Jak uczniowe szkół podstawowych w Gminie Tymbark poradzili sobie ze sprawdzianem końcowym?

                                                        Zawadka                Podłopień          Tymbark        Piekiełko

liczba piszących uczniów                         9                     12                  36                   18

procent uczniów z dyslekcją                   33                   25                  19                     6

średni wynik ogólny w procentach       78                   65                  61                   65

średni wynik w województiwe malopolskim uzyskany przez uczniów szkół wiejskich to 60%

stanin – część 1                                          8                       6                     5                      6

średmi wynik z jęz.pol. w proc.            84                    72                   68                   71

średni wynik w województiwe malopolskim uzyskany przez uczniów szkół wiejskich to 69%

średni wynik z matematyki w proc.        71                  58                   54                   58

liczba uczniów pisząca jęz.angielski        9                   12                    36                   18

średni wynik z jęz.angielskiego w proc. 68                  68                   72                  54

średni wynik w województiwe malopolskim uzyskany  przez uczniów szkół wiejskich to 51 %

stanin – język angielski                              5                      5                     6                     2

 

sowa-2

Należy zauważyć, że w powiecie limanowskim  uzyskany średni wynik  przez SP w Zawadce w wysokości  78%  jest najwyższy ( na kalim poziomie są jeszcze szkoły  w Wilczycach oraz w Świdniku), zaś średni wynik z języka polskiego, również SP w Zawadce , na poziomie 84% jest najlepszym  wynikiem w powiecie! Gratulacje!

IWS

“Polska biega” – Tymbark też!

Już po raz czwarty ‒ w ramach akcji „POLSKA BIEGA” oraz Sportowego Turnieju Miast i Gmin 2016, Europejskiego Tygodnia Sportu ‒ zorganizowany został bieg uliczny.  W tym roku zawodnicy – uczniowie tymbarskich szkół, biegali na terenie osiedla Sołtystwo w Zamieściu. Organizatorem zawodów był Urząd Gminy Tymbark, a współorganizatorem Gimnazjum Samorządowe w Tymbarku. Nad bezpieczeństwem zawodników czuwali druhowie z OSP w Tymbarku, którym bardzo dziękujemy.

Startowało 70 zawodników ze szkół podstawowych z: Piekiełka, Podłopienia i Zawadki , z gimnazjum z Tymbarku i Piekiełka oraz z Zespołu Szkół im KEN w Tymbarku. Pokonywali oni trasę długości od 800 m do 2000 m w zależności od kategorii wiekowej.

Najlepszym biegaczom zostały wręczone: puchary za I miejsca w poszczególnych kategoriach, medale od I-III miejsca w poszczególnych kategoriach, dyplomy od I–VI miejsca oraz drobne nagrody rzeczowe ufundowane przez PZU Limanowa. Dekoracji dokonał Wójt Gminy Tymbark ‒ Paweł Ptaszek oraz Dyrektor Gimnazjum Samorządowego w Tymbarku ‒ Tomasz Zieliński. Wyniki biegu poniżej.

Pragnienie po biegu zawodnicy mogli ugasić sokami ufundowanymi przez Firmę Tymbark MWS Sp. z o.o. Sp. K., której bardzo dziękujemy.                   

Wszystkim bardzo dziękujemy i zapraszamy za rok.

Barbara Janczy

WYNIKI

Przygotowania do sportowo – obronnych zmagań młodzieży

Zespół Szkół im Komisji Edukacji Narodowej w Tymbarku jest organizatorem XVII Powiatowych Zawodów Sportowo- Obronnych / Obrony Cywilnej / “Harnaś 2016” dla uczniów szkół średnich, gimnazjalnych i klas mundurowych z terenu powiatu limanowskiego, które odbęda się  02 czerwca 2016 roku. Kilkanaście przygotowanych  konkurencji sprawnościowych pozwoli wyłonić najlepsze zespoły powiatu limanowskiego.
Współorganizatorami zawodów są: Starostwo Powiatowe w Limanowej,Urząd Gminy w Tymbarku, LOK Limanowa i Jednostka Strzelecka nr 2007 im. kpt Tadeusza Paolone ZS ” Strzelec ” OSW w Tymbarku.
Inicjatorami zawodów są: Grzegorz Dziadoń, płk Jan Dominik, Józef Banach oraz  Robert Nowak.

Tymbark-Harnaś-2016

XVIII Seja Rady Gminy Tymbark

Dzisiaj miała miejsce XVII Sesja Rady Gminy Tymbark. Główne tematy to:

  • Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2016 rok i w uchwale budżetowej na 2016 rok nr XV/75/2016 z dnia 29 grudnia 2015 roku.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu Honorowy Obywatel Gminy Tymbark.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przyznania tytułu Zasłużony dla Gminy Tymbark.
  • Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu sprzedaży, podawania i spożywania napojów alkoholowych na terenie wsi Tymbark oraz wnoszenia tych napojów na teren organizowanych imprez rekreacyjnych w ramach „XXV Dni Tymbarku”.
  • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
  • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Tymbark.
  • Sprawozdanie z realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tymbarku za rok 2015 wraz z załącznikiem Ocena zasobów pomocy Społecznej.

W programie był jeszcze punkt “Przyjęcie uchwały w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Tymbarku”, ale zgodnie z ustaleniami z posiedzenia komisji statutowych Rady, punkt ten został  jednomyślnie przez radnych zdjęty z porządku obrad.

Zmiany w budżecie.

Główne zmiany to zabezpieczenie środków na renowację kapliczki ( U Aniołów), na którą otrzymano dofinansowanie, na utwardzenie dna stawku w parku, w związku z występującymi tam problemami, na opracowanie koncepcji przebudowy skrzyżowań drogi krajowej z drogą do Noku oraz drugie, z drogą Podlas, na wykonanie projektu przebudowy mostu na drodze  NOK, na przystąpienie do przetargów na wykonanie dwóch dróg, na budowę przystanu w Tymbarku, koło Szkoły Podstawowej. Inne przesunięcia to zabezpieczenie środków na Dni Tymbarku, na realizację zadań GOPS-u.

Jak podkreślił Wójt budżet jest wzrostowy, w wyniku tych zmian plan wydatków majątkowych na 2016 rok wynosi 2,4 mln zł.

Następnie Rada Gminy nadała tytuł Honorowego Obywatela Gminy Tymbark Panu Stanisławowi Wciśle, za wkład pracy w popularyzowanie historii Gminy Tymbark, szczególnie wśród młodego pokolenia oraz na wniosek OSP Piekiełko tytuł Zasłużonego dla Gminy Tymbark – kapitanowi Tadeuszowi Paulone (jego postać została pokazana dzięki pracy  Pana Stanisława Wcisły, m.in. publikowanej  na www.tymbark.in).

Następnie radni dyskutowali nad uchwałami dotyczącymi przekształceń działek. Szczególne emocje budziły działki będące własnością Pana Jońca, oraz działka zakupiona od PKP , a leżąca nieopodal budynku GS Tymbark. Spornym był fakt, że pod porozumieniem zawierającym uzgodnienia pomiędzy firmą Joniec a Mieszkańcami- sąsiadami tejże firmy podpisało się 16 osób, a pod protestem w tej sprawie ponad 30, a ponadto Przewodnicząca Gminy otrzymała pismo od osoby, która stwierdziła, że nikogo nie upoważniała do podpisywania porozumień w jej imieniu. Takie samo stanowisko przestawiła inna Mieszkanka, obecna na sesji, że nikogo nie upoważniała do wypowiadania się w jej imieniu.  Trochę inne zdanie miał inny Mieszkaniec, który bezpośrednio sąsiaduje z firmą Joniec, który stwierdził, że złożył wniosek do Wójta o przeprowadzenia badań środowiskowych w związku z działalnością firmy Joniec, ale jednocześnie jako sąsiad uważa, że tak na prawdę to ok.10 właścicieli domów ma prawo, jako bezpośredni sąsiedzi, wypowiadać się w tej sprawie. A przecież jest ogólnie wiadomo, że firma Joniec działa i teraz nie ma możliwości zacząć wszystkiego od nowa, “zaorać” tego co jest. W związku z tym przesuwanie w czasie decyzji by przeznaczyć te działki na cele usługowe, nic nie zmieni.

Wniosek Pani Jeżowej o wykreślnie działek firmy Joniec poprał radny Zimirski, który stwierdził, że nie ma powodu się spieszyć, należy dać możliwość wypowiedzenia się innym. W dyskusji wzięli udział inni radni , którzy byli za podjęciem uchwały w sprawie rozpoczęcia procedury przekształcenia działki na cele usługowe, tym bardziej że jest to początek procedury i będzie cały rok (radny Juszczak), aby udowodnić, że deklaracje właściciela firmy Joniec będą zrealizowane.  Jak zaznaczył radny Wiśniowski nie można też dyskryminować osób, że nie są mieszkańcami Tymbarku lub są spokrewnieni z tą czy inną rodziną. Należy je traktować tak samo. W tej samej sprawie poparł go radny Molek, który stwierdził, że działka, którą chcą radni usuną z projektu uchwały nie sąsiaduje bezpośrednio z budynkiem GS, więc nie ma potrzeby jej blokowania, w oczekiwaniu na wyrok sadowy w sprawie, jaką prowadzi GS Tymbark. W sprawie głos zabrał właściciel firmy Joniec przypominając, że sprawa przekształcenia była bardzo dobrze znana Pani Jeżowej oraz Panu Zimirskiemu i nie było problemów. Protest był wyłącznie przeciwko przekształceniu działek na cele produkcyjne, gdyż Mieszkańcy mieli obawy, że tam zostanie rozwinięta  lub wprowadzona inna dodatkowa produkcja, zaś do celów usługowych nikt nie miał zastrzeżeń, więc nie ma powodu zbierania następnych podpisów, niż te co są oraz że  uzgodnienia, które były przyjęte na spotkaniu u Wójta, przed ubiegłą sesją, są nadal aktualne.  Tym bardziej, że czynione są starania o poprawę warunków środowiskowych, m.in. montowane są filtry na silosy, co wpływa za zmniejszenie zapylenia. Tu nastąpiła wymiana zdań  pomiędzy Panią Jeżową  i Panem Jońcem, gdyż w swoich wypowiedziach Pani Przewodnicząca sugerowała niewłaściwe, w przeszłości, postępowanie Pana Jońca. W tym miejscu Pani Skarbnik poinformowała, że firma Joniec jest jednym z najsolidniejszych przedsiębiorców w gminie, jeżeli chodzi o płacenie podatków.

W głosowaniu 8 głosami “za” wykreślono działkę obok GS Tymbark, zaś działki firmy Joniec  nie zostały wykreślone z projektu ( za wykreśleniem głosowało 3 radnych, przeciw było 9-ciu). Za całą uchwałą głosowało 11 radnych, 1 przeciw, 2 się wstrzymało.

Rada przyjęła sprawozdanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z działalności w 2015 roku.

Następnie Wójt odpowiedział na interpelacje radnych, w sprawie osuwiska pod Rynkiem, przy rzece,  w sprawie wieży widokowej na Paproci ( że przy tej fatalnej lokalizacji, jeżeli nie będzie dofinansowania to on nie widzi możliwości jej realizacji) , w sprawie wniosków o dofinansowanie z PROW oraz tzw,schetynówek. Podkreślił, że Tymbark jako bogatsza gmina ma gorsze warunki dofinansowywania niż gminny ościenne, w sprawie remontów dróg, że prace będą realizowane głownie w II połowie roku, gdyż zawsze trzeba mieć rezerwy na ewentualne sytuacje losowe.

W wolnych wnioskach głos zabrał radny Zimirski, który zwrócił się do Wójta, że jak podaje planowane inwestycje, to dla przejrzystości aby podawał źródła ich finansowania, gdyż są to m.in.wolne środki i kredyt, który ma być zaciągnięty. Do sprawy kredytu odniósł się Wójt informując, że kredyty były brane co roku, przy czym planowany był ok 2 mln zł, a dzięki m.in.wolnym środkom i oszczędnościom jest kredyt na ok 1 mln zł. Wymiana zdań nastąpiła też pomiędzy radnym Papieżem a Wójtem, gdyż ten zapytał kiedy będą robione dalsze chodniki na Zamieściu, Wójt zaś poprosił, aby zdecydować się, czy współfinansowanie zadań realizowanych wraz z  powiatem jest dopuszczalne, wg Klubu Nasza Gmina, czy nie, gdyż za realizację takich zadań jest atakowany. Radny Papież stwierdził, że nigdy nie był przeciwnikiem takich działań.

Głos zabrał radny Molek, który po pierwsze podziękował  Wójtowi, w imieniu Mieszkańców Góry Rysie,  za utwardzenie podjazdu oraz podziękował też za uzupełnienie piasku na boisku w parku. Następnie odczytał list otwarty podpisany przez radnych: Czesław Kuc, Stanisław Malarz, Piotr Juszczak, Bogdan Kordeczka, Krzysztof Wiśniowski oraz Dariusz Molek. W liście tym radni negatywnie ocenili działania Przewodniczącej Rady Gminy Pani Zofii Jeż. Ich zdaniem przewodniczący nie powinien występować w imieniu klubu radnych, nie powinien eskalować konfliktów, lecz być ponad podziałami. Tym samym radni solidaryzują się z pismem, jakie skierował Wójt Gminy do Przewodniczącej (list ten był podany do publicznej wiadomości).

W tej sprawie głos zabrał Wójt, który powrócił do początku swojej kadencji, kiedy to zwracał się do wszystkich radnych o współpracę  dla dobra gminy. Jeżeli niektórzy radni nie akceptują jego jako Wójta, to niech chociaż uszanują wyborów, którzy za nim głosowali. Apelował o współpracę dla dobra gminy.

W tym miejscy radny Zimierski podał kilka przykładów, które według niego świadczą o złej woli nie radnych lecz Wójta, jak np. blokowanie otwarcia lodowiska ( Wójt zwrócił mu uwagę, że lodowisko nie było przygotowane, brak było podłączy i nigdy nie mówił, że lodowisko to jest jego zasługą), że zostały usunięte inwestycje, o jakie wnioskował Klub Radnych Nasza Gmina ( Wójt odpowiedział, że to Rada decydowała o wykreśleniu ich z budżetu).

Radny Oleksy zapytał Wójta, czy jest to prawdą, że powiedział słowa : “nigdy nie podam ręki opozycji”? Wójt zaprzeczył.  Na zakończenie Przewodnicząca Pani Jeżowa stwierdziła, że działania przeciw niej wynikają głównie z faktu, że jest ona kobietą i to nie jest akceptowane przez radnych, że to ona rządzi.

Na tym zakończono XVIII Sesję Rady Gminy Tymbark

Irena Wilczek-Sowa

zaktualizowano 31.05.2016, godz.18