Medale dla Opiekunów Miejsc Pamięci Narodowej

Miłym akcentem  zakończenia tegorocznego roku szkolnego w Szkole Podstawowej w Podłopieniu było wręczenie nauczycielce Annie Kęska i miejscowej placówce oświatowej Medali Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej przyznanych przez Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

W imieniu ministra medale wręczył Marcin Tatara, pełnomocnik Wojewody Małopolskiego ds. Integracji Środowisk Kombatanckich MUW w Krakowie.

Pani Anna Kęska i cała społeczność Szkoły Podstawowej w Podłopieniu w sposób szczególny troszczy się o cmentarz Wojenny nr 365 w Tymbarku oraz Miejsca Pamięci Narodowej jak również dba o patriotyczne wychowanie młodego pokolenia.

     Wójt gminy Tymbark Paweł Ptaszek złożył gratulacje wyróżnionym oraz podkreślił zaangażowanie dyrekcji szkoły i jej wychowawców w utrzymanie Miejsc Pamięci Narodowej na terenie gminy oraz kultywowanie pamięci o lokalnych bohaterach poległych w okresie I i II wojny światowej.

Robert Nowak

Nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków

Wójt Gminy Tymbark informuje, że od dnia 23 czerwca 2021r. rozpoczął się nabór wniosków o dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Tymbark. Dofinansowanie obejmuje pokrycie części kosztów budowy przydomowej oczyszczalni ścieków o przepustowość nie przekraczającej 7,5 m3/dobę. Wysokość dofinansowania wynosi do 80% poniesionych udokumentowanych kosztów, lecz nie więcej 5 000 złotych. 

Dotacja może być udzielona jeżeli:

  • budowa będzie prowadzona na obszarze, na którym nie przewiduje się zgodnie z aktualnymi dokumentami planistycznymi lub programowymi Gminy Tymbark, budowy zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej;
  • podłączenie do istniejącego systemu kanalizacji sanitarnej jest niemożliwe z  przyczyn technicznych lub ekonomicznie nieuzasadnione.

Wnioski o udzielenie dotacji wraz z załącznikami należy składać w formie papierowej osobiście w Urzędu Gminy Tymbark, 34-650 Tymbark 49 lub listownie przesyłając na adres Urzędu Gminy Tymbark 34-650 Tymbark 49. Za datę złożenia wniosku o udzielenie dotacji uznaje się datę wpływu wniosku do Urzędu Gminy Tymbark.

Kompletne i prawidłowo wypełnione wnioski rozpatrywane będą w kolejności złożenia do wyczerpania kwoty przeznaczonej na realizację programu. Wniosek o udzielenie dotacji celowej należy złożyć przed rozpoczęciem realizacji zadania.

Szczegółowe informacje o składaniu i rozpatrywaniu wniosków o dofinansowanie można uzyskać w Urzędzie Gminy Tymbark pokój nr 16 lub telefonicznie pod numerem 183325141.

Informacja: UG Tymbark

Wniosek o przyznanie dotacji