Niedziela Palmowa

Zbliża się  Niedziela Palmowa, która rozpoczyna najważniejsze w Kościele dni tj. Wielki Tydzień, Triduum Paschalne, którego zwieńczeniem jest ŚWIĘTO ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO.      W tych dniach w  naszych domach robi się palmy. Wspólnie,  rodzice, dzieci, dziadkowie,   dokładają starań, aby ich były najpiękniejsze i oczywiście najwyższe. W niedzielę palmy zostaną poświęcone, a następnie procesyjnie wniesione do kościoła. Po zakończeniu Mszy Świętej, na tymbarskim Rynku,  twórcy palm wezmą udział w Konkursie Palm (corocznie organizowanym przez sołtysa wsi Tymbark oraz Radę Sołecką).   Czekając na efekty tegorocznych  rodzinnych prac, przypomnijmy sobie lata ubiegłe.

Niedziela Palmowa

fot. Roland Mielnicki

IWS

Stowarzyszenia zarejestrowane w krajowym rejestrze sądowym

W krajowym rejestrze sądowym (KRS) na 25.03.2015 r. jest zarejestrowanych 17 stowarzyszeń, które mają siedzibę na terenie gminy Tymbark.

Są to ochotnicze straże, kółka rolnicze, stowarzyszenia obejmujące opieką osoby niepełnosprawne, prowadzące szkoły, klub sportowy, związek Tymbarczan, związki zawodowe  oraz koło gospodyń wiejskich. Niektóre z nich mają status organizacji pożytku publicznego i są uprawnione do otrzymywania 1% z podatku dochodowego.

Większość  stowarzyszeń działa bardzo aktywnie tworząc wysoki społeczny potencjał w gminie Tymbark. Realizują zadania społecznie użyteczne, z ich działań korzystają mieszkańcy gminy Tymbark, jak też i z powiatu  limanowskiego.

Poniżej rejestr stowarzyszeń

[Czytaj więcej…]

VII Sesja Rady Gminy Tymbark – c.d.

Podczas VII Sesji Rady Gminy 17.03.2015 r, Rada przyjęła uchwałę w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok i w uchwale budżetowej na 2015 rok. Najważniejszymi zmianami w budżecie było przeniesienie kwoty 245 tys. z inwestycji „Droga Bindówka” na wkład własny w program „Usuwanie skutków j\klęsk żywiołowych”   finansowanego  z budżetu państwa tj. remont pięciu dróg (Do Noku w Tymbarku, Na Zezów w Tymbarku, Sołtystwo w Zamieściu, Malarzówka w Zamieściu i Jakubówka w Podłopieniu). Zaplanowano również wykonanie dokumentacji wykonania oświetlenia ulicznego w Zawadce (20 tys.zł), wykonanie  przystanku w Zamieściu.  Zadanie  określone jako  “Wykonania dokumentacji  kanalizacji w Podłopieniu” uszczegółowiono i  określono, że   środki finansowe przeznaczone są na wykonanie dokumentacji kanalizacji w Pasternikach (Tymbark/Podłopień). Uzupełniono brakujące środki finansowe ( zostały „zaoszczędzone”  przez Klub Radnych Nasza Gmina podczas prac nad  budżetem  na 2015 rok) na: utrzymanie lodowiska (kwota 20 tys. zł) oraz realizację II etapu budowy zaplecza sportowego przy boisku wielofunkcyjnym w Podłopieniu (kwota 20 tys. zł).  Zmniejszono kwotę (20 tys.) na przebudowę boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Tymbarku (na realizację zadania złożono wniosek o dofinansowanie).  Zwiększono o kwotę 5 tys. zł na promocję.

Następnie Starosta Jan Puchała zapoznał radnych i gości z  prowadzonymi  i planowanymi pracami na terenie Gminy Tymbark. Zadania te można wspólnie nazwać „ poprawa bezpiecznie ruchu na drodze powiatowej począwszy od skrzyżowania z drogą krajową w Tymbarku do granicy powiatu  limanowskiego w Jodłowniku”. W ramach tego zadania planuje się wykonać rondo koło Państwa Pultów, chodniki, przejścia, inwestycja w Zawadce itd.  Ze szczegółami  przedstawionymi  przez Pana Starostę oraz Dyrektora Marka Urbańskiego  można zapoznać się słuchając zapisu filmowego ze sesji.

http://www.mlimanowa.pl/3009-vii-sesja-rady-gminy-tymbark-z-udzialem-starosty-limanowskiego

IWS

Przyszła wiosna

Dzisiaj, 20 marca 2015 r.  o godz.23.45 rozpoczęła się astronomiczna wiosna.  21 marca to początek wiosny  kalendarzowej.

Jak podaje Wikipedia w  XX wieku wiosna w strefie czasowej Polski rozpoczynała się zwykle 21 marca, zaś w miarę przybliżania się końca stulecia coraz częściej 20 marca. W 2011 roku pierwszy dzień wiosny przypadł na 21 marca (godz. 00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 2043 będą obchodzone wyłącznie 20 marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 marca. Kolejny początek wiosny w dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 2102.

wiosna

IWS

Wyjaśnienie

Niniejszym chciałabym  się odnieść do  zadawanych mi pytań, w związku z informacjami przedstawianymi na portalu,  o żródło pochodzenia dokumentów czy też innych danych.   Otóż korzystam z możliwości, jakie daje ustawa o dostępie do informacji publicznej oraz Statut Gminy Tymbark. Każda informacja o sprawach publicznych stanowi informację publiczną, o którą może  się każdy zwrócić.  Należy jedynie złożyć  “Wniosek o udostępnieniu informacji publicznej”            (przykładowy poniżej), w którym określa się zakres informacji oraz sposób jej przekazania.  Urząd ma prawo pobrania opłaty, o ile miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępniania lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku.

Irena Wilczek-Sowa

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej