We wtorek sesja budżetowa

XV Sesja Rady Gminy Tymbark  odbędzie się w dniu 29 grudnia 2015 r. (wtorek) o godz. 16.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Tymbarku.

Porządek XV Sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie Sesji Rady Gminy Tymbark i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Wystąpienia zaproszonych gości.
 3.  Rozpatrzenie zmian zgłoszonych do porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyjnym.
 7. Uchwalenie Budżetu Gminy Tymbark na 2016 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Tymbark.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi oznaczonych jako działki ewidencyjne 395/13 i nr 396/2 obręb Zawadka.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na 2016 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku.
 16. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 17. Wolne wnioski.
 18.  Zakończenie obrad XV Sesji Rady Gminy.