XIV Sesja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj w Urzędzie Gminy miała miejsce XIV Sesja Rady Gminy Tymbark, na którą przybyli wszyscy radni. Obecny był również dziennikarz z limanowa.in, który nagrywał fragmenty sesji, szczególnie w części “wolne wnioski”.

W punkcie “Interpretacje i zapytania radnych” radni zgłosili dużo uwag i obserwacji, szczególnie z zakresu bezpieczeństwa na drogach ( lustra, progi zwalniające), niszczenie mienia (przystanki), dziury w drogach, tablice informacyjne przy wjazdach do Gminy Tymbark, oraz  czy wójt składa wnioski na “schetynówki” i inne programy.

Wójt złożył sprawozdanie z działalności w okresie międzysesyjnym, jak też zrelacjonował, które i jak zostały zrealizowane zadania zgłoszone przez radnych na poprzedniej sesji.

Podjęto następujące uchwały:

1) w sprawie zmian w budżecie, w tym głównie:

  • wpisano w dochody dotację, jaką otrzymała Gmina Tymbark od Wojewody w wysokości: 175 827 zł (80% kosztów inwestycji) na budowę drogi “Kwaśniakówka”, oraz w wydatkach wprowadzono inwestycję “Budowa drogi Kwaśniakówka” ( przetarg na wykonawstwo został już rozstrzygnięty),
  • oraz dofinansowanie, jakie otrzymała Gmina Tymbark od Gminy Słopnice na współudział (50%) w kosztach wykonawstwa drogi ( oraz skrzyżowania) drogi Działy z drogą krajową DK 28, oraz w wydatkach realizację tej inwestycji w kwocie 39.000 zł.

2) uchwałę w sprawie z przyjęcia rocznego programu współpracy Gminy Tymbark z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016 ( w palnie budżetu wpisano kwotę 77 tys. zł na realizację zadań przez organizacje pozarządowe),

3) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości ( stawki nie zmieniono, pozostały one na poziomie 2014 roku),

4) określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych ( zmiany porządkowe),

5) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych ( stawek nie zmieniono, pozostawiono na poziomie 2015 roku).

Następnie Wójt odpowiedział na interpelacje radnych, a ostatnim punktem było “wolne wnioski”.

Głównie były dwa tematy: uwagi do pracy prezesa ZGK w Tymbarku Sp. o.o. oraz tzw. sprawa “dwóch prezesów”.

Uwagi do prezesa dotyczyły głównie sprawy nie dostarczenia przez Zakład wody do domu w Zamieściu, jak też inne o złej jakości pracy myjni. Prezes Marek Golonka odpowiadał na postawione mu pytania.  Wodę nie dostarczył, gdyż nie uzyskał zwrotnej informacji, że mieszkaniec akceptuje wyższą cenę, która wynikała z faktu, iż usługa nie była zaplanowana i miała być wykonana w sobotę popołudniu. W zakresie myjni poinformował, że nie miał dotychczas uwag (a  na myjni umieszczony jest numer telefonu w celu zgłaszania problemów), że wszelkie zauważane usterki są na bieżąco usuwane, że wykorzystywane są zawsze te same środki myjące, gdyż wynika to z warunków gwarancyjnych. Na pytanie Pani Przewodniczącej o podanie informacji ekonomicznych dot. Spółki odpowiedział, że funkcję kontrolą sprawuje Rada Nadzorcza, na pytanie odpowie po konsultacji z nią.

Pani Przewodnicząca Rady przeczytała fragment aktu notarialnego, w którym został określony okres na jaki został powołany Pan Stanisław Sajdak na funkcję prezesa. Okres ten miał skończyć się 6 grudnia br., stąd pytanie dlaczego zrobiono to wcześniej i jeszcze trzeba było płacić przez trzymiesięczny okres wypowiedzenia. Wójt Ptaszek wytłumaczył, że w przypadku prezesów spółek są dwa porządki  prawne, pierwszy to powołanie i ewentualne odwołanie (w każdym momencie przez Radę Nadzorczą, nawet bez obowiązku podania przyczyn) do pełnienia funkcji prezesa zarządu,  zaś drugi to umowa o pracę. Pan Sajdak został odwołany z funkcji prezesa uchwałą Rady Nadzorczej.  Jeżeli chodzi o umowę o pracę to Pan  Sajdak miał zawartą umowę na czas nieokreślony i jak stanowi kodeks pracy umowę tą można wypowiedzieć wyłącznie z trzymiesięcznym okresem wypowiedzenia. I tak też pracodawca Pana Sajdaka (Rada Nadzorcza Spółki) zrobił, uzasadniając szeroko fakt tego  wypowiedzenia.   Wójt Ptaszek podkreślił, że nigdy nie było dwóch prezesów (w tym samym dniu jeden został odwołany a drugi powołany).  Fakt zmiany został też wpisany do KRS-u.

Do dyskusji włączył się radny Zbigniew Papież, że w przypadku Pana Sajdaka powinna być wzięta po uwagę jego sytuacja rodzina. Wójt Ptaszek powinien to wiedzieć jak to jest,  gdy ktoś jest zwalniany, gdyż, jak to stwierdził radny,  “wyłącznie dzięki interwencji Panów Nowaka i Zimirskiego u starosty Puchały nie został on zwolniony z pracy”.

Na zakończenie Przewodnicząca Rady odczytała pismo, jakie wpłynęło dzisiaj,  od Regionalnej Izby Obrachunkowej, w którym orzeczono o nieważności części uchwały w sprawie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Limanowej na wykonawstwo chodników i oświetlenia przy drodze Tymbark-Podlopien-Zawadka. (Dodam, że  unieważnienie części uchwały nie dotyczy samego faktu współfinansowania zadania przez Gminę, które będzie realizowane, dotyczy wyłącznie relacji Rada – Wójt. Orzeczenie stwierdza, że Rada Gminy nie ma prawa określać wójtowi treści porozumienia, jakie on zawrze ze starostwem ( jest to wyłącznie kompetencja wójta). Wójt może podpisać porozumienie o innej treści, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby porozumienie miało przyjętą przez Radę treść).

Na tym zakończono obrady XIV Sesji Rady Gminy Tymbark.

IWS

aktualizowano: 27.11.2015, godz.9.00