Budżet Gminy Tymbark na 2016 został przyjęty

Dzisiaj obyła się budżetowa sesja Rady Gminy Tymbark. Obcenych było 14 radnych. Na początku Przewodnicząca odczytała list posła Wiesława Janczyka. Program sesji został rozszerzony o dwa punkty. Pierwszy, jednogłośnie, na wniosek Wójta, o przyjęcie wieloletniej prognozy finansowej na 2015 rok. Drugi zaś po długiej i burzliwej dyskusji. Radny Piotr Juszczak złożył wniosek w sprawie zmiany wynagradzonie Wójta Gminy Tymbark. Pani Przewodnicząca wniosek ten odłożyła na bok, ze stwierdzeniem, że w związku z tym, że jest to tzw.”wrzutka”, czyli sprawa wcześniej nie była  omówiona na komisjach, więc wniosek ten nie będzie przez nią brany pod uwagę. Radny Czesław Kuc powiedział, że to nie jest prawdą, gdyż wczoraj po posiedzeniu komisji był omówiony i wszyscy radni o tym wiedzieli, jednakże nie wszyscy wzięli udział. Emocjonalnie dodał też, że jeżeli wniosek ten nie zostanie poddany pod głosowanie, czy ma być przyjęty do porządku obrad, to on i inni opuszczą salę. Tu do duskusji włączyła się Pani Sekretarz, która mocno pokreślała, że radny ma prawo złożyć wniosek o poszerzenie porządku obrad i wniosek ten należy poddać pod głosowanie. Pierwszy powinien być poddany  ten wniosek, a ewentualnie później wniosek złożony przez radnego Zimirskiego, aby przekazać go do omówienia na komisjach statutowych.    W wyniku tych dyskusji Przewodnicząca poddała pod głosowanie wniosek o rozszerzenie porządku obrad i 8 głosami “za”  porządek obrad został rozszerzony.

W punkcie interpelacje, radny Czesław Kuc zapytał się, jakie jest rozstrzygnięcie sądowe dot. zwolnienia Pana Sajdaka. Pytano się, o wykończenie drogi “Kwaśniakówka”, o sprawę instalacji u Pani Peciak. Pani Jeżowa zapytała się, kiedy zostaną założone światła na hali sportowej oraz z jakich środków została zrobiona droga na Zawodzie, a jeżeli z gminnych, to dlaczego nie decydowała o tym Rada oraz czy myjnia jest rentowna czy nie.

Następnie Wójt przedstawił sprawozdanie z działalności między sesjami oraz poinformował o sposobie załatwienia poszczególnych problemów zgłoszonych przez radnych na poprzedniej sesji.

W dołączonym punkcie dot. wieloletniego planu Pani Skarbnik poinformowała, że zmiana dotyczy weryfikacji załącznika 2 czyli wykazu realizowanych przedsięwzięć o dwa, które są rozpoczęte, ale ich zakończenie będzie w 2016 rok. Pani Przewodnicząca skomentowała ten wniosek, że jest to asekuracja Wójta, gdyż gdyby nie ta wprowadzona zmiana, to absolutorium dla Wójta byłoby zagrożone.

Rozpoczęła się dyskusja nad przedłożonym przez Wójta projektem budżetu na 2016 rok. Projekt ten został już skorygowany o 500 tys. zł w związku z tym, że dwie planowane wcześniej, na 2016 rok, inwenstycje zostały wykonane w 2015 roku ( dwie drogi : Kwaśniakówka oraz “Działy”). Pani Skarbnik przedstawiła dane przyjęte do budżetu:

Dochody ogółem: 19 196 921 zł, bieżące: 19 151 921 zł, majątkowe: 45 000 zł

Wydatki ogółem: 20 693 921 zł, bieżące: 18 576 421 zł, majątkowe: 2 117 500 zł

Deficyt: 1 497 000 zł, który zostanie pokryty kredytem.

Dla Sołectw przewidziano kwotę 152 500 zł.

Przedstawiony projekt budżetu został pozytywnie oceniony przez Regionalną Izbę Obrachunkową. Zgodnie z obowiązkiem opinia ta została odczytana.

Przewodnicząca zwróciła się do przewodniczących komisji statutowych o przedstawienie wniosków komisji w sprawie projektu budżetu.

Przewodniczący komisji budżetowej odczytał siedem wniosków, jakie powinny zostać przez budżet spełnione. M.in., że powinien on obejmować wnioski złożone przez radnych, że radni winni wyznaczać drogi do realizacji. Padło też zaniepokojenie wysokim poziomem kredytów. Ponadto wniskowano  kwotę 15 000 zł na ogrodzenie wokół szkoły w Piekiełku.

Przewodniczący komisji oświaty Krzysztof Wiśniowski stwierdził, że komisja pozytywnie opiniuje, poprzez brak negatywnych wniosków.

Wiceprzewodniczący komisji rolnictwa Stanisław Malarz poinformował, że komisja nie wnosi zastrzeżeń.

Do wniosków odczytanych przez radnego Zimirskiego odniósł się Wójt, który stwierdził, że odczytane wnioski nie są wnioskami komisji budżetowej, ale radnego Zimirskiego, gdyż komisja tych wniosków nie przyjęła. Podkreślił, że przedstawiony budżet jest optymalny, w obecnych warunkach finansowych, tym bardziej, że zgodnie z prognozą otrzymaną z Ministerstwa Finansów Gmina Tymbark otrzyma kwotę o 1 mln niższą niż w 2015 roku.

Do stwierdzenia Wójta odniósł się radny Zimirski, powiedział, że faktem jest, iż na komisji były 4 osoby i było 2 na 2, więc głosowanie nie miało sensu. Stwierdził, że miał prawo zapisać to co było przedmiotem dyskusji. Głos zabrał radny Juszczak, który ponformował, że były dwa posiedzenia komisji i na drugie Pan Zimirski przyniósl napisane już te 7 wniosków i wówczas były one przedmiotem dyskusji, ale nie było głosowania nad ich przyjęciem.

Budżet został przyjęty ośmiona głosami “za” oraz sześcioma “wstrzymująch  się od głosu”. Tak samo została też przyjęta wieloletnia prognoza na 2016 rok.

W tym miejscu nastąpiła niespodziewana, ale miła, przerwa w sesji, gdyż do Urzędu przyszła z kolędą Strażacka Orkiestra “Tymbarski Ton”.

kolęda1kolęda2

 

Po przerwie Rada przyjęła uchwały:

-w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, obciążonych ograniczonymi prawami rzeczowymi oznaczonych jako działki ewidencyjne 395/13 i nr 396/2 obręb Zawadka – uchwała taka jest wymagana w procedurze przejęcia drogi na rzecz Gminy Tymbark,

-w sprawie ustalenia stawki za korzystanie przez operatorów i przewoźników z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządcą jest Gmina Tymbark – Rada zmieniła zasady opłat, z formy ryczałtowej na kwotową ( 2 grosze brutto za korzystnie z przystanku).

– w sprawie utworzenia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

-w sprawie utworzenia i prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Punkt taki został utworzony na terenie Zakładu Komunalengo w Tymbarku Sp. z o.o.

– w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Narkomanii na terenie Gminy Tymbark na 2016 rok.

-w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku. Rada Gminy uznała skargę Pana Romana Majchrzaka za bezzasadną.

Na zakończenie Rada obradowała nad punktem: zmiana wynagrodzenia Wójta Gmina Tymbark. Złożony wniosek zawierał projekt uchwały w tej sprawie oraz uzasadnienie. Zaproponowane wynagrodzenie: zasadnicze: 4 950 zł, dodatek funkcyjny: 1700 zł, dodatek specjalny w wysokości 20% sumy kwoty wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatku, co stanowi kwotę 1320 zł oraz dodatek za staż i inne świadczenia określone w przepisach ogólnych (np.nagroda jubileuszowa). W uzasadnieniu podniesiono, że Wójt przez ten rok pokazał, że jest kompetenty i dobrze wykonuje swoje obowiązku, pozyskał kwotę 770 000 zł ze środków zewnętrznych na realizację inwestycji drogowych, w 2015 roku na inwestycje wydano w sumie ok.2 mln zł, pomimo faktu, że przyjęty budżet przewidywał kwotę 480 000 zł. Ponadto pokreślono, że zaproponowane wynagrodzenie jest określone wg zasad, jakie były przyjęte  przy ustaleniu wynagrodzenia poprzedniego wójta, na poczatku jego działalności.

Uchwałę w sprawie zmiany wynagrodzenia Wójta Gminy Tymbark przyjęto przy ośmiu głosach “za” oraz sześciu “wstrzymujących się od głosu”.

W punkcie odpowiedź Wójta na interpelacje, Wójt poinformował, że sąd odrzucił żądania Pana Sajdaka, uznając je w całości za bezsasadne, ze względów prawnych, ale również merytorycznych.  Odnośnie Pani Peciak to jest poprowadzona linia napowietrzna, na szczęście jest pogoda, ale nie jest to rozwiązanie istniejącego problemu.  W sprawach dotyczących ZGK Prezes Golonka odpowiedział na pytanie Pani Jeżowej. Po pierwsze, że  nie uzyskał on zgody od Rady Nadzorczej na udzielenie informacji na temat Spółki, a po drugie myjnia była i nadal jest przedsięwzięciem deficytowym.

W dyskusji radny Kuc powrócił do sprawy Pana Sajdaka, czy jest to rozstrzygnięcie ostateczne? Wójt poinformował, że jest to wyrok  pierwszej instancji, więc Pan Sajdak ma jeszcze możliwość odwołania. Radny Kuc zwrócił się z pytaniem, dlaczego radni porzedniej kadencji nie bronili  Pani Rzeżnik, gdy ona była zwalniana przez porzedniego Wójta, nikt nie interweniował, nie włączał w sprawę media, jak to się teraz działo. Do tego zarzutu odniósł się radny Zimirski, który stwierdził, że nie będzie reagować na zaczepki, a ponadto porównanie tych dwóch spraw jest nieudolne.

Tu do dyskusji włączyła się Przewodnicząca, która stwierdziła, że jako osoba kulturalna nie informowała dotąd , że: “wyście też przegrali sprawę z Panem Nowakiem i kłamaliście na jego temat” (cytat z pamięci), ale w obecnej sytuacji chce o tym powiedzieć.

Wójt podziękował radnym na przyjęcie budżetu, Mieszkańcom za wsparcie i wszelkie zgłaszane uwagi.

Na zakończenie Przewodnicząca odczytała dwie skargi, Jedna złożona przez Pana Lecha Nowaka w sprawie nielegalnego wysypiska śmieci , a druga mieszkańca Podłopienia w sprawie pomocy społecznej oraz jedno podziękowanie od Mieszkańców Zawodzia za wykonaną drogę.

Po zakończeniu sesji Pani Przewodnicząca odczytała swoje podziękowanie za pracę w 2015 roku, m.in. na rece Pani Sekretarz, Pani Skarbnik. Przy osobie Wójta Ptaszka padło stwierdzenie, że w tym przypadku nie ma za co dziękować.

Następnie nastąpiło tradycyjne łamanie się opłatkiem.

Irena Wilczek-Sowa

PS.

W związku z faktem, że Pani Przewodnicząca poruszyła sprawę, która dotyczy również mojej osoby, to pozwolę sobie poinformować, że owszem zapadł wyrok pierwszej instancji w sprawach, jakie wytoczyli grupie siedmiu radnych poprzedniej kadencji Pan Lech Nowak oraz Pan Krzysztof Smaga. Każdy z tych Panów wnosił, że w artykule opublikowanym na portalu “tymbark.in pod tytułem “Dlaczego nie głosowaliśmy za udzieleniem abolutorium Wójtowi Gminy Tymbark” zostały naruszone ich  dobra osobiste.  Sąd odrzucił, jako w całości bezzasadne, roszczenia Pana Krzysztofa Smagi, którego zobowiązał też do zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. W zakresie roszczeń Pana Lecha Nowaka Sąd uznał , że 3 użyte w artykule stwierdzenia naruszyły dobra osobiste Pana Nowaka, a  pozostałe ( tutaj treść spornego artykułu/ ) nie. Wyrokiem zostaliśmy zobowiązani  do przeproszenia,  za te wskazane przez Sąd stwierdzenia,  na łamach tymbark.in (Panowie wnioskowali by był to portal limanowa.in) oraz do wpłaty po 500 zł na rzecz Stowarzyszenia “Przystań” w Tymbarku. Koszty zastępstwa zostały zniesione. Od wyroku pierwszej instancji złożyliśmy odwołanie, podobnie też uczynił Pan Krzysztof Smaga. Nie ustalono jeszcze terminu rozprawy apelacyjnej.