Wspólne posiedzenie komisji stałych RG Tymbark oraz sesja budżetowa – część I

29 stycznia Rada Gminy miała miejsce V Sejsa Rady Gminy Tymbark tzw. sesja budżetowa.

Poprzedzona ona była wspólnym posiedzeniem komisji stałych Rady (26.01), na którym to Klub Radnych Nasza Gmina przedstawił swoje propozycje zmian do projektu budżetu przygotowanego w ustawowym terminie przez poprzedniego Wójta, jak też do przedłożonych autopoprawek Wójta Pawła Ptaszka. Generalnie wnioski Klubu Radnych z jednej strony dotyczyły wykazania możliwości oszczędności na poszczególnych pozycjach w kosztach budżetowych, a z drugiej strony do szczegółowego podziału wydatków na wskazane przez Klub inwestycje. W wyniku dyskusji radni Klubu zweryfikowali niektóre kwoty przeznaczone na inwestycje . Dotyczyło to głównie wydatków na sporządzanie dokumentacji na wodociągi i sieci kanalizacyjne. Radni zdecydowali o  podziale środków na wszystkie 5 miejscowości (kwoty od 15 tys. zł do 45 tys). Burzliwe dyskusje były również przy propozycji radnych o obniżenie kosztów działania urzędu gminy. Na zakończenie radni zdecydowali, że wypracowane na komisji wnioski zostaną przedstawione na sesji. Wójt Paweł Ptaszek miał inne zdanie. Uważał on, że na sesji powinny być dane pod głosowanie, oddzielnie od wniosków klubu radnych , jego autopoprawki. Poprosił również o przedłożenie projektu wydatków, będącego wynikiem prac komisji, w formie pisemnej. Jednakże zdaniem prowadzącego posiedzenie komisji, Pana Zimirskiego, notatki, jakie sporządzał Wójt w trakcie przebiegu prac komisji powinny być dla niego wystarczającym dokumentem.

Na sesję budżetową przybyli wszyscy Rady Gminy Tymbark, Wójt oraz pracownicy merytoryczni Urzędu Gminy, jak też goście i mieszkańcy. Posiedzenie Sesji , jak zawsze było nagrywane na dyktafon, ale tym razem również na kamerze. Jako gość na sesję przybył Pan Marek Urbański Dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg przy Starostwie Powiatowym w Limanowej, który przedstawił planowane wspólnie Gminą Tymbark inwestycje drogowe . Nawiązując do ustaleń zawartych pomiędzy Starostą a Wójtem przedstawił założenia budowy ciągu pieszych od Tymbarku (biblioteki) do Zawadki (do granicy gminy). Jednocześnie zachęcał władze Gminy do podejmowania równolegle planowania i wykonawstwa oświetleń drogowych). Wójt dodał, iż w projekcie budżetu zaproponował uwzględnienie kosztów wykonania dokumentacji chodnika w Tymbarku od stadionu do Kopanej Drogi.

Po wystąpieniu Pana Urbańskiego, Przewodnicząca Rady Gminy Tymbark Pani Zofia Jeż   przystąpiła do realizacji poszczególnych punktów porządku obrad. Zwróciła się do radnych, czy są wnioski w sprawie porządku obrad. Radny Piotr Juszczak zgłosił wniosek o wprowadzenie punktu dot. przyjęcia uchwały w sprawie ustalenia diet dla radnych,   jednocześnie odczytując , przygotowany przez radnych KWW Solidarna Gmina, projekt uchwały. Projekt ten przewidywał obniżenie diet z tytułu udziału w pracach komisji lub sesji o kwotę 30 zł ( dla wiceprzewodniczącego o zmniejszenie ryczałtowej diety z 360 d0 kwoty 240 zł, zaś dla przewodniczącego z 900 do 600 zł ). Jako uzasadnienie uchwały podano, że uchwala ta jest wyrazem solidarności w zmniejszaniu kosztów ( biorąc pod uwagę obniżkę wygrodzenia Wójta, planowane zmniejszenia środków na wynagrodzenia   dla pracowników samorządowych), jak też bierze pod uwagę społeczny charakter funkcji radnego.   Podniesiono również, iż zdecydowana większość radnych pełni swoją funkcję po raz pierwszy ( podobnie jak Przewodnicząca Rady Pani Zofia Jeż), wyrażając jednocześnie nadzieję , że rozwiązanie takie znajdzie zrozumienie wśród doświadczonych już radnych. W dyskusji na temat propozycji radnego Piotra Juszczaka głos zabrał radny Marian Zimirski.  Powiedział, że nie odnosi się on do treści projektu uchwały lecz uważa nie należy jej wprowadzać do porządku Sesji, gdyż w przedstawionym uzasadnieniu do uchwały są niektóre stwierdzenia, z którymi on się nie zgadza.

Radni nie przyjęli wniosku o rozszerzenie porządku obrad. “Za” byli radni wnioskodawcy, “przeciw” Klub Radnych Nasza Gmina.

( Do sprawy projektu uchwały na zakończenie sesji w punkcie „Wolne wnioski” wypowiedział się radny Oleksy, który powiedział, że projekt ten, wg niego, jest aktem dzielenia radnych i stoją za nim osoby, które prowadziły walkę, ale im już mieszkańcy podziękowali.)

Następnie Przewodnicząca rozpoczęła procedowanie nad projektem uchwały budżetowej.

Na początku Wójt Paweł Ptaszek przedstawił swoje stanowisko (autopoprawki) do wypracowanego na posiedzeniu komisji wniosków Klubu Radnych Nasza Gmina.

W większości uwzględnił on uwagi radnych, z wyjątkiem trzech pozycji: podziału środków na dokumentacje wodociągów i kanalizacji z uwagi na niewykonalność proponowanych przez radnych zadań (o czym napiszemy szerzej w następnym artykule), nieobniżania środków na wynagrodzenia pracowników i utrzymanie urzędu oraz nieprzeznaczania całej kwoty z puli pieniędzy na drogi na jedną inwestycję, która jest dopiero na etapie przygotowania tj. budowę drogi Bindówka w Zawadce.

c.d.n.

Irena Wilczek-Sowa

Galerię zdjęć z sesji oraz nagrania wideo można obejrzeć:

http://www.mlimanowa.pl/2834-v-sesja-rady-gminy-tymbark-budzetowa-foto-video