwie traktowała mieszkańców.

Głos zabrał Wójt, który podkreślił, ze ta sprawa jest wewnętrzną sprawą rady, ale w związku z wymienieniem jego nazwiska w uzasadnieniu, zabiera głos. Podkreślił, że traktował tą rezolucję, jako głos Rady wspierający jego sprzeciw przeciwko osiedleniu rodziny romskiej. Jego sprzeciw wynikał z obaw mieszkańców i był wyrażeniem ich opinii. Miał nadzieję, że w tej sprawie będzie jedność działania. Niestety treść rezolucji przedłożona przez Przewodniczącą takim głosem wsparcia już nie była.

Głos zabierała też radna Dawcowa, która apelowała o kulturę słowa, podkreślała, że każdy może popełniać błędy, radny Kordeczka, który się pytał, dlaczego treść nowej rezolucji nie została uzgodniona z osobą, która była jej inicjatorem czyli z radnym Juszczakiem, radny Smoter, którego propozycja, aby Przewodnicząca opublikowała swoje przeprosiny, została przerwana wejściem świętego Mikołaja, który rozdał cukierki wszystkim obecnym na sesji.

?

mikolaj2

Następnie przeprowadzono głosowania, i przy 8 głosach za przyjęciem że skarga jest bezzasadna, przy 5 przeciw, Rada stwierdziła, że skarga mieszańców na działania Przewodniczącej jest bezzasadna.

Inne omawiany sprawy na sesji to dużo dyskusji o odśnieżaniu, o lodowisku, problemach z nim związanymi ( duże, nieosłonienie od słońca, bez izolacji, co powoduje duże koszty utrzymania), bezpieczeństwa w okolicy PKP, Biedrońki, lodowiska, sprawa drugiego już punktu gier, drzew rosnących na prywatnych posesjach, a które zasłaniają widoczność na drogach.

Radny Powiatu Limanowskiego Czesław Kawalec złożył życzenia świąteczne w imieniu Rady Powiatu Limanowskiego.

Sesję zakończyła, również życzeniami świątecznymi, Przewodnicząca Rady.

IWS

 

Mamy wiadomość: Św.Mikołaj odwiedził przedszkolaki w Samorządowym Przedszkolu!

Jeżeli ktoś jeszcze szuka świętego Mikołaja, albo stara się podążać jego śladem, aby odebrać  spóźniony prezent to informujemy, że 6 grudnia odwiedził wszystkie dzieci w Publicznym Przedszkolu Samorządowym – a oto dowód:

 

Św.Mikołaj wśród grzecznych dzieci!

Dzisiaj św.Mikołaj odwiedził dzieci, które przyszły do Biblioteki w Tymbarku, aby obejrzeć  bajkowy teatrzyk.

Poniżej fotorelacja:

« 1 z 3 »

zdjęcia: RM