Miasteczko ruchu drogowego dla rowerów w Tymbarku

04 sierpnia 2021 r. Gmina Tymbark ogłosiła postępowanie o udzielnie zamówienia publicznego pod nazwą „Budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerów w Tymbarku oraz parkingu” na działce obok kortów tenisowych.

   Zakres planowanych robót obejmuje między innymi: roboty ziemne, montaż obrzeży  i krawężników, wykonanie konstrukcji nawierzchni jezdni miasteczka rowerowego, wykonanie konstrukcji nawierzchni ścieżki rowerowej, wykonanie nawierzchni z kostki betonowej, wykonanie ogrodzenia, wykonanie oznakowania pionowego i poziomego, wykonanie dwóch altan parkowych, dostawę i montaż małej architektury oraz wykonanie parkingu przy miasteczku.

Budowa miasteczka ruchu drogowego dla rowerów oraz parkingu jest przedsięwzięciem adresowanym dla najmłodszych uczestników ruchu drogowego – podkreśla wójt Paweł Ptaszek. Celem realizacji tej inwestycji jest kształtowanie wśród młodego pokolenia prawidłowych postaw i zachowań, szczególnie wśród rowerzystów i osób, które dopiero rozpoczynają swoją przygodę z motoryzacją – argumentuje Paweł Ptaszek.

    Zadanie jest dofinansowane z budżetu Województwa Małopolskiego w ramach projektu „Małopolska infrastruktura rekreacyjno – sportowa – MIRS ” w 2021 roku oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Informacja/dokumentacja: UG Tymbark 

Dokumentacja projektowa – TUTAJ

 

Piękna karta Tymbarczan

6 sierpnia 1914 r. na rozkaz Józefa Piłsudskiego z krakowskich Oleandrów wyruszyła I Kompania Kadrowa. O godz. 9.45 jej żołnierze obalili słupy graniczne państw zaborczych w Michałowicach i po wyzwoleniu z rąk rosyjskich Słomnik, Miechowa, Jędrzejowa i Chęcin, dotarli 12 sierpnia do Kielc. Kadrówka była pierwszym od powstania styczniowego regularnym oddziałem armii polskiej. Dała początek Legionom Polskim, które swym wysiłkiem zbrojnym w latach I wojny światowej przyczyniły się do odzyskania niepodległości w 1918 r.

    Na apel  Józefa Piłsudskiego odpowiedzieli również młodzi mieszkańcy Tymbarku należący do 26. Polskiej Drużyny Strzeleckiej. Kilkunastu drużyniaków ze stacji kolejowej w Tymbarku udało się do Oleandrów aby rozpocząć walkę o Wolność Ojczyzny. Chwała bohaterom.

Na zdjęciach p.por. Jan Kordeczka oraz wzmianka z kroniki tymbarskiego Strzelca o tamtych wydarzeniach.

Źródło IPN i kronika tymbarskiego Strzelca.

st.insp. ZS Robert Nowak

Święto Przemienienia Pańskiego

Dzisiaj, 6 sierpnia, Kościół Katolicki obchodzi święto Przemienienia Pańskiego.

Za portalem brewiarz.pl:

“Dzisiejsze święto przypomina, że Jezus może w każdej chwili odmienić nasz los. Ma ono jednak jeszcze jeden, radosny, eschatologiczny aspekt: przyjdzie czas, że Pan odmieni nas wszystkich; nawet nasze ciała w tajemnicy zmartwychwstania uczyni uczestnikami swojej chwały. Dlatego dzisiejszy obchód jest dniem wielkiej radości i nadziei, że nasze przebywanie na ziemi nie będzie ostateczne, że przyjdzie po nim nieprzemijająca chwała.
Przemienienie to jednak nie tylko pamiątka dokonanego faktu. To nie tylko nadzieja także naszego zmartwychwstania i przemiany. To równocześnie nakaz zostawiony przez Chrystusa, to zadanie wytyczone Jego wyznawcom. Warunkiem naszego eschatologicznego przemienienia jest stała przemiana duchowa, wewnętrzne, uparte naśladowanie Chrystusa. Ta przemiana w zarodku musi mieć podstawę na ziemi, by do swej pełni mogła dojść w wieczności. W drodze ku wieczności uczeń Jezusa musi być Mu wierny: myślą, słowem i chrześcijańskim czynem.”

IWS

Obraz Pana Jezusa Przemienionego ,  kaplica adoracji w kościele parafialnym w Tymbarku 

O Obrazie Przemienienia Pańskiego  znajdującym się w bazylice św.Małgorzaty w  Nowym Sączu można przeczytać: TUTAJ 

zdjęcia: IWS

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w tymbarskiej parafii (1969 rok) – część druga

 14 czerwca 1969 r. o godz.18 rozpoczęła się w tymbarskiej parafii uroczystość nawiedzenia obrazu (pustych ram) Matki Bożej Częstochowskiej. Trwała ona dobę. Elementy nawiedzenia: ramy, świeca oraz Ewangeliarz przybyły do Tymbarku z Parafii Góry św.Jana. 15 czerwca, w niedzielę, zostały one przekazane do Parafii Wilkowisko.   

Proboszczem w Parafii Tymbark był ks.Teofil Świątek, wikariuszami: ks. Górka Feliks oraz ks. Franciszek Korta. Proboszczem Parafii Góra św.Jana – ks.Aleksander Zapalski.  Rekolekcje poprzedzające  Nawiedzenie prowadzili księża filipini  Olgierd Kokociński oraz Henryk Ostracha.  Do Tymbarku na uroczystość przybył biskup tarnowski ks. Jerzy Ablewicz. Byli również księża rodacy: m.in. ks.Michał Kapturkiewicz, ks.Stanisław Smaga, były wikariusz (lata 61-63) ks.Wiesław Bodzioch. 

Na uroczystość Nawiedzenia sprawione zostały nowe, dębowe frontowe drzwi do kościoła (wykonał je stolarz Zygmunt Kurczab z Dobrej), komplet szat liturgicznych, maryjnych i nowe gabloty na wota ofiarowane Matce Bożej.  Ołtarz polowy (stół) wykonał Józef Duchnik z Tymbarku. Został on później przekazany do kaplicy w Podłopieniu.

IWS

PS. Bardzo proszę osoby, które mają informacje odnośnie tej uroczystości (i oczywiście innych ) o przesyłanie ich na adres mailowy: wilczeksowa.i@gmail.com, abyśmy mogli wspólnie zapisać historię naszych miejscowości.

ks.proboszcz Teofil Świątek

 

świecę podtrzymuje ks.Aleksander Zapalski

obok biskupa jerzego Ablewicza , po prawej stronie ks.Stanisłąw Smaga, po lewej ks. Michał Kapturkiewicz

 

 

fotografie z archiwów rodzinnych 

 

Będą chodniki przy drodze krajowej w Tymbarku i Podłopieniu

Dzięki staraniom i współpracy Gminy Tymbark z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad, wkrótce w Gminie Tymbark rozpocznie się inwestycja o wartość około 8 mln zł. polegająca na budowie chodników w Podłopieniu i w Tymbarku.

W bieżącym roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zamierza przystąpić do realizacji budowy chodników w miejscowości Tymbark i Podłopień o łącznej dł. ok 2 km – deklaruje wójt Paweł Ptaszek. Realizacja tego tak bardzo ważnego zadania przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa użytkowników drogi krajowej oraz mieszkańców naszej gminy, którzy sygnalizowali o utrudnieniach na tym odcinku drogi.

Wójt  Gminy Tymbark  w kwietniu 2018 r.  podpisał porozumienie z GDDKiA  w sprawie określenia zasad wspólnej realizacji zadania pn. „Budowa chodnika przy drodze krajowej nr 28 na odcinku od stacji paliw do drogi Kowalówka w miejscowości Podłopień oraz w Tymbarku na odcinku od przystanku w kierunku ulicy Kościelnej i Podlas  do drogi Smagówka. Na podstawie porozumienia strony uzgodniły, iż odpowiedzialnym za wykonanie dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami jest Gmina Tymbark, natomiast kwestia realizacji inwestycji będzie po stronie GDDKiA.

 ,,W  2019 roku  zakończyliśmy opracowanie  dokumentacji projektowej, którą z  początkiem 2020 roku przekazaliśmy do GDDKiA w Krakowie celem jej realizacji” – informuje wójt Paweł Ptaszek.  Zakres przedmiotowej inwestycji obejmuje przebudowę DK 28 w miejscowości Podłopień i Tymbark, w ramach której zostanie wykonany chodnik, zatoki autobusowe, skrzyżowania z drogami gminnymi oraz uregulowana zostanie kwestia wody opadowej poprzez wykonanie kanału deszczowego pod nawierzchnią chodnika, odprowadzającego wody opadowe do najbliższego cieku wodnego.  

Informacja/zdjęcia: UG Tymbark

Nawiedzenie obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w tymbarskiej parafii (1969 rok) – część pierwsza

Jedną z inicjatyw  prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego była peregrynacja kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po polskich diecezjach i parafiach.  Peregrynacja, która rozpoczęła się 26 sierpnia 1957 roku na Jasnej Górze (wcześniej,  13 maja, obraz poświęcił Pius XII)   była ważną częścią dziewięcioletniej Wielkiej Nowenny, która miała przygotować Polaków do Milenium chrztu Polski.  

Jednakże wszelkie uroczystości o charakterze religijnym były niemile widziane przez władze. Nawiedzenie Matki Bożej wywoływało od samego początku  sprzeciw ze strony władz. Stwarzały one poważne przeszkody, by do nawiedzenia w danej diecezji nie doszło, a jeżeli już  to lokalne władze mnożyły różne przeszkody i trudności.

2 września obraz nie dojechał do Katowic. Pod Będzinem został „aresztowany”. Funkcjonariusze MO zawieźli obraz na Jasną Górę. Paulinom zagrożono, że jeżeli zostanie wywieziony, oni stracą klasztory w Warszawie i seminarium na Skałce w Krakowie.

Zakonnicy umieścili obraz w kaplicy św. Pawła, za kratą i opatrzyli napisem: „Tu znajduje się uwięziony przez Władze Obraz, który wędrował po Polsce”.  Przy bramach klasztoru władze ustawiły posterunki milicji, wszystkie wyjeżdżające samochody były rewidowane, także samochód prymasa. 

Tymczasem po Polsce wędrowały puste ramy kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, bo choć milenium się zakończyło, to peregrynacja obrazu po kolejnych diecezjach była kontynuowana.   Istnieje przypuszczenie, że autorem tego pomysłu  był kard. Karol Wojtyła.

Puste ramy na wiernych robiły ogromne wrażenie. Był to wymowny znak braku wolności religijnej w Polsce. Puste ramy wędrowały po Polsce do 1972 roku.

W diecezji tarnowskiej nawiedzenie rozpoczęło się 15.12.1968 roku. Do poszczególnych parafii  przewożono puste ramy obrazu oraz świecę i Ewangeliarz. Każda parafia przygotowywała się przez specjalne rekolekcje. Kościoły  i trasy przejazdowe były odświętnie przystrojone.  W przygotowanie bardzo angażowali się duszpasterze, ale też parafianie, gdyż uroczystość ta stanowiła przeżycie dla całej parafii nawet dla ludzi, którzy normalnie nie brali aktywnego udziału w życiu parafii. Ustanawiano ołtarz polowy, na którym znajdował się obraz Matki Bożej. 

Z  parafii wyjeżdżała naprzeciw symboli banderia konna. Gdy Maryja wkraczała w granice parafii  z całą mocą odzywały się radosne dzwony z wież kościołów. Pojazd z Ewangeliarzem i świecą zatrzymywał się przed kościołem. Następnie delegacja z symbolami udawała  się do ołtarza, zebrani śpiewali pieśń „Witaj Mario”. Na podwyższeniu znajdował się duży lichtarz na świecę nawiedzenia i ozdobiony pulpit na Ewangeliarz. Następnie proboszcz przybyłej delegacji w krótkim przemówieniu przekazywał symbole. Z kolei proboszcz parafii przyjmującej Matkę Bożą  witał Maryję. Następnie przychodził czas na odśpiewanie fragmentu Ewangelii, mówiącego o Nawiedzeniu zakończony śpiewem wiernych „Magnificat”. Po tym następował hołd parafii, przeplatany śpiewem pieśni „Cześć Maryi”. Odczytywano też  telegram papieża Pawła VI przesłany z racji nawiedzenia, a po nim telegram prymasa. Czynił to zazwyczaj dziekan, wicedziekan bądź wydelegowany kapłan. Po powitaniach odprawiano Mszę św. pod przewodnictwem biskupa. Stanowiła ona kulminacyjny punkt peregrynacji. 

Drugiego dnia najważniejszym punktem modlitwy i uroczystości była Mszę święta- Suma,  która gromadziła prawie całą wspólnotę parafialną. Była ona odprawiana przy ołtarzu polowym.  Po zakończeniu tej Eucharystii, rozpoczynano uroczystości pożegnania symboli. Zapalano  nową świecę, przeznaczoną dla następnej parafii, a w tym samym czasie formowała się procesja wokół kościoła, ze świecą dla następnej parafii oraz z dopalającą się
świecą nawiedzenia, która zostawała w parafii. Wierni śpiewali pieśń „Z dawna Polski Tyś Królową”. Po podziękowaniu Maryi  i pożegnaniu przez proboszcza śpiewano hymn „Ciebie Boga wysławiamy”.  Podczas odprowadzenia delegacji z symbolami nawiedzenia, wszyscy zebrani śpiewali   hymn „My chcemy Boga”, a w tym samym czasie dzwoniły kościelne dzwony. 

cdn

“Kajakiem przez Polskę dla Emily” – trzymajmy kciuki i oczywiście nie zapominajmy o wsparciu akcji!

Charytatywną akcję Mariusza Odziomka “Kajakiem przez Polskę dla Emily” można obserwować na stronie FB. Zobaczmy co na wyprawie działo się dzisiaj. Screnn z https://m.facebook.com/%C5%9Aladami-Aleksandra-Doby-kajakiem-przez-Polsk%C4%99-dla-Emily-104534458572042/.

 

Leczenie Emily można wspomóc poprzez portal “siepomaga.pl” , link TUTAJ

Zdjęcia z dzisiejszego dnia ze strony FB wyprawy.

Więcej o akcji:

“Kajakiem przez Polskę dla Emily” – charytatywna akcja Mariusza Odziomka! Możemy ją obserwować, ale przede wszystkim wspierać!

120 rocznica urodzin Prymasa Polski kard. Stefana Wyszyńskiego

3 sierpnia 1901 r. w miejscowości Zuzela nad Bugiem urodził się kard. Stefan Wyszyński, nazywany Prymasem Tysiąclecia. 

Beatyfikacja kard. Wyszyńskiego miała się odbyć już w maju ubiegłego roku. Pandemia spowodowała, że uroczystość została odwołana. W 2021 roku  kard. Kazimierz Nycz poinformował, że zgodnie z decyzją papieża Franciszka uroczystość beatyfikacji kard. Stefana Wyszyńskiego oraz s. Róży Marii Czackiej odbędzie się 12 września bieżącego roku w Warszawie, o godzinie 12.00.

zdjęcie z archiwów rodzinnych (zostało prawdopodobne zrobione podczas rozpoczęcia nawiedzenia obrazu Matki Bożej Częstochowskiej, a właściwie pustych ram, w diecezji tarnowskiej).  

 

W miniony weekend odbyły się kolejne Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim

W sobotę i niedzielę odbyły się kolejne Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim. W sobotę 31 lipca w Dobrej miał miejsce spacer pod tytułem „Małachowscy, Pordesowie oraz Leopold Węgrzynowicz”, zaś w niedzielę 1 sierpnia, w Łukowicy miał miejsce spacer pod tytułem „Michał Sędziwój i niezwykła świątynia parafialna”.

Sobota 31 lipca 2021 r. –Dobra

Sobotni spacer w Dobrej rozpoczął się przed zabytkowym drewnianym kościołem pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza. Tu przybyłych gości powitał prowadzący spacery Karol Wojtas i wprowadził uczestników w tematykę spotkania. Następnie wszyscy weszli do wnętrza zabytkowej świątyni, gdzie uczestników spaceru przywitał proboszcz parafii w Dobrej ks. Wojciech Sroka. Potem dzieje parafii oraz historię tej świątyni przybliżył Karol Wojtas. Wypowiedź tą uzupełnili także miejscowy historyk Adrian Cieślik oraz ks. proboszcz Wojciech Sroka. Po zwiedzeniu starego kościoła uczestnicy spaceru udali się do nowej świątyni parafialnej, aby ją zwiedzić po drodze oglądając także z zewnątrz zabytkową plebanię. Kolejnym punktem spaceru był cmentarz parafialny na którym uczestnicy zobaczyli groby mieszkańców Dobrej – żołnierzy II wojny światowej w tym członków Armii Krajowej. Na cmentarzu uczestnicy zobaczyli też stare nagrobki oraz groby zasłużonych kapłanów, artystów i działaczy społecznych. Głównym punktem tej części jednak była wizyta przy grobie Leopolda Węgrzynowicza(1881 – 1960). Prowadzący spacer przy grobowcu przybliżył postać tego wybitnego działacza oraz organizatora turystki w Polsce i na Ziemi Limanowskiej. Z cmentarza grupa uczestników przeszła do parku podworskiego w centrum miejscowości. Po drodze prowadzący przybliżył przemysłową historię Dobrej w tym fakt istnienia w tej miejscowości przez pewien czas w XIX wieku rafinerii oraz historię miejscowego tartaku Pordesów. Następnie wszyscy przeszli w miejsce, gdzie stał dawniej dobrzański dwór. Uczestnicy także zobaczyli podworskie zabudowania gospodarcze w tym kamienny budynek z czasów, gdy mieszkała tu rodzina Pordesów. W parku zakończyła się zasadnicza część spaceru, ale grupa kilku osób jeszcze wraz z prowadzącym udała się pod dom rodzinny Węgrzynowiczów, aby tam zobaczyć tablicę poświęconą Leopoldowi Węgrzynowiczowi.

Warto wiedzieć, że drewniany zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętych Apostołów Szymona i Judy Tadeusza został ufundowany przez Jerzego Dominika Lubomirskiego pożarze poprzedniego średniowiecznego. Został zbudowany w latach 1678 – 1684. W jego wnętrzu znajduje się cenne wyposażenie w tym w ołtarzu głównym obraz Przemienia Pańskiego. Przez wieki w kościele znajdował się obraz Matki Boskiej Szkaplerznej czczony przez miejscowych mieszkańców przeniesiony 30 lat temu do nowego kościoła parafialnego.

Niedziela 1 sierpnia 2021 r. – Łukowica

            W niedzielne popołudnie w Łukowicy przy zabytkowym drewnianym kościele pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła rozpoczął się kolejny spacer historyczny. Na początku wszystkich powitał prowadzący spacer Karol Wojtas. Potem wszyscy weszli do wnętrza zabytkowej świątyni, gdzie wszystkich powitał ks. Wiesław Majca – proboszcz parafii w Łukowicy. Następnie prowadzący spacer przybliżył wszystkim dzieje parafii oraz historię świątyni. Karol Wojtas przedstawił zawiłe dzieje tego kościoła oraz wyniki najnowszych badań i odkryć dokonanych podczas prowadzonych prac konserwatorskich w ostatnich latach. Potem wszyscy mogli z bliska podziwiać odnowione wnętrze świątyni w tym odkrytą i odrestaurowaną polichromię wnętrza a także odnowione zabytkowe ołtarze oraz inne elementy wyposażenia. W wnętrzu świątyni prowadzący spacer przybliżył także uczestnikom postać Michała Sędziwoja – alchemika, lekarza i dyplomatę urodzonego w Łukowicy. Kolejnym punktem spaceru był pobliski cmentarz parafialny. Niestety po chwili, gdy uczestnicy dotarli na miejsce zaczęła się ogromna burza. Tu ze względu na warunki atmosferyczne zakończył się spacer, ale grupa kilku osób mająca ubrania przeciw deszczowe i parasole postanowiła z prowadzącym mimo ulewy przejść jeszcze do parku dworskiego, aby tam w altanie dokończyć opowieść o przeszłości Łukowicy. Tu w strugach deszczu w altanie spacer zakończył się.

            Warto wiedzieć, że drewniany zabytkowy kościół pod wezwaniem Świętego Andrzeja Apostoła w Łukowicy jest trzecią świątynią parafialną na tym miejscu. W ostatnich latach przeszedł on gruntowną restaurację. Podczas prac konserwatorskich odkryto i odsłonięto cenne polichromie na ścianach w prezbiterium i nawie. We wnętrzu znajdują się cenne elementy zabytkowego wyposażenia w tym gotycki obraz rodziny Maryi czy barokowe ołtarze.

Już w sobotę 7 sierpnia i niedzielę 8 sierpnia odbędą się kolejne spacery historyczne w Kasince Małej i Niedźwiedziu. O szczegółach poinformujemy wkrótce w osobnym artykule…

Spacery Historyczne w Powiecie Limanowskim organizowane są przez Lokalną Organizację Turystyczną Powiatu Limanowskiego w ramach projektu „Spotkania z historią w Powiecie Limanowskim. Projekt realizowany jest przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Karol Wojtas

zdjęcia: Karol Wojtas