REGULAMIN  XV  RAJDU GÓRSKIEGO „SZLAKIEM PAPIESKIM” W TYMBARKU

R E G U L A M I N  XV  RAJDU GÓRSKIEGO „SZLAKIEM PAPIESKIM” W TYMBARKU

                                                          pod  Patronatem Honorowym:

1.Organizatorzy:  JS nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone  ZS „Strzelec” OSW w Tymbarku

                   Urząd Gminy w Tymbarku

2.Współorganizatorzy:

–  Ochotnicza Straż Pożarna w Tymbarku

–  Koło SKKT w Zespole Szkół im. KEN w Tymbarku

3.Cele Rajdu:

            –  Pamięć o Wielkim Rodaku Papieżu  Świętym Janie Pawle II ,

            –  Popularyzacja „ Szlaku Papieskiego” na terenie gminy Tymbark,

            –  Popularyzacja Ścieżki Dydaktyczno – Przyrodniczej na górze Paproć,

            –  Popularyzacja Turystyki i Krajoznawstwa Beskidu Wyspowego w tym góry Paproć.

  1. Termin Rajdu:

              14 czerwca 2022 r. / tj. wtorek  / godz. 8:00

  1. Miejsce zbiórki:  Rynek w Tymbarku
  2. Trasa Rajdu:                                            Tymbark / Rynek / Góra Paproć /  Tymbark.
  3. Program Rajdu:

8:00 – Msza Święta w kościele parafialnym w Tymbarku w intencji uczestników  rajdu z intencji jednostki tymbarskiego Strzelca.

9:00 – odprawa drużyn rajdowych na Rynku w Tymbarku

10.30 – konkurs wiedzy o życiu i działalności Ojca Świętego Jana Pawła II na górze Paproć. (Organizatorem konkursu jest mł. insp. ZS Tadeusz Rybka  z jednostki  tymbarskiego Strzelca)

11.00 -Spotkanie turystyczne

8.Uczestnictwo: W rajdzie uczestniczą uczniowie  szkół z terenu Gminy Tymbark w tym szkół podstawowych, Zespołu Szkół im. KEN   w Tymbarku i członkowie organizacji proobronnej  „ Strzelec” w Tymbarku wraz  z opiekunami. Każda szkoła i organizacja wystawia jedną 10-cio osobową drużynę.

9.Zgłoszenia: Pisemne zgłoszenia drużyn należy dokonać  do dnia 03 czerwca 2022r  w siedzibie Urzędu Gminy w Tymbarku / insp. Robert Nowak tel. 728365884/

10.Uwagi końcowe:

   – drużyny ubezpieczają się we własnym zakresie,

   – na trasie rajdu obowiązuje obuwie turystyczne,

   – organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za szkody i wypadki powstałe   w czasie rajdu,

   – za bezpieczeństwo na trasie odpowiada opiekun drużyn,

   – rajd odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

– ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Patronat medialny:

 

 

 

              Za organizatorów:    st. insp. ZS Robert Nowak

INFORMACJA administratora danych osobowych

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tymbarku, 34-650 Tymbark 49

2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:

 – w celach związanych bezpośrednio z konkursem (przyjęcie rozwiązania pytania konkursowego) na podstawie RODO,

  – w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO,

3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

4.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane przez okres wynikający z obowiązujących w Polsce przepisów prawa archiwizowania dokumentacji. Po zakończeniu rajdu i konkursów dane zostaną usunięte przez administratora.

  1. Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.
  2. Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.
  3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne udziału w rajdzie i konkursach.