Podziękowania, życzenia oraz słowa pożegnania Stanisławy Kaptur – kończącej pracę na stanowisku Sekretarz Gminy

Po zakończeniu XLIII Sesji Rady Gminy Tymbark nastąpiła uroczystość podziękowań za pracę Pani Stanisławie Kaptur – Sekretarz Gminy Tymbark, która odchodzi na emeryturę.  Obecni na sesji goście składali życzenia i podziękowania na współpracę i służbę w administracji samorządowej.

Pani Sekretarz wystosowała przemówienie do zgromadzonych na sesji gości oraz do mieszkańców. Pozwolimy sobie opublikować jej fragmenty:

Szanowni Państwo Radni, szanowni goście obecni na dzisiejszej sesji oraz szanowni Mieszkańcy,

Są w życiu chwile, które coś ważnego rozpoczynają lub cos kończą. Przejście na emeryturę to moment w życiu człowieka, który łączy obie te cechy.

Po 44 latach pracy w administracji samorządowej (…) postanowiłam odejść na emeryturę, rozpoczynając nowy etap w swoim życiu, który da mi możliwości czasowe na realizację innych zainteresowań oraz odpoczynek.

(…)

Pracę w administracji traktowałam jako służbę drugiemu  człowiekowi, wspólnocie samorządowej. Przez cały ten okres pracy zawodowej starałam się pamiętać  o znaczeniu tego słowa i służyć, pomagać najlepiej jak potrafiłam. Wychodziłam z założenia, że każdy człowiek ma swoją godność, wartość i należy  traktować go z szacunkiem.

(…)

Dziękuję serdecznie za wszystkie ciepłe słowa, które zostały skierowane dzisiaj pod moim adresem.

(…)

Na swojej drodze zawodowej spotkałam wielu ludzi, z którymi współpracowałam przy realizacji zadań stawianych przed administracją i chcę im dzisiaj serdecznie podziękować za współpracę, życzliwość, serdeczność, wyrozumiałość, docenienie mojego doświadczenia i umiejętności zarządczych. (…) Życzę, aby praca na rzecz wspólnoty samorządowej dawała Państwu satysfakcję i radość i by najlepszym wyrazem podziękowania była ludzka wdzięczność.

Mojej następczyni życzę by się spełniała na stanowisku kierowniczym tego urzędu.

Kończąc swoją pracę odchodzę z poczuciem dobrze spełnionego obowiązku. Człowiek jest tyle wart ile z siebie dał.

Informacja, zdjęcia: UG Tymbark

XLIII Sesja Rady Gminy Tymbark – relacja UG Tymbark

W czwartek 16 lutego w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Tymbarku odbyła się XLIII Sesja Rady Gminy Tymbark, w której uczestniczyło 13 Radnych wraz z Przewodniczącą, dyrektorzy placówek oświatowych, kierownicy jednostek oraz Sołtysi. Po podjęciu uchwał nastąpiło pożegnanie odchodzącej na emeryturę Sekretarz Gminy Pani Stanisławy Kaptur.

Po otwarciu sesji i stwierdzeniu prawomocności obrad, Przewodnicząca przystąpiła do realizacji porządku obrad. Rada Gminy przyjęła uchwały:

  • Zmiana uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 4 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – zmiana związana jest z powiększeniem terenu pod budowę tarasu widokowego w miejscowości Podłopień.
  • Zmiana uchwały w  sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark – zmiana dotyczy głównie wyłączenia działki 1034/4 w Podłopieniu w związku z budową Remizy koło Szkoły w Podłopieniu oraz działek 979/5,979/6 2005 oraz zmniejszenia zakresu działek 164/1,165/1, 163/6 .
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany nr 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark –  uchwała dotyczy działek 2005, 979/5 i 979/6.
  • Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark dla części obrębów Tymbark, Podłopień i Zamieście.
  • Uchwała w sprawie przystąpienie do opracowania projektu strategii Rozwoju Gminy Tymbark na lata 2023-2033 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii – w uchwale określono szczegółowy tryb i harmonogram opracowania strategii.
  • Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi Pani A. W. na Wójta Gminy Tymbark- radni uznali złożoną skargę za bezzasadną.

Informacja: UG Tymbark