Sesja budżetowa – część II

WYJASNIENIE: W związku z faktem, że od poprzedniego materiału na temat sesji budżetowej na www.tymbark.in minął już prawie miesiąc, przedstawiam  dyskusję na temat budżetu od początku.

Praca nad budżetem przygotowanym przez poprzedniego Wójta , rozpoczęła się  od przedstawienia radnym ( na dwa tygodnie przed sesją ) przez Wójta Pawła Ptaszka  zmian do projektu budżetu .

Wójt zaproponował zwiększenie  dochodów  o kwotę 751.091 zł , zwiększenie to wynika z planowanych refundacji realizowanych w 2014 roku zdań inwestycyjnych tj.: budowa chodnika przy drodze powiatowej Piekiełko-Tymbark (233.259 zł), budowa lodowiska (191.200 zł) oraz budowa Parku Zofii Turskiej (300.000 zł) oraz inne dochody bieżące (26.632 zł).

Wójt zaproponował zwiększenie  wydatków (  o tą samą kwotę, co było zgodne ze zmianami Klubu Radnych Nasza Gmina, czyli o 751.091 zł ) na wykonanie  następujących  pozycj:

–  kwotę  310 000 zł na budowę kanalizacji sanitarnej i wodociągowej od Spółdzielni Mleczarskiej do Zakładu Tymbark oraz na sporządzenie dokumentację na budowę wodociągu w Zamieściu oraz dokumentacji kanalizacji Podłopień

– 30.000 zł na wykonanie projektu budowy chodnika przy drodze powiatowej od KS Tymbark w stronę Kopanej Drogi oraz odcinek obok Domu Kultury.

– 5.000 zł na promocję Gminy Tymbark,

– 19.000 zł na dotację celową dla jednostek OSP, w ten sposób wysokość dotacji na poziomie roku poprzedniego,

– 98.582 zł na przebudowę boisk sportowych przy SP Tymbark,

– 7.755 zł – za realizację zadań programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych,

– 100.000 zł – wykonanie oświetlenia Jasna Podłopień, Zamieście oraz Tymbark ( skrzyżowanie przy budynku GS)

– 25.000 zł na wykonania opracowania pod roboczym tytułem „Tymbark dawniej a dziś”, przy jednoczesnym zmniejszeniu o 50.000 zł z tytułu rezygnacji z budowy amfiteatru w Tymbarku,

– 198.754zł na bieżące utrzymanie lodowiska (100.000 zł),  budowę zaplecza sportowego przy boisku na Podłopieniu, wykonanie ogrodzenia boiska przy SP Zawadka (10.000 zł ) przy jednoczesnej rezygnacji z budowy bieżni lekkoatletycznej (50.000 zł), pozostała kwota to realizacja przez szkoły podstawowe programy z zakresu kultury fizycznej.

Do autopoprawek Wójta odniósł się Klub Radnych Nasza Gmina na wspólnym posiedzeniu wszystkich komisji  Rady Gminy w dniu 26.stycznia.

Główne zmiany wprowadzone przez Klub to podział zadania (340 000 zł) na budowę kanalizacji i linii wodociągowej we wszystkich sołectwach  ( kwota 15 tys. zł na Tymbark Zawodzie, po 35 tys. zł w Zamieściu oraz w Piekiełku, 45 tys. zł w Podłopieniu oraz 20 tys. zł  na Zawadce)  oraz 160 tys. zł na wymianę sieci kanalizacyjnej Spółdzielnia Mleczarska do Zakładu Tymbark .

Klub Radnych;  pomimo wniosku Wójta, aby nie wskazywać inwestycji drogowych zdecydował, aby w budżecie na 2015 wpisana była droga Bindówka w Zawadce. Na zadanie to Klub przeznaczył kwotę 263.064 zł. Stało się to pomimo, że Wójt informował, że inwestycja ta nie jest jeszcze przygotowana od strony formalnej, ponadto będą tam konieczne wykupy gruntów, co jak wiadomo może mieć różny przebiega i wymaga czasu. Wyznaczenie teraz kwoty ponad 260 tys. jest blokadą środków finansowych.  Tym bardziej, że zadanie to, jak i inne wskazane przez Klub,  są niedoszacowane.

Do dodatkowych zadań Klub zaliczył kontynuację budowy wieży widokowej na Paproci ( zadanie to nie było ujęte w projekcie budżetu poprzedniego Wójta). Argumentacja przedstawiona przez radnego Zimirskiego to: „… należy to zrobić, gdyż przygotowane drzewo próchnieje”.

W związku ze zwiększonymi przez Klub wydatkami wykazano również, jak to nazwano oszczędności. Na budowę ścieżki turystyczno-edukacyjnej, na administracji ( o kwotę 85 tys zł), na rezerwach będących  w dyspozycji wójta: ogólna (-40 tys. zł) oraz oświatowa (-11.500 zł), na wykup gruntów (-30 tys. zł),  na utrzymanie lodowiska (-40 tys.zł), na ogrodzenie boiska w Zawadce.

Na sesji Wójt przedstawił autopoprawki nr 2 w  części uwzględniające stanowisko radnych. Odniósł się do propozycji Klubu podziału kwoty 340 tys. na poszczególne sołectwa ( plik na  http://www.tymbark.pl/files/fck/File/Uzasadnienie_Wojta.pdf   ).  Na modernizację dróg przeznaczył kwotę wyższą o  37.500 zł (bez wskazywania dróg). Zwiększył środki  na gospodarkę nieruchomościami (wykup), na dotacje dla klubów sportowych o 15 tys. zł, zwiększył o 5 tys. dotację na cele rehabilitacyjne ( w tym miejscu Wójt zwrócił się do radnej Pani Danuty Dawiec), dostosował podział określonej już  dotacji celowej na jednostki OSP wg oczekiwań przedstawionych  przez strażaków. Wójt zaakceptował wniosek Klubu o zmniejszenie kwot na  rezerwy, utrzymanie lodowiska, ogrodzenie boiska w Zawadce, oraz wniosek o przeznaczenie środków na budowę wieży widokowej.

Do tak przedstawionych zmian odniósł się w imieniu Klubu Radnych Pan Marian Zimirski. Powiedział, że radni są zadowoleni, że Wójt przyjął wnioski przedstawione na wspólnym posiedzeniu komisji , ale….  I tu nastąpił powrót do wszystkich nieprzyjętych przez Wójta zmian ( wyznaczenie drogi Bidówka ( dla wyjaśnienia, o jaką drogę chodzi , to prowadzi ona w kierunku domu, w którym mieszka radny wsi Zawadka Pan Stanisław Malarz), zmniejszenie kwot na administrację, nie zwiększono kwoty na promocję Gminy (5 tys.), nie przyjęto  do budżetu wykonanie opracowania „Tymbark dawniej a dziś”.  Do realizacji wprowadzono zadanie „opracowanie dokumentacji drogi i chodnika od Stańca do bloków”. Chodnik ten, to inwestycja, na którą mieszkańcy bloków czekają od lat,  zaś droga prawdopodobnie ma prowadzić w kierunku domu, w którym mieszka radny Pan Krzysztof Wiśniowski.  Podsumowując swoje wystąpienie  radny-sprawozdawca  Pan Marian Zimirski powiedział, że nad zaproponowanymi zmianami, w poszukiwaniu oszczędności, Klub Radnych spędził wiele, wiele dni, wykonując olbrzymią pracę.

Oczywiście nie oceniam, czy długo Klub Radnych Nasza Gmina pracował nad swoimi propozycjami,  jednakże radny Zimirski – wówczas jako przewodniczący Rady Gminy poprzedniej kadencji – opracowywał z Wójtem Nowakiem (Wójt Nowak, zawsze podkreślał, że wszelkie działania uzgadnia z Przewodniczącym)  projekt budżetu, do którego teraz wprowadzał zmiany –  już jako radny Klubu Radnych Nasza Gmina. I albo Wójt Nowak przyjął do budżetu zawyżone wartości, lub jeżeli tak  nie było, to przez obniżenie kwot Klub Radnych Nasza Gmina bardzo utrudnia  obecnemu wójtowi np. prawidłową politykę kadrową, co jak wiadomo wiąże się z kosztami ( nagrody, awanse,  przyjęcia nowych pracowników).

Po dość burzliwej dyskusji Wójt – Przewodząca Rady oraz radny – sprawozdawca Marian Zimirski, ogłoszono przerwę, aby radni mogli opracować swoje stanowisko. W ten sposób stworzono pozory, że będzie to współpraca wszystkich radnych. Jednakże (jak poinformowali radni już po sesji ) podczas tej dyskusji nie dopuszczono do głosu radnych z KWW Solidarna Gmina, tak że przedstawione po przerwie stanowisko do proponowanych zmian Wójta w dalszym ciągu pozostało  wyłącznie projektem Klubu Radnych Nasza Gmina.

Po przerwie Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jeż rozpoczęła głosowanie nad poszczególnymi elementami tworzącymi budżet Gminy Tymbark. Zostały przyjęte wszystkie zmiany,  jakie wniósł Klub Radnych Nasza Gmina.

Po przyjęciu budżetu odbyła się dalsza  część sesji, zgodnie z przyjętym porządkiem obrad. W odpowiedzi na interpretacje i w wolnych wnioskach dyskutowano m.in. czy zmiana terminu organizacji  Dni Tymbarku była dobrą decyzją Wójta, o organizacji prac i zasad korzystania  z lodowiska, zadano pytanie, jakie zmiany organizacyjne zostały wprowadzone w Urzędzie Gminy ( i jednocześnie radni Klubu ustnie zobowiązali Wójta, aby informował ich o wszelkich zmianach), czy to prawda, że nastąpiła zmiana obsługi prawnej ( i dlaczego Wójt nie czekał, tylko jeszcze w czasie trwania umowy nawiązał współpracę  z inną Kancelarią) oraz czy była zmiana stanowisku obsługi BHP. Wójt odpowiedział, że istotnie zmiany takie nastąpiły, ale w przypadku obsługi prawnej to widział on potrzebę stopniowego przejmowania spraw i podkreślił że jest to normalna praktyka stosowana w administracji i sektorze prywatnym zapewniająca ciągłość funkcjonowania,  w przypadku BHP to faktycznie obsługę tą przejęła Irena Wilczek-Sowa, za kwotę niższą niż była poprzednio.

(Mam nadzieję, że Państwo mi wybaczą, że w tym miejscu  urządzę sobie prywatę  i dodam, że realizuję w Urzędzie Gminy zadania z zakresu służby BHP w ramach prowadzonej przeze mnie działalności gospodarczej (usługa), za kwotę brutto 170 zł/miesiąc).

Już po wyczerpaniu porządku sesji radny Pan Zbigniew Papież podjął próbę wyznaczenia przez radnych tzw. drogi rolniczej, wnioskując,  aby ona był poprowadzona tam,  gdzie wskaże radny reprezentujący Podłopień Pan Stanisław Czernek. Jednakże Wójt powiedział,  że sprawa ta nie należy kompetencji Rady. Decyzję podejmie po uzyskaniu opinii przedstawionej przez komisję ds. rolnictwa.

Wysokość dochodów i wydatków całkowitych, jak też przyjęte przez Radę Gminy inwestycje majątkowe  podane są  www.tymbark.pl/pl/203/2113/budzet-gminy-tymbark-na-rok-215.html

Irena Wilczek-Sowa

matariał foto i video można obejrzeć na: http://www.mlimanowa.pl/2834-v-sesja-rady-gminy-tymbark-budzetowa-foto-video