Odpowiedź na wystąpienie radnego Czesława Kuca

Szanowni Państwo,

Zdaję sobie sprawę, że temat wody komunalnej wywołuje zaniepokojenie części Mieszkańców Gminy za sprawą ostatnich problemów i awarii. Tym niemniej w tekście Pana Czesława Kuca pojawiło się wiele nieścisłości do których chciałbym się odnieść. Pominę wątki osobiste skierowane pod adresem mojej osoby, a odniosę się jedynie do kwestii  istotnych merytorycznie:

  1. Priorytetem  kadencji 2018-2024  była gospodarka wodno- ściekowo co znajduje odzwierciedlenie w wydatkach inwestycyjnych w wysokości 24,47 mln zł, co stanowi 63 % ogółu wydatków inwestycyjnych Gminy Tymbark.
  2. W latach 2018-2024 wykonanych zostało szereg inwestycji związanych z wodociągami w tym min. modernizacja SUW Podłopien, wymiana filtrów w 2022, nowa magistrala pod drogą Zagonie w Podłopieniu w kierunku Dobrej, budowa dodatkowego ujęcia na Łopieniu, budowa SUW wraz z siecią wodociągową w Piekiełku, wymiana wodociągu przy Armii Krajowej, dodatkowe studnie w Zamieściu i Piekiełku, rozbudowa sieci wodociągowej w Podłopieniu nad drogą krajową oraz budowa wodociągu na osiedlu Węglarka Zaolzie w Tymbarku, monitoring online ujęć wody.
  3. Zakończone zostały prace przy dodatkowym ciągu technologicznego uzdatniania wody w budynku stacji uzdatniania w Podłopieniu
  4. Obecnie trwają prace przy budowie magistrali wodociągowej od rynku  do Zamieścia (osiedla Malarzówka, Brodkówka) oraz rozpoczyna się II etap budowy wodociągu w Piekiełku
  5. Złożony został wniosek o dofinansowanie wymiany kilku odcinków sieci wodociągowej, wykonane zostaną studnie na Zawadce i Zamieściu oraz przepompownia, planowana jest budowa zbiorników wody uzdatnionej na Podłopieniu.
  6. Do czerwca br. ma zostać uruchomiony zbiornik nad blokami obok KEN w Tymbarku (umowa została podpisana w  lipcu 2022r., obecnie trwają prace projektowe).

Mając na uwadze powyższe zasadnym jest stwierdzenie, iż modernizacja sieci wodociągowej była i jest priorytetem Gminy Tymbark. Reasumując, wiele zostało zrobione, a trzeba zrobić jeszcze więcej w dziedzinie gospodarki komunalnej. Do tego potrzeba jednak zgody, współpracy i konstruktywnego podejścia do rozwiązywania problemów, a nie języka ataku i krytykanctwa wymierzonego w osobę, a nie skupiającego się na problemie.

Łączę wyrazy szacunku,

Paweł Ptaszek, Wójt Gminy Tymbark

wymiana magistrali wodociągowej na Podłopieniu