Koncert Noworoczny – Młodzieżowa Szkolna Orkiestra Symfoniczna

Zgodnie z tradycją w Społeczna Publiczna Szkoła Muzyczna rozpoczyna nowy rok Koncertem Noworocznym. Spiew kolęd, muzyka zespołowa, i jak w latach ubiegłych, zbiórka datków na „arfican music school”.

W dzisiejszym koncercie m.in. zagrała Młodzieżowa Szkolna Orkiestra pod dyrekcją nauczycieli: Roberta Rośka oraz Jakuba Bańdura. 

wideo: IWS

Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942

Ojcowie konspiracji Ziemi Limanowskiej 1939-1942

Jest to projekt historyczno-edukacyjny, realizowany przez Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej przy współpracy z samorządami: Gminą Dobra, Gminą Limanowa oraz Gminą Słopnice.  Honorowy patronat nad projektem  objął dr hab. Filip Musiał, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Partnerami medialnymi są portale internetowe: limanowa.in, tymbark.in, tv28.pl, prasa: Gazeta Krakowska oraz radio RDN Małopolska.         

80 lat upłynęło…

            Jesienią 2019 r., upłynęło 80 lat od powstania pierwszych organizacji konspiracyjnych na ziemiach polskich, okupowanych przez III Rzeszę Niemiecką w czasie II wojny światowej. Przedstawiciele różnych grup polskiego społeczeństwa podejmowali nierówną, początkowo cywilną walkę z okupantem. Celem było przeciwstawienie się procesowi stopniowego wyniszczenie narodu polskiego przez hitlerowskie Niemcy. Na terenie Beskidu Wyspowego i Ziemi Limanowskiej, już wczesną jesienią 1939 r., zakładano tajne organizacje konspiracyjne. Należeli do nich przedstawiciele inteligencji, ziemiaństwa, mieszczan, chłopów, oficerowie i żołnierze WP oraz duchowni. Wszystkim przyświecał jeden cel: niepodległa ojczyzna. Do pierwszych organizacji konspiracyjnych w Beskidzie Wyspowym należały m.in. : Związek Czynu Zbrojnego, Związek Walki Zbrojnej, przemianowany w 1942 r., na Armię Krajową. Wiele organizacji i placówek konspiracyjnych zostało rozbitych przez aparat represji okupanta. Mieszkańcy Limanowszczyzny ginęli w masowych egzekucjach, pacyfikacjach, byli zsyłani do niemieckich, nazistowskich obozów zagłady. Co wiemy o działalności pierwszych organizacji konspiracyjnych? Kto je tworzył? W jaki sposób prowadzono pracę konspiracyjną? W jakich okolicznościach dochodziło do ich rozbicia i represji? Na wyżej postawione pytania i inne zagadnienia będą się starali udzielić odpowiedzi historycy, regionaliści, prelegenci w czasie spotkań historycznych.                     

Cele i założenia projektu.

            Nadrzędnym celem projektu jest przypomnienie sylwetek osób zaangażowanych w tworzenie i działalność pierwszych organizacji konspiracyjnych w ramach prowadzenia walki cywilnej oraz przywrócenie pamięci o zapomnianych postaciach, miejscach i wydarzeniach  z przeszłości, jak również przybliżenie najważniejszych wydarzeń i faktów poprzez popularyzację materiałów archiwalnych, map i fotografii z epoki.         

Projekt obejmuje cztery spotkania historyczne w 2020 r., organizowane na terenie trzech gmin.: Skrzydlna – styczeń, Dobra – luty, Słopnice – kwiecień, Stara Wieś – maj.  Pierwsze spotkanie historyczne odbędzie się 25 stycznia, w sobotę o godz. 16.00 w Sali  św. Kingi, w Kościele parafialnym Skrzydlnej.

Tematyka wykładów:

Dr Dawid Golik – historyk, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie:  Por. Władysław Szczypka „Lech”. Żołnierz, konspirator, partyzant.        

Przemysław Bukowiec – historyk, regionalista, przewodnik beskidzki:   Skrzydlna – początki konspiracji w Beskidzie Wyspowym.                                                                           

Stowarzyszenie Miłośników Historii, Tradycji i Kultury Ziemi Skrzydlańskiej zostało założone w marcu 2019 r.  Pierwszym zrealizowanym projektem Stowarzyszenia była sesja historyczna w 80. rocznicę wybuchu drugiej wojny światowej, zorganizowana w Skrzydlnej we wrześniu 2019 roku. Sesji towarzyszyła wystawa pt. „Ocalić Pamięć. Skrzydlna 1939-2019” oraz wydanie i promocja albumu „Ślady Pamięci. Skrzydlna 1939-2019”, który dotyczył  upamiętnienia historii wojennej na terenie Skrzydlnej i sąsiadujących miejscowości.

 

 

Konkurs z zakresu obrony cywilnej

Urząd Gminy w Tymbarku jest organizatorem konkursu z zakresu obrony cywilnej z okazji przypadającego w dniu 1 marca – Międzynarodowego Dnia Obrony Cywilnej. Pierwsze trzy osoby, które prawidłowo odpowiedzą na pytania konkursowe otrzymają nagrody rzeczowe / książkowe /. Odpowiedzi prosimy kierować na adres e-mail: r.nowak@tymbark.pl do dnia 28 lutego 2020 r.

 Pytania:

  1. Kto jest szefem obrony cywilnej kraju ?
  2. Ewakuacja ludności z terenów zagrożonych ma na celu:
    a) polepszenie sytuacji mieszkaniowej ludności,
    b) przemieszczenie ludności w okolice obiektów wojskowych, dla większego bezpieczeństwa
    c) minimalizowanie strat spowodowanych zagrożeniami występującymi w okresie pokoju i w czasie wojny.
  3. Decyzję o włączeniu sił obrony cywilnej do działań podejmują?

           a/ MON, b/ Terenowi szefowie OC, c/ PSP

4. Podaj pełną nazwę czasopisma Obrony Cywilnej, które ukazuje się w naszym kraju jako miesięcznik?

5. Kto jest szefem obrony cywilnej gminy?

Osoby biorące udział w konkursie prosimy o podanie adresu e-mail. Nagrody zostaną wysłane pocztą.

INFORMACJA  administratora danych osobowych

W celu realizacji obowiązku informacyjnego wynikającego z rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119/1 z 04.05.2016 r. z późn. zm.), zwanego dalej RODO, informuję co następuje:

1.Administratorem Pani (Pana) danych osobowych będzie Urząd Gminy w Tymbarku,34-650 Tymbark 49

2.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane:

 – w celach związanych bezpośrednio z konkursem (przyjęcie rozwiązania pytania konkursowego) na podstawie RODO,

  – w celu promocji konkursu i wizerunku na podstawie RODO,

3.Pani (Pana) dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z przepisami RODO i ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z późn. zm.)

4.Pani (Pana) dane osobowe  po zakończeniu konkursu  zostaną usunięte przez administratora.

5.Ma Pani (Pan) prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także przenoszenia danych.

6.Ma Pani (Pan) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w zakresie naruszenia prawa do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

7.Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne udziału w konkursie. 

   Międzynarodowy Dzień Obrony Cywilnej obchodzony jest od 1972 r. i przypada na 1 marca. Obrona cywilna ma na celu ochronę ludności, zakładów pracy i urządzeń użyteczności publicznej, dóbr kultury; ratowanie i udzielanie pomocy poszkodowanym w czasie wojny jak również w czasie pokoju. Ma na celu współdziałanie w zwalczaniu klęsk żywiołowych i zagrożeń środowiska oraz usuwaniu ich skutków.

     Robert Nowak