Święto 3 Maja w Przedszkolu „U Cioci Agatki”- fotoreportaż

zdjęcia: RM

Wyniki Konkursu Plastycznego

Jednym z punktów obchodów Jubileuszu 15-lecia Przedszkola Integracyjnego św.Kingi w Tymbarku był   Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „ Święta Kinga oczami dziecka” . Na wybrane prace głosy oddali goście uroczystości, w tym m.in: Ordynariusz Diecezji Tarnowskiej – ks. Bp. Andrzej Jeż,   starszy wizytator MKO – Józef Wojas,  Starosta limanowski- Jan Puchała,  Wójt Gminy Tymbark- Paweł Ptaszek,  przedstawiciele różnych instytucji oświatowych, terytorialnych, przedstawiciele Parafii oraz Zgromadzenia Sióstr Nazaretanek, sponsorzy.

Następnie prace oceniało jury, które przyznało nagrody następującym laureatom:

Grand Prix Konkursu

Joanna Trzupek – z Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im. św. Kingi  w Tymbarku,

KATEGORIA 5-6 LAT

I miejsce –   Wiktoria Pietrona  z Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Piekiełku,

II miejsce –  Klaudia Zborowska ze Szkoły Podstawowej w Podłopieniu,

III miejsce – Dzieci z grupy 5 – latków z Parafialnego Przedszkola Integracyjnego w Tymbarku  i  Kinga Juszczak z Niepublicznego Przedszkola „ U cioci Agatki” w Tymbarku,

KATEGORIA 3-4 LATA

I miejsce –    Kamilka Kardynał z Przedszkola Publicznego Sióstr Nazaretanek im. bł. Franciszki  Siedliskiej  w Częstochowie,

II miejsce-    Magdalena Szewczyk z Samorządowego Przedszkola im. św. Kingi w Podłężu,

III miejsce – Beata Sikoń z Samorządowego Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku.

Wyróżnienie dla:

Jakuba Pławeckiego z Zespołu Szkół w Ujanowicach,

Wiktorii Kalandyk z Przedszkola Publicznego Świętej Rodziny w Rzeszowie,

Marii Kalandyk z Przedszkola Publicznego Świętej Rodziny w Rzeszowie,

Patrycji Kubowicz z Zespołu Szkół w Zawadce,

Antoniego Atłasa z Publicznego Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku,

Emilii Atłas z Publicznego Przedszkola Samorządowego z Oddziałami Integracyjnymi w Tymbarku,

Dzieci z grupy 3-latków z Parafialnego Przedszkola Integracyjnego im. św. Kingi w Tymbarku.

Laureatom serdecznie gratulujemy!

ZDJĘCIA Z WYSTAWY JUBILEUSZOWEJ OBEJRZYSZ TUTAJ>>

Zwycięskie prace są obecnie prezentowane w formie galerii.

7153 7163

Tymbarski las – fotografia Magdaleny Nowackiej

XVII Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj miała miejsce XVII Sesja Rady Gminy. Planowany porządek podany jest niżej, przy czym został on decyzją Rady zmieniony.

Przy pkt.nr 3 sesji czyli „Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad” nastąpił ostry spór. Mianowicie radny Daniel Smoter zgłosił wniosek, aby wykreślić pkt. 13 i 17 porządku obrad, czyli uchwały dotyczące zmian miejscowego planu zagospodarowania. Argumentował, że nad tymi uchwałami radni jeszcze muszą się zastanowić i przedyskutować. Po tym wniosku rozpoczęła  się bardzo ostra dyskusja, w czasie której Przewodnicząca Rady  m.in. nie chciała dopuścić Wójta do głosu (zrobiła to dopiero  po ostrym sprzeciwie jednego z radnych), a wcześniej zakomunikowała też, że przybyli na dzisiejszą sesję Mieszkańcy nie będą mieć prawa zabierania głosu w dyskusji.

W celu zrozumienia zaistniałego  konfliktu  należy cofnąć się do obrad wspólnych komisji Rady, które miało miejsce w poniedziałek. Na posiedzeniu tym byli obecni, bardzo licznie, Mieszkańcy osiedla „Nad Torami”. Przybyli, gdyż byli  oni  przeciwni wnioskowi, jaki złożył przedsiębiorca, w sprawie przekształcania zakupionych przez niego  działek  (w tym od PKP) na działki o charakterze produkcyjno-usługowym.  W swoich wypowiedziach przedstawiali, w jakich  uciążliwych warunkach oni obecnie mieszkają.  Wszechobecny pył cementowy, hałas, drgania, bardzo wzmożony ruch samochodowy. Podnosili też kwestię możliwości zalewania domów, w wyników większych odpadów, gdyż po pierwsze nie są wykonane odpływy, nie ma właściwej kanalizacji ( co potwierdził też przedsiębiorca), a dodatkowo w wyniku wadliwie dobranych rur, przy wykonywaniu chodników przy drodze powiatowej, niebezpieczeństwo takie zostało zwiększone.  W wyniku dyskusji przedsiębiorca zaproponował, że  zmieni on swój wniosek, gdyż nie zamierza tam rozszerzać działalności produkcyjnej, a tego właśnie obawiają się mieszkańcy osiedla, ale jedynie chce, aby na tych działkach mieć plac składowy.   Jak oświadczył może zmienić swój wniosek tylko na usługi, czyli wykreślić  z wniosku działalność produkcyjną.  Tak zakończyła się dyskusja na ten temat na wspólnym posiedzeniu komisji Rady w poniedziałek.

Do wniosku radnego Smotra o skreślenie z porządku obrad odniósł się Wójt Gminy, informując, że wczoraj odbyło się spotkanie w Urzędzie Gminy: przedstawiciele Mieszkańców, przedsiębiorca, Wójt. Na tym spotkaniu został wypracowany kompromis, który zaakceptowały  obie strony sporu. Z uwagi na ten fakt nic nie stoi na przeszkodzie, aby procedować nad przedstawionymi projektami uchwał, gdyż wykreślając je całkowicie z porządku obrad blokuje się ponad  20 innych wniosków, złożonych przez  mieszkańców Gminy Tymbark, którzy czekają z inwestycjami na zatwierdzenie zmian w planie zagospodarowania . Rada Gminy ma przecież prawo zgłaszać poszczególne  wnioski, poprawki,  do treści projektu uchwał, w ten sposób zmieniając treść uchwały. Zaapelował, aby radni skorzystali z tej możliwości. Nie zgodził się też ze stwierdzeniem radnego Zimirskiego, że uchwały powinny być przygotowane oddzielne dla osób fizycznych, a oddzielne dla przedsiębiorców,  gdyż projekty uchwał od 25 lat  były przygotowywany w takim sam sposób, nic w tym względzie się nie zmieniło, nikt też nie składał takiego wniosku.  W odpowiedzi na zarzut Pani Przewodniczącej, która  stwierdziła, że nie zgadza się z załączonym  do projektu uchwały uzasadnieniem,Wójt wyjaśnił, że  uzasadnienia uchwał muszą być załączone do projektów uchwał, a jeżeli Rada zmienia treść uchwały, to jednocześnie wypracowuje  nową treść uzasadnienia, i jest to normalny tryb pracy Rady Gminy.

Jednakże radni nie przyjęli argumentów Wójta i przegłosowali wykreślnie pkt. 13 i 17 (9 radnych za wykreśleniem, 5 przeciw; podczas tego głosowania nie było 15-tego radnego, który przyszedł już po tym głosowaniu), zmieniając też kolejność, aby uchwały w sprawach budżetowych przełożyć przed punkt ” Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych”.

Po tym głosowaniu sesję opuścili, przybyli na nią,  Mieszkańcy osiedla „Nad Torami”.

Porządek XVII Sesji Rady Gminy Tymbark:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Tymbark i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3. Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XV i XVI Sesji Rady Gminy.
 5.  Interpelacje i zapytania radnych.
 6.  Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej nr XV/75/2015 z dnia 29 grudnia 2015 r.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Tymbark w 2016 roku.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta Nowy Sącz.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie przez Gminę Tymbark Gminie Miastu Nowy Sącz do realizacji zadań własnych gminy w zakresie pomocy psychologiczno-terapeutycznych, opieki nad osobami nietrzeźwymi, schronienia ofiarom przemocy w rodzinie.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Limanowskiemu na wykonanie dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji zadania pn: „Przebudowy skrzyżowania drogi krajowej nr 28 z drogą powiatową Zamieście – Słopnice ‒ Zalesie w miejscowości Zamieście.”
 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark (wykreślony),
 14. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany części tekstowej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – działka nr 2243 w Podłopieniu.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Tymbark oraz ustalenie dopłat.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark (wykreślony).
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Tymbark na rok 2016.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień za osiągnięcie wysokich wyników sportowych.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tymbark.
 21. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji do spraw Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii w Gminie Tymbark za rok 2015.
 22. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 23. Wolne wnioski.
 24. Zakończenie obrad XVII Sesji Rady Gminy.

Radni przystąpili do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. Przy pkt. 12 dot. przebudowy skrzyżowania Zamieście – Słopnice, radny Zimirski zaapelował do Wójta,że nie negując tej inwestycji,  należy podjąć wszelkie działania zmierzające do realizacji ważniejszej, pod względem bezpieczeństwa inwestycji tj. modernizacji skrzyżowania drogi powiatowej z  drogą krajową,  na wysokości z drogą  NOK. Wójt poinformował, że czyni takie starania, lecz GDDKiA  chce w pierwszej kolejności wykonać tą przedstawioną inwestycję.

Burzliwa dyskusja miała też miejsce przy punkcie „Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Tymbark”. Radni Dariusz Molek, Piotr Juszczak podkreślali, że skarga jest w sprawie zorganizowania wysypiska śmieci, a rzeczą bezsprzeczną jest fakt, że Wójt tego wysypiska nie zorganizował. Głos zabrał też prezes ZGK w Tymbarku Sp. z o.o. , który ponownie oświadczył, że to on podjął decyzję wysypania odpadów, które ulegają biodegradacji,w wskazanym przez niego miejscu.  Wójt, po pierwsze, złożył wniosek o odsunięcie od głosowania radnych Zimirskiego oraz Papieża, jako osoby stronnicze, a po drugie  poprosił, aby tą sprawę rozpatrywać wg tych samych zasad co np. skargę na kierownika OPS. Jeżeli coś pozostaje na poziomie domniemania, nie uznawać za fakt. Ponadto stwierdził, że głosowanie to traktuje jako „papierek lakmusowy”, czy radni chcą wspólnego działania, które on cały czas deklaruje, czy też cały czas działają,  jakby dalej trwał okres wyborczy i popierali autora skargi, czyli poprzedniego wójta. To stwierdzenie negatywnie przyjął radny Oleksy, który uznał to jako szantaż.

Przewodnicząca Rady nie przyjęła wniosku Wójta o odsunięcie wskazanych przez wójta radnych. Rada przyjęli skargę na Wójta Gminy Tymbark za zasadną, pozostając przy argumencie, że ustawa nakłada na wójta obowiązek na zapewnienia porządku w gminie ( stosunek głosów: 8 do 7 ).

W punkcie dot. zmian w budżecie przyjęto zmiany, z których najistotniejsze były:

plan dochodów, zwiększenie o  kwotę ok. 190 tys. zł

Główne zwiększenia:

310 tys. zł – uzyskana dotacja (ze środków popowodziowych)  w wysokości  na odbudowę  drogi gminnej Jasna i Dyrlówka  w Podłopieniu oraz  Tajdusie w Zamieściu.

Ok. 27 tys. – dotacja z Min. Fin. w wysokości 26.660 zł jako zwrot poniesionych wydatków w 2015 roku na opracowanie planu gospodarki niskoemisyjnej.

Ok. 13 tys. – zwiększenie z tytułu PIT,

Zmniejszenia:

Ok.268  tys.   subwencja oświatowa.

 Plan wydatków:

Główne zwiększenia:

410 tys. zł – drogi: Jana, Drylówka oraz Tajdusie,

5 tys. – dodatkowe patrole Policji,

Ok.13 tys. na realizację zadań z profilaktyki antyalkoholowej,

5 tys. opracowanie dokumentacji na przebudowę trybun na boisku KS Tymbark

Główne zmniejszenia:

 94 tys.zł – oszczędności poprzetargowe z budowy chodników przy drodze powiatowej  oraz 56 tys. na oświetleniu, 20  tys. przeniesiono na opracowanie dokumentacji przebudowy skrzyżowania na Zamieściu,

175 tys – dotacje do szkół, czyli nie w całej wartości zmniejszenia subwencji  oświatowej, zmniejszenie to zostało  podzielone na wszystkie szkoły, 1/3 SP w Tymbarku, 1/3 Gimnazjum, 1/6 SP w Zawadce, 1/6 SP w Podłopieniu, co stanowi np. w przypadku SP w Tymbarku kwotę  58 tys, w tym połowę na wynagrodzenie, a drugą na wydatki majątkowe, przy  kwocie ponad 2 mln rocznego budżetu SP.

Przyjęto wniosek Wójta o wprowadzono do budżetu wolnych  środki, w celu zmniejszenia zadłużenia Gminy (o ok.900 tys. ).

W wolnych wnioskach Wójt przedstawił realizację programu 500+, wywiązała się też dyskusja o szkolnych stołówkach.

Sesja zakończyła się ok.21.

Irena Wilczek-Sowa